project enerGain

Трансгранично сътрудничество за опазване на околната среда и по-добро качество на живот

с акроним Waste EDU

logo enerGain

Описание на Проекта


ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Съюз на производителите на екологична енергия – BG

ПРОЕКТЕН ПЕРТНЬОР: Center for Climate Change

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15 months (October 2016 – January 2018)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: INTERREG IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme (CCI Number: 2014TC16ISCB006)

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 59 629.78 Euro

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

Повишаване нивото на информираност и познания на представителите на целевите групи и заинтересовани страни по проекта във връзка с опазване на околната среда, чрез активното насърчаване на дейности, свързани с управлението на отпадъците, намаляване и рециклиране на отпадъци.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
 • Създаване на интегриран подход в подкрепа на подобряване познанията за околната среда и предприемането на съвместни обществени дейности за отстраняване на незаконните сметища и предотвратяване на замърсяванията;
 • Фокусиране върху общите проблеми и пропуски, свързани с придобиването на познания за управление на отпадъците и повишаване осведомеността за сортиране и рециклиране на отпадъците в образователните институции в трансграничния региона на България и Македония;
 • Повишаване на информираността и интереса по въпросите, свързани с опазване на околната среда, предотвратяване на изхвърлянето на отпадъци и рециклирането;
 • Насърчаване активното участие на младите хора по въпросите, свързани с опазване на околната среда;
ДЕЙНОСТИ:
 • Осъществяване на обширна обучителна и промоционална кампания сред образователните институции в трансграничния регион в България и Македония;
 • Изработване на екологосъобразно оборудване за разделно събиране на отпадъци в България и Македония;
 • Разработване на Съвместна обучителна програма “WasteEDU”
 • Провеждане на Съвместни зелени училища "WasteEDU” в България и Македония;
 • Разработване на уеб портал WASTE@EDU;
 • Разработване на софтуер за мобилни телефони за картографиране на незаконни сметища и други замърсени райони;
 • Отпечатване и разпространение на учебно помагало - EduBook “Кръговрат на отпадъците”;
 • Провеждане на Дискусионен форум – „Управление на отпадъците в трансграничния район - пропуски в образованието на младите поколения "в Македония;
 • Провеждане на Финална конференция в България – „Трансграничен обмен на опит в областта на управлението на отпадъците.
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
 • Осъществена обширна информационна и промоционална кампания сред образователните институции в трансграничния регион в България и Македония;
 • Повишен интерес сред младите хора относно проблемите, свързани с рециклиране, намаляване и превенция на отпадъците;
 • Подобрени инфромираност и познания на младите хора относно въпросите, засягащи защитата на околната среда, превенция на отпадъците и рециклирането;
 • Насърчено прякото участие и ангажираност на младите хора в кампании за опазване на околната среда;
 • Насърчени обмяната на опит и добри практики между заинтересованите страни с цел повишаване познанията, свързани с опазване на околната среда в трансграничния регион на България и Македония.
interreg_logo

Изпълнение на Проекта