project enerGain

Насърчаване на децентрализирано производство на енергия от възобновяеми енергийни източници

с акроним ENER GAIN

logo enerGain

Описание на Проекта


ВОДЕЩ ПАРТНЬОР: Фондация за местно и ИТ развитие – Гевгелия | FLORIT – Гевгелия

ПРОЕКТЕН ПЕРТНЬОР: Съюз на производителите на екологична енергия – BG | СПЕЕ-БГ – Благоевград

ПЕРИОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 15 месеца (Октомври 2016 – Януари 2018)

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: INTERREG IPA CBC Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia Programme (CCI Number: 2014TC16ISCB006)

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 56 468.47 Евро

Проектът „EnerGAIN” е насочен към насърчаване изграждането на интегриран подход в трансграничния регион, включващ Област Благоевград в България и Югоизточен планов регион в Македония, в подкрепа на производството на енергия от възобновяеми източници (ВИ) и въвеждане на енергоефективни решения.

Цялостният ефект за региона от изпълнението на проекта се очаква да бъде значителен, тъй като е насочен към насърчаване развитието на местните предприятия и допринасяне за оптимизиране на общите разходи и потребление на енергия.

Сред ключовите цели на проекта е подобряване информираността и интереса на основните целеви групи и заинтересовани страни в трансграничния регион по въпросите за децентрализираните енергийни решения, изпозлвайки потенциала на ВИ и предимствата от тях – екологични, икономически (намалени разходи и енергийна независимост), ефективност (качество на енергията и устойчивост), опазване на ресурсите (използвайки само ВЕИ), надеждност и сигурност. В тази връзка, проектът ще има за цел популяризиране на децентрализираното енергопроизводство от ВИ – основни технологии и ползи както на битово ниво, така и на бизнес и обществено (общини, образователни институции и др.). Освен това, проектът е пряко насочен към осигуряване на подкрепа за специалисти, работещи в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност, чрез осигуряване участието им в съвместни инициативи за изграждане на капацитет, представящи съвременните постижения в тази сфера.

Всичко това ще допринесе за подобряване на капацитета за опазване на околната среда и устойчива употреба на общите природни ресурси в трансграничната зона.

interreg_logo

Изпълнение на Проекта