SPEE
 
SPEE
   
 

Енергийна ефективност и рационално използване на енергията

В настоящия момент Европа е изправена пред проблема с повишаването на цената на петрола и природния газ, пред заплахата и несигурността при доставките на енергия и нейния недостатък. Освен това пред вече проявяващите се последици от климатичните промени.

Енергийната ефективност е най-бърз, най-икономичен и директен начин да се превърнат тези предизвикателства в действителни възможности.

Със съществуващите технологии може да се постигне до 30 %спестяване на енергия. Въвеждането на една по-висока енергийна ефективност би могла да намали около 20 % от газовите емисии с парников ефект.

В повечето страни на европейския съюз все още не използват съществуващите големи възможности и не се вземат сериозни мерки във връзка с енергийната ефективност.

На срещата на върха, състояла се през месец Март 2007 г., държавните глави на страните членки на европейския съюз взеха решение, което гласи, че до 2020 г. трябва да се постигнат следните цели: 20 % спестена енергия, 20 % енергия произхождаща от възобновяема енергия и намалени газови емисии с парников ефект до 20 %.

Директивата за ефективността на крайното използване на енергията (2006/32/CE) отправя предизвикателство към държавите членки на Европейския съюз за постигане на обективно показателно намаляване от 9 % на енергийните разходи за крайно ползване до 2016 г. и да предоставят механизми, стимули и институционални, законови и финансови рамки, които да позволят постигане на тази цел, както и да създадат необходимите предпоставки за развитие и стимулиране на пазарите за енергийни услуги.

Държавите членки на европейския съюз в момента използват заедно 17 % от енергията, която се произвежда в света. Разходът на енергия зависи основно от индустриалното развитие и броя на населението на всяка страна.

Проблемът с употребата на енергията е, както едно предизвикателство, така и една голяма възможност.

Ако не се намали употребата на енергия, цената ѝ ще продължи да се повишава, а повишената зависимост от вносната енергия и ефектите от климатичните промени ще имат негативно отражение.

До момента в много страни членки на Европейския съюз енергийната ефективност не е част от работната политическа програма, въпреки че възможностите за постигне на едно доходно спестяване са значителни. Тази ситуация започва да се променя значително, благодарение на инициативите на законни сдружения и политическите процеси. За да се установят възможностите, трябва да се анализират всички сектори с крайно ползване на енергия. Възможностите за спестяване възлизат на почти половината от сегашната употреба на енергия, въпреки че няколко държави достигат до величини по-високи от средната, поради което са на лице сериозни цели.

Една от основните пречки за постигане на енергийна ефективност е липсата на знания и обща култура (както в домовете, предприятията, така и във всички сфери на обществото), поради което е необходима една обща стратегия, чрез която да се предостави на всяка една от тези групи необходимото знание и култура, свързано с енергийната ефективност.

Например: Ирландската кампания “Power of one” (Силата на един) се основава най-вече на обучението и комуникацията. Тази кампания се концентрира върху: Осъзнаването на различните видове енергийни източници, разходи и негативни ефекти върху околната среда.

Информирането на потребителя за последиците от едно неефективно ползване на енергията върху разходите и околната среда.

Индивидуалната отговорност и древните промени във всекидневното поведение.

Използването на примери води до привличане на вниманието.

В проекта “Power of One Street” (“Силата на една улица”) се извършва проследяване на енергийната ефективност на осем семейства от различна социална среда и различни географски зони. Всеки месец участниците са изправени пред едно предизвикателство, с цел да подобрят енергийната ефективност. Изчисленията на техните спестявания са представени в медии.

Подпрограмата “Power of One at Work” (“Силата на едно работното място”) е една инициатива, чрез която се настоява да се използва по-рационално енергията на работното място. Инициативата се състои в предлагане на основни направления за енергийната ефективност чрез рекламна кампания и Web страница (http://www.powerofone.ie).

Няколко държави като Куба, Аржентина и Венецуела са били лидери в Южна Америка с въвеждане на политика за енергийно спестяване. Някои от взетите мерки в тези страни са: безплатна дистрибуция на енергийно спестяващи осветителни тела, дистрибуция на енергийно-спестяващи ел. уреди и подмяна на високо консумиращи съоръжения с други с по-ниска консумация. Също така са били организирани образователни програми чрез медиите с цел да се повиши културното образование на населението във връзка с тази тема. Всички тези мерки са били насочени към намаляване на разхода и повишаване на енергийната ефективност.

КАКВО Е ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ?
Енергийната ефективност е свързана с количеството продукт, което се получава в един процес от единица енергия и се определя като сбор от започнати действия за намаляване (или оптимизиране) на потреблението на енергия, като се запазва, в същото време, нивото на предлаганите услуги. Предвид посочената дефиниция, един процес може да се сравни с друг, по ефективност, като се сравнят потребителските индекси.

Енергийната ефективност може да се измерва за част от една машина, за цялата машина, по време на процес на действие на тази машина или на комплекс от интегрирани процеси. Измерването на енергийната ефективност става по-трудно при а асоцииране на процеси.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯТА НЕ ОЗНАЧАВА НАЛАГАНЕ НА ЛИШЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВАШИЯ КОМФОРТ ИЛИ СТЕПЕН НА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА НУЖДИ?
Ефективното използване на енергията означава да се покрият същите нужди, като се поддържа същото ниво на комфорт и безопасност, а се използват ефективно енергийните ресурси, което означава пряко спестяване на ресурси и пари.

За постигане на това основен фактор са познанията, съзнанието и вътрешната нагласа и убеденост. Трябва да се познават технологиите, които подпомагат за спестяването на енергия, чрез ефективно използване на енергийните ресурси.

Всеки потребител на енергия трябва да има предвид, че ефективното използване въздейства директно върху семейната икономика, предприятие и др, като се намалят енергийните разходи. То спомага, до голяма степен, и за опазването на околната среда.

ЗАЩО КАЗВАМЕ, ЧЕ ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ ПОМАГА ЗА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА?
Отговорът е лесен: защото голяма част от енергията, която се употребява, произлиза от природни изкопаеми, основно петрол и газ.

Въпреки че енергията която се употребява в дома, в предприятието и др., е електрическа, трябва да знаем, че в зависимост от сезона на годината и наличието на вода във водноелектрическите централи (ВЕЦ), голяма част от енергията се получава в топлоелектрически централи (ТЕЦ), тоест трансформират се природните ресурси в термална енергия, като се генерира електричество, което в последствие се разпределя за употреба.

Използването на невъзобновяеми ресурси, получени от невъзобновяеми източници от фосилов произход, освобождават към атмосферата газови емисии с парников ефект при изгарянето им, а те са основна причина за глобалното затопляне.

Какви мерки може да въведе българското управление, за да се развие енергийната ефективност и спестяване на електроенергия?

Намаляване на цената на индустриалната електрическа енергия за фирми и предприятия, които използват в своите инсталации съоръжения, позволяващи спестяване на енергия (техника за честотно регулиране на асинхронни двигатели, високо ефективни двигатели и др.)
Намаляване на цената на електроенергията за тези, които доказват инвестиции и резултати в аспекти, свързани с енергийната ефективност
Подмяна на всички неефективни двигатели и помпи в индустрията.
Подмяна на всички неефективни помпи за вода, които гарантират задоволството на населението, разходи за животни и селскостопански нужди.
Провеждане на технически семинари в училища и университети с цел да се създаде в новото поколение една обща култура във връзка с енергийната ефективност и спестяване.
Въвеждане на технологии в публичното осветление в градовете, които да позволят ограничение на нивото на осветление в часовете на зазоряване.
Осъвременяване, рехабилитация и поддръжка на снабдяващите електрически системи (трансформатори, разпределителни линии и др.)
Произвеждане на енергия с възобновяеми източници
Въвеждане на технически мерки за намаляване на загубите в разпределителните електрически системи.
Подмяна и обновяване на националната транспортна техника и окончателно преустановяване на употребата на неефективните уреди.
Организиране на масивни обучителни програми и използване на аудиовизуални средства (радио, телевизия и др. ,) за да се обучи и възпита населението във връзка със спестяването и ефективността на енергията.
Промоция на информационните технологии в транспорта с цел да се използва по-добре капацитетът му и да се намали трафика.
Подобряване на железопътния транспорт
Стимулиране на велосипедния транспорт.
Въвеждане на специфични задължителни условия в стандартите, които регулират строежа, що се отнася до смяна на покриви, прозорци, газови и петролни котли, както и смяна на отоплителните системи.
Гарантиране на по-добра енергийна рентабилност в домовете.
Подмяна и ревизия на стандартите, свързани с енергийната ефективност и други.
Важно е да се генерират механизми, които да позволят да се изправим срещу актуалния проблем на нашето общество, липсата на материални възможности за покриване на нуждите. Тази липса е сериозно увеличена, поради нивото на актуалното потребление на енергия.

Подобряването на енергийната ефективност на всички процеси се превръща в една единствена алтернатива, с цел да се избегнат по-големи проблеми в световен план. Това търсене на подобрение на енергийната ефективност трябва да бъде дейност с приоритет във всички сектори на обществото, като се полага по-голямо усилие от страна на изразходващите енергия сектори, като например индустриалния.

Прилагането на програми за енергийна ефективност или по-точно за енергийно ръководство, може да послужи за придвижване на проблема от нецелесъобразната употреба на енергията вътре в отделните организации.

Създаването на проекти за подобряване на енергийната ефективност, в който и да е сектор, изисква, на първо място, прилагане на методи за поставянето на диагноза и/или енергийни изследвания. Заключенията, които могат да се направят от този вид проучване или разследване, ще позволят да се разкрият неефикасните процеси, да се започнат действия за поправяне на ситуацията, както и механизми за контрол и проследяване на ефективността на тези действия.

About Ернесто:
Ернесто Нориега Стефанов е роден в Хавана, Куба, на 7 юли 1973 г. През 1998 г. завършва Универсидад Сентрал де лас Виляс в Куба и се дипломира като електроинженер, а през 2004 г. получава степен магистър по електроинженерство. От 1998 г. до 2005 г. работи като научен сътрудник и специалист по системите за пренос на електроенергия към Електроразпределително Дружество Матанзас, Куба. През 2005 г. се премества да живее в България и работи като специалист по мълниезащитни системи. В момента е собственик и управител на фирма „Парадайс Електрик Консулт” в България. Има професионален опит в областта на проектиране, изграждане, одит и поддръжка на мълниезащитни системи и заземителни системи за ниско, средно и високо напрежение: подстанции, електроразпределителни и електропреносни мрежи, петролни инсталации, складове за гориво, информационни центрове, жилищни сгради, вятърни генератори и слънчеви панели. Има допълнителна квалификация от обучение по качество на енергията, електромагнитна съвместимост и др.
http://greentech-bg.net/
2009-07-27
 
 
Информация - статии
Verizon ще инсталира 10,2 MW слънчеви панели из САЩ
Кристално прозрачни слънчеви панели превръщат всеки телефон в соларен генератор
Телекомуникациите развиват хибридните електроцентрали в отдалечените райони
Новите космически соларни масиви се сгъват като оригами
Вятърна турбина, отпечатана на 3D принтер, произвежда по 300 вата
Многослойни соларни клетки постигат над 50% ефективност
Енергетика К100: Точка на замръзване
CSP централите могат да работят при 80% капацитет целогодишно
Адаптивен материал може да намали соларните разходи наполовина
В Германия фотоволтаиката е по-изгодна в сравнение с наземните вятърни турбини
Тънка соларна клетка достигна 21% ефективност
Соларни клетки се пръскат като спрей и имат 19% ефективност
Великобритания с 1 GW нови соларни инсталации през първата половина на 2014
Френският енергиен закон ще гони 32% дял на ВЕИ до 2030 г.
Стойнев: Нямаме финансови ангажименти по VII блок на АЕЦ "Козлодуй"
Има и добри новини от Украйна: построиха нова 8 MW PV електроцентрала
160 kW слънчеви централи ще захранват обществените сгради в Луксор
10 нови PV завода ще изникнат в югозападния район на Русия
Нов рекорд в соларните системи: роувърът на Марс измина 40 километра
Потреблението на електроенергия е скочило с 6%
Графитена гъба преобразува слънчевата енергия в пара
Китай, Япония, Индия и Австралия ще отбележат бум на фотоволтаиката
Соларните приходи ще се удвоят до 2020 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС
Супермаркет генерира 100% от необходимия си ток от собствените си отпадъци
От КНСБ искат финансирането на енергийни проекти да става с консенсус в НС
Франция си поставя цел: 30% увеличение на енергийната ефективност до 2030
Американци искат да изнасят дървесни пелети за Европа
Глобалните инвестиции в чиста енергия са скочили с 33% през Q2
Високоефективни соларни панели
Снимка на деня: ВЕИ и селско стопанство в Сакар планина
Ще остане ли само теория кръговата икономика?
Як робот от Саудитска Арабия почиства прашните слънчеви панели без вода
Термалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени материали
Естествено охлаждане и модерно електро-резервиране правят зелен центъра за данни на Fujitsu в Лондон
Соларни пейки в Бостън ще зареждат мобилни устройства
Най-голямата соларна електроцентрала в Япония блести сред морето
IRENA субсидира мащабна соларна електроцентрала в Сиера Леоне
Bulb турбини
Германия намалява субсидиите за ток от ВЕИ
Органична, евтина презареждаема батерия може да промени бъдещето на ВЕИ
Грийнпийс предлага затваряне на няколко ТЕЦ-а у нас
Немска провинция иска да достигне 100% възобновяема енергия още тази година
Графика на деня: Бурното развитие на ВЕИ през последните 9 години
Система за съхранение на ВЕИ енергия от комунален мащаб използва камъни и газ
Възможен ли е енергийно автономният дом у нас? Вижте сами
Вятърна турбина прави 1000 литра чиста вода на ден насред пустинята
Соларни клетки надскачат 25% в ефективността на преобразуване на светлината
Слънчеви клетки във вид на боя могат да направят възобновяемата енергия по-достъпна
Батерия от желязо може да съхранява възобновяема енергия икономически изгодно
Продажбите на системи за съхранение на соларна енергия ще скочат в Германия
Слънчевата енергия регистрира рекордна година: 38GW нов капацитет през 2013 г.
ДКЕВР обитава паралелна реалност
Портативна сгъваема вятърна турбина тежи по-малко от 2 кила
Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от енергийните нужди на домакинство
Нов модел на обществено финансиране за соларни проекти набира скорост
Многослойна слънчева клетка поглъща целия спектър на светлината
Домашните PV инсталации в САЩ надминаха комерсиалните проекти
Tesla вижда себе си като „компания за иновации в енергетиката“, а не като фирма за коли
74% от енергийните нужди на Германия бяха покрити от ВЕИ в неделя
В Китай производителите на соларни панели все по-агресивно „ухажват“ индивидуални клиенти
Еленко Божков: Няма причини да поскъпне токът
Новите евро-регулации за трансформаторите ще доведат до спестяването на 16TWh годишно
И добре развитите икономики не се справят добре с обществените ВЕИ
Зелените работни места във ВЕИ сектора достигат 6,5 млн.
Испанците си правят колективи за възобновяема енергия
Нигерия гради 3000 MW соларни електроцентрали
САЩ инвестира 10 милиона долара в проект за енергия от морските вълни
Фотоволтаични пътища и магистрали? Технологията е готова
Създадоха първото в света соларно гориво за реактивни двигатели от вода и CO2
Соларно устройство превръща всеки прозорец в зарядно за мобилни джаджи
16 енергийни заблуди
Solar Impulse 2: соларният самолет е готов за околосветска обиколка
Барбадос преминава на отопление със слънчева енергия
Учени и воени превръщат морската вода в гориво
Законът за кредитните институции - повече политика, отколкото икономически разум
Британска общност, център на фракинг-протести, избра да стане 100% соларно село
Германия притиска ЕК за отстъпките за зелена енергия
Най-голямата в Латинска Америка соларна ферма ще замени въглищна електроцентрала
Goldman Sachs: соларната енергия скоро ще достигне паритет
Концентрираната слънчева енергия ще достигне 1GW капацитет до 2020 г.
Слънчевите панели вече са „ширпотреба“ в САЩ
Vestas измести GE като топ инсталатор на вятърни турбини през 2013 г.
Учени от Харвард конвертират земната инфрачервена енергия в чисто електричество
ЕС: България, Естония и Швеция вече са постигнали своите ВЕИ цели за 2020 г.
Нова промяна в ЗЕВИ ще позволи по-лесно изграждане на малки ВЕИ мощности?
До 2050 година основната енергия в ЕС ще е от възобновяеми източници
Големите енергийни дружества пренебрегват възможностите за растеж от зелени източници
Вятърните турбини са ефективни в продължение на най-малко 25 години
Apple ще захранва завод само от ВЕИ
ЕС подпомага с 55 млн. евро възобновяемата енергия в Кабо Верде
Google пусна най-големия соларен парк в света
Най-голямата в света соларна електроцентрала вече произвежда ток
Пазарът на кули за вятърни турбини ще достигне 19,3 млрд. долара до 2020 г.
Глобалните вятърни мощности достигнаха 12,4% през 2013 г
Кои са най-ефективните вятърни паркове в България
Intel и Microsoft сред най-големите потребители на зелена енергия в САЩ
LED лампа достига рекордно висока яркост
Нова технология за управление на батериите може да вдигне капацитета им с 40%
„Енергоспестяващи митове“ подкопават енергийната ефективност на Острова
4 знака, че Африка може да направи „жабешкия скок“ при горивата
Китай внедри повече слънчев капацитет през 2013 г. от коя да е друга страна
Слънчева батерия с графен постигна рекорден КПД
Deutsche Bank: глобалният PV пазар почти ще се удвои в периода 2012-2015
Вятърът се очертава като доминиращ източник на енергия в Испания
Шотландската соларна индустрия достигна 100MW и расте още
DIY домашна топлоелектроцентрала
20% такса върху приходите на ВЕИ централите ще изгони инвеститорите
Интелигентните технологии имат пазар в България
Съвременните изолации били с коефициент на енергийна ефективност нула, твърди „изобретател“
Могат ли черните вятърни турбини да предотвратят сблъсъците с птици?
Нов метод за производство на водород може да даде тласък на колите с горивни клетки
Нова технология позволява развитието на 4G слънчеви клетки
Ефективно осветление спестява на Бристол 500 000 лири годишно
Германия: кранчето със соларните пари спира на 52 гигавата
Stella – първата соларна семейна кола
ВЕИ ще надминат природния газ и ядрената енергия до 2016
5 грешки на прохождащите зелени компании
Как соларна централа произвежда ток и след залез?
Фотоволтаичният пазар у нас и проектът PV GRID
Вятърната енергетика изпревари ядрения сектор в Китай
Германия показва на света ползите от отказа от ядрена енергия
Намалява ли енергийната ефективност проблема с парниковите емисии и върховота консумация
За цената на зелената енергия и смъртта на зелените проекти
Инвестиции във ВЕИ за рекордните 260 млрд. долара са били направени през 2011 г.
Вятърната енергетика в Гърция се развива въпреки кризата
Костадинка Тодорова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия: Новият закон максимално елиминира зелената енергия у нас
Заплашва ни санкция от Европа, защото не смесваме биогоривата
Какво е бъдещето на зелената енергия в България?
Предизвикателства има, но ВЕИ секторът ще продължи да се развива, смята Валентин Стоянов, главен експертен сътрудник в парламентарната Комисия по икономика и енергетика
Ванадиеви батерии за по-добро съхранение на енергията от ВЕИ
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии
Как се правят биогоривата ?
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Геотермичният каталог на България
Геотермалната енергия – колосален ресурс, който слабо използваме
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 23.01.2011г.
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 24.01.2011г.
ЕС ще осигурява повече от 20% от енергията си от ВЕИ през 2020 година
Най-интересното за 2010 в областта на новите материали
Global Cleantech 100 за 2010 година
Ветротурбини и използване на енергията на вятъра
Консултанти: Европа може да пести повече енергия
Трайков представи предимствата на свободния енергиен пазар
Европа отново първа по инсталирани слънчеви панели
Китай стана най-атрактивната страна за "зелени" инвестиции, сочи доклад
Националните планове за действие за възобновяемите енергии чертаят пътя към целите за 2020 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Генерална статистика 2009 - EWEA - Wind in power
Доклад на Евростат показва повишаващия се дял на енергията от ВЕИ през 2009 година
Колко енергия можем да извлечем от подводните вулканични рифове?
Старите черти на новата енергийна стратегия
Включване на ВЕИ в мрежата - според оферираната цена на тока
Инвеститорите ще внасят депозит като гаранция за изпълнението на проектите си
Фасада „Злато & Камък“
Министерства си прехвърлят топката за картата на ВЕИ обектите
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
Германски дипломат: Развивайте екоенергия от вятър и слънце
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Производство на пелети и брикети от биомаса
Увеличават се субсидиите за ВЕИ и енергийна ефективност в земеделието
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
Възобновяеми енергийни източници. Мястото им в енергийния микс на България
Обновената вятърната турбина 2.5xl на GE Energy
Тя е пригодена за работа при изключително студено време в инсталации в Северна Америка и Европа
До 2020 година 100 GW офшорни вятърни централи край бреговете на Европа
Енергийна ефективност и рационално използване на енергията
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
НЕК се опитва да ограничи чуждите инвеститори в екоенергия
България трябва да изгради нови 2000 мегавата зелени централи за 10 години
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Лидерите в използването на екологична енергия
Кои са компаниите - световни лидери в купуването и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници?
Обама: Ще развиваме възобновяемите източници на енергия
Истинският потенциал на слънчевата енергия
Хибридни улични лампи
ДКЕВР: Цената за изкупуване на екоенергия трябва да се запази за настоящите инвеститори
Конференция Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи", 14.04..2009г. хотел Шератон София
Предстоят нови промени в енергийните закони
Мрежовите компании, ДКЕВР и МИЕ търсят нови начини за разпределяне на разходите, свързани с използването на ВЕИ
Развитие на технологиите за ВЕИ
Очакват се промени в енергийните закони на България преди края на 2009 г.
Калкулатор за смяна статута на земята
Работодатели: Енергийните алтернативи са ключов приоритет за икономиката
Зелената енергия е донесла рекордни приходи през 2008 г.
Устойчиви във вихъра
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Вятърната енергия повежда в Европа
САЩ стана световен лидер във вятърната енергетика
Вятър в града
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Вятърни паркове край бреговете на Шотландия
Възобновяемите енергоизточници в България - обзор
Неизползван потенциал
НЕК предупреди за поскъпване на тока заради вятърните централи
Зелените тарифи
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
Да направиш ток от вятъра
Регионалният първенец е вятърът, биогазът го следва
България вече има голяма регионална енергийна компания
Фотоволтаичен парк в България
ЗЕЕ – Закон за енергетиката (и ефективността)
Енергийното обследване - най-голямата тесла за годината
Политиката на Република България в областта на изменението на климата. Нормативна база за развитието на ВЕИ
70 000 мегавата от вятърна енергия в Европа до 2030 г.
Чистите технологии са приоритет за шведския бизнес
Мощна подкрепа от Брюксел за възобновяемата енергия в Европа
Италия – следващият голям пазар на слънчеви панели
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Икономически потенциал - водна енергия
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Помощ за подобряване на енергийната ефективност на МСП
Технологии за използване на водна енергия
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
"Гнездо на птици" - в десятката на най-добрите архитектурни съоръжения в началото на XXI век
“Анаконда” генерира енергия от вълните
Mitsubishi строи мрежа за зареждане на електрически автомобили от възобновима енергия
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Биогоривата в България - новите приоритети
Безшумни и красиви градски ветрогенератори
Национална политика за възобновяемите енергийни източници и биогорива
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
Най-голямата вятърна турбина и най-големият вятърен парк
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Първият плаващ ветрогенератор
Приливно-хидравлична система произвежда електроенергия на рекордно ниски цени
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Токът от вятъра и водата поскъпва
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Извличане на горива от въздуха с помощта на технологията Green Freedom
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Турбина подсилена с дифузери Venturi
Уискито се превръща в биогориво
България – Справка за възобновяемите енергийни източнци
Финансиране за ВЕИ - мит или реалност
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Риболовен кораб открива ерата на водорода
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Орязването на квотите за емисии е вредно за икономиката ни
Портал ЕВРОПА предлага на читателите си интервю с изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност г-н Таско Ерменков.
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Възобновяеми енергийни източници на енергия
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия /все/ в бъдеще време
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Японски инвеститор получи клас за вятърна централа
Проектът е за 92 млн. лв. и ще бъде изпълнен до 2008 г.
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Производството от ВЕЦ остава атрактивно за инвеститорите
Някои актуални проблеми при инвестирането в малки ВЕЦ в България
Как да спечелим от ВЕИ
Затоплянето ни гълта по 3 евро
До 2020 г. България минава на ток от слънце и вятър
Инвестиционни процеси при вятърни централи
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Ще извличаме водородно гориво от канализацията
Учени предлагат по-икономична технология за добиване на продукта, от който се очаква да реши глобално енергийния проблем
Водород в автомобила.
Първият водороден град скоро ще отвори врати
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Бели сертификати за енергийна ефективност
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Acura атакува ”Льо Ман” с водородно гориво
Фотоволтаиците
Европа поведе света в ерата на вятърната енергия
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Алтернативните източници на енергия – стратегията на бъдещето
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign