SPEE
 
SPEE
   
 
Информация - пресцентър
Писмо до Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев
ОТ Сдружение „Съюз на производителите на екологическа енергия – BG”, регистрирано по фирмено дело №2053/2007г. на ОС-Благоевград със седалище и адрес на управление - гр. Благоевград,ул.”Тодор Александров” №23; Булстат 101786
ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА


“КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“


11 март 2016 г., Конферентна зала на Хотел „Неврокоп“,


град Гоце Делчев
ПОКАНА ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР
ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР И ДИСКУСИЯ НА ТЕМА
“КАК ВАШИЯТ ПОКРИВ МОЖЕ ДА ПЛАЩА СМЕТКИТЕ ВИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО“
Писмо относно: Предоставяне на информация във връзка с балансиращия пазар
Стартира проект „Насърчаване на практики за управление на отпадъци и енергийна ефективност“
Покана за тръжна процедура - Предоставяне на услуги, свързани с организирането на събития по проекта- логистика, транспорт и хотелско настаняване
Покана за тръжна процедура – Предоставяне на печатни услуги
ПИСМО относно:Проект на постановление от август 2014 година за създаване на енергиен борд
Решения на ДКЕВР относно преференциални цени на произведена ел. енергия от ВЕИ, за енергийни обекти, които ще бъдат въведени в експлоатация след 01.07.2014г.
Сигнал от Сдружение Съюз на Производителите на екологична енергия - BG относно указания на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране относно срок за изпълнение на компенсаторни мерки предвидени с решение № КМ-1 от 13.03.2014г.
Писмо до ДКЕВР и ЕСО ЕАД във връзка с ограничаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ
Решение № КМ – 1 от 13.03.2014 г. за определяне на компенсаторни мерки по чл. 32, ал. 4 от Закона за енергетиката
Покана за участие в Общото събрание на Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - BG"
СПЕЕ БГ - Юг Ви кани да посетите щанда на съюза на изложението за Югоизточна Европа 2014
Становище КС от 13.02.2014
ЖАЛБА относно Неспазване на нормативната уредба в Република България и постановено съдебно решение от страна на „ЧЕЗ Електро България” АД ...
Официално писмо становище до ЧЕЗ Електро България АД
Писмо-становище от Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - BG" до Народно Събрание на Република България, Комисия по бюджет и финанси към НС и Комисия по Енергетика към НС, относно промени касаещи ограничаване на изкупуването на ко
Сдружение „Съюз на производителите на екологична енергия – BG” - пълноправен член на CEDEC „European Federation of Local Energy Companies”.
Семинар на тема - "Енергетика и Ефективност в България", организиран от Италианската Индустриална Камара -на 2 октомври 2013 в Пловдив.
Решение на ДКЕВР № Ц-20 от 28.06.2013 г. относно определяне, считано от 01.07.2013 г. цени за изкупуване на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, когато инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средст
Решение на ДКЕВР № EM-02 от 28.06.2013 г. относно одобряване предвижданите електрически мощности, които могат да бъдат предоставяни за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на обекти за производство на електрическа енер
Решение на ДКЕВР № Ц-19 от 28.06.2013 г. за определяне, считано от 01.07.2013 г. преференциални цени за изкупуване на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници и от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 МВт, без ДДС
Становище от Сдружение "Съюз на Производителите на Екологична Енергия-БГ" във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми на основание чл. 32 от Закона за енергията от възобновяе
ЕСО вече публикува данни в реално време за генерираната енергия
Писмо на СПЕЕ-BG до МИЕТ,ДКЕВР и ЕСО, относно: Изключване на централи за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници
Покана за Хановерския панаир (8.-12. април 2013)
Хановерският панаир е най-голямото индустриално изложение в света, на което се представят световни иновации и цялостни решения и услуги за индустрията.
Върховният административен съд на Република България - Четвърто отделение, в съдебно заседание на 23.01.2013 взе решение по административно дело № 5492/2011 срещу Решение № Ц - 010 от 30.03.2011 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиран
П О К А Н А
Решение за откриване на набирателна сметка за целите на „Кампания в защита на производителите на енергия от ВЕИ“
Жалба на СПЕЕ - BG и дружества производители на ВЕИ против Решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР за определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на ел.енергия от ВИ, ползващи преференциални цени
Становище от СПЕЕ-БГ
Министъра на Енергетиката заедно с инж. Пламен Дилков – Управител на ПВБ Пауър България, Жоро Цветков – кмет на Община Своге и Серджо Бортолоти президент на PVB Group въведоха в експлоатация „МВЕЦ Церово”
Кооперационната борса между фирми от България и Македония, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност
Кооперационна борса между фирми от България и Македония, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност
Договор за доставка на следната услуга: Предмет на услугата: ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА МОБИЛНОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - B1.31.01
Договор за доставка на следната услуга: Предмет на услугата: ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА МРЕЖА В ПОДКРЕПА НА МОБИЛНОСТТА И РАЗВИТИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - B1.31.01
Отговор, получен от Министерството на финансите във връзка с кореспонденцията на СПЕЕ-BG относно цените за изкупуване на ел. енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници.
Становище на държавната комисия за енергийно и водно регулиране
Договор за доставка на следната услуга: Предмет на услугата: Организиране на работни срещи и участие на експерти на конференции, семинари и обучения в България и Гърция СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ Договор за доставка на следната услуга: Предмет на услугата: Изработване на промоционални материали и триезично информационно списание
СЪОБЩЕНИЕ Договор за доставка на следната услуга: Предмет на услугата: Преводачески услуги за превод на информационни и обучителни материали
Станете част от реализирането на мечтата на младите изобретатели Катерина, Божидар-Адриан и Борис,
Според които проливният дъжд е мощен източник на електрическа енергия
СПЕЕ-BG организира курс за соларни експерти
Изпълнителният директор на Сдружениe „Съюз на производителите на екологична енергия – BG” Марияна Ненкова е член на Областния съвет за енергийна ефективност – Благоевград
Конкурс за есе, организиран в рамките на проект „Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност”
ДЕЛОТО НА СПЕЕ – БГ И ДРУГИ ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕЦ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ №Ц-010/2011НА ДКЕВР Е НАСРОЧЕНО ЗА 07.03.2012г.
Запитванията към информационното бюро за безплатни ВЕИ консултации
Предстои пресконференция за стартиране изпълнението на проект „Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност”
Бизнес-каталог на фирми от Югозападна България и Югоизточна Македония, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници
Информационно бюро за безплатни ВЕИ консултации
Решение на ДКЕВР № Ц-18 от 20.06.2011 г.
Становище на СПЕЕ-BG във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници съгласно § 8, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби от ЗЕВИ.
Доклад до г-н А.Семерджиев, председател на ДКЕВР
от и.д. директор на дирекция "Електроенергетика", и.д. директор на дирекция "Икономически анализи и рабта с потребителите" директор на дирекция "Правна"
Сдружението „Съюз на производителите на екологична енергия–BG” отбелязa Деня на слънцето - 3.05 - с мероприятие във II-ро ОУ „Димитър Благоев” – Благоевград
ДЕЛОТО НА СПЕЕ – БГ И ДРУГИ ФИРМИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ ОТ ВЕЦ СРЕЩУ РЕШЕНИЕ №Ц-010/2011 НА ДКЕВР Е НАСРОЧЕНО ЗА 14.06.2011г.
В Ъ З Р А Ж Е Н И Е От “Съюз на Производителите на Екологична Енергия – БГ” със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. ”Тодор Александров” №23.
НАСРОЧЕНА ДАТА ЗА ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ
Жалба
Решение за преференциални цени на произведена енергия
ВЪЗРАЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия - BG
Предложение от СПЕЕ - БГ, във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажбата на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници.
СТАНОВИЩЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG
Съвместна инициатива на Съюз на производителите на екологична енергия-BG, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и АКВА-ВАК ООД, ПИМ Електрик ООД, Хидроенерджи ООД, Елпро-ЕС ООД, СЗМ ООД, РОУД Енерджи ООД
Становище на СПЕЕ-BG, относно проекто-закона за енергия от Възобновяеми енергийни източници
ЖАЛБА От „Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG”
ФОРУМ «ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ - ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ»
Предложение до ДКЕВР
Във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници съгласно с чл. 21. ал.1. от ЗВАЕИБ.
Становище до Председателя на ДКЕВР
Относно: Доклад от дирекции „Електроенергетика”, „Икономически анализи и работа с потребителите” и „Правна” към ДКЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотовол
Предложение за определяне на цената от фотоволтаични модули
Становище
Относно: Проект “Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”
Планове за управление на речните басейни и във връзка с постигане националната цел за използване на ВЕИ
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за енергия от възобновяеми източници
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
Warsaw World Class Korean Products Show 2009
Протокол от проведена работна среща между СПЕЕ-ЮГ и ЧЕЗ на 9.03.2009г.
Решение № Ц-14 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
Решение № Ц-15 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
Среща между СПЕЕ-ЮГ и ЧЕЗ на 9.03.2009г.
Предложение в ДКВЕР за увеличаване на преференциалната цена за продажба на електрическа енергия
Съвместна инициатива на СЪЮЗ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ЕНЕРГИЯ-ЮГ, ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ и АКВА-ВАК ООД
Ученици от СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кресна отбелязаха Зелената седмица със съдействието на „Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ”, РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция “Западно-беломорски район"
Със съдействието на „Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ”, РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция “Западно-беломорски район" ученици от СОУ “Св. П. Хилендарски”, гр. Кресна ще отбележат Зелената седмица /01-05 юни/ и Световния ден н
Мероприятието ще се проведе на 04.06 /сряда/, от 11:00ч., в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, гр. Кресна.
С подкрепата на Съюз на производителите на екологична енергия – ЮГ , РИОСВ – Благоевград в партньорство с Басейнова дирекция Западнобеломорски район. отбелязват Международния ден на Земята 2008 г. училища и детски градини в област Благоевград
Международния ден на Земята 2008 г. отбелязват училища и детски градини в област Благоевград
Безплатно участие в каталог на българските фирми / организации, активни в сектора на възобновяемите източници на енергия
На 26.10.2007г. СПЕЕ-юг внесе предложение до ДКВЕР
Няма да се продължават разрешителните за водоползване на ВЕЦ-ове с груби нарушения
Предложение до Басейнова дирекция Западнобеломорски район - Благоевград
22.01.2008г.
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign