SPEE
 
SPEE
   
 

Как да спечелим от ВЕИ

България е обвързана с редица многостранни международни, включително и европейски, строги задължения по отношение опазване на околната среда и рязко увеличаване дела на електроенергията, произвежданата у нас от естествено възобновяеми енергоизточници.
Наред със задълженията, все повече субсидии и безвъзмездни помощи се предоставят на нашата страна, предимно от еврофондовете. Те включват не само средства, които се заделят цевтрализилано от ЕС, но и редица други грантове и субсидии пряко от редица западноевропейски държави, като например програмата на Холандското правителство за безвъзмездни инвестиции за екоенергетика, наречена PSO b2b (100% безвъзмездно) и Балканския гръцки еврофонд за субсидиране (30% безвъзмездно) на екопроекти, в който за България са насочени 50 милиона евро. Също толкова средства са планирани специално за субсидии (20% - 50% безвъзмездно) в екологично чиста енергетика от Европейската банка за възстановяване и развитие в четири основни сфери:
- ветроенерегетика
- биомаса и биогаз
- слънчева енергетика
- хидроенергетика
За да се получат тези помощи и субсидии, по изброените четири основни направления, следва проектите да отговорят на определени условия, както и технически, енергийни и икономически критерии, които се доказват с предварителни техникоикономически анализи и инвестиционни оценки.

Характерно за субсидиите е, че се изисква минимално или никакво самоучастие, а когато е необходим частичен кредит, то той е дългосрочен и се обезпечава със залог на доставеното инвестиционно оборудване и самия изграждащ се обект или строящатата се екоенергийна и инсталация в съществуващ такъв. Специално за агроенергийни проекти може да се ползва и популярната у нас програма САПАРД. Но при нея субсидията се изплаща след завършването и започването на експлоатацията на обекта, за разлика от горепосочените напълно или частично безвъзмездни помощи, които се предоставят при старта на реализацията на обекта.

Рискът на ветронергетиката е в трудната й предсказуемост. Единственият подход за минимизиране му е внимателното и детайлното предварително анализиране на ветровите условия, които зависят от релефа, ландшафта и редица други особености не само на конкретно избраното място, но и на голям район около него. Само така могат да се изберат подходящи ветрогенератори, за да се увеличат печалбите от този бизнес и да се скъси срокът за изкупуване на инвестицията. По предварителни дании, от анализа на ветростатистически рузултати, събирани от различни източници, и на основание на наши ветроизмервания можем да предложим определини райони у нас с висок ветроенергиен потенциал. При тях инвестициите във вятърната енергетика се възвръщат най-бързо, себестойността на произведената електроенергия е най-висока, и съответно печалбата е най-голяма. По-добри енерготехнически показатели имат иновативните турбини. Една такава възможност е двуроторният ветроегрегат.

За реализацията на висока печалба от безплатната ветрова енергия много допринасят шест нови съществени моменти в нормативните условия:
1. Изкупната цена на електроенергия, произведена от ВЕИ ще продължава да расте с ръста на цените на дребно. По закон е предвидено, че изкупната цена не може да бъде по-ниска от 80% от цената на дребно за бита.
2. За всеки произведен киловатчас от възобновяем енергиен източник ще се издава зелен сертификат, който ще се продава, независимо това на кого се доставя ветроелектроенергията. Печалбата от предвидените зелени сертифика е равна на приходите от цената им, защото за тях не се правят разходи. Всички разходи влизат в себестойността на електроенергията.
3. Съществена преференция за ветроенергийния бизнес е законовото задължение на НЕК да изкупува 100% произведената вятърна еленергия.
4. Законово задължение на НЕК е да изгражда или да заплаща изграждането на необходимата присъединителна мрежа до мястото на ветренергийното съоръжение.
5. Всички инвестиции за ветроенергетика, независимо дали става въпрос за свързани към националната електроенергийна система ветроагрегати или не, с изключение на земите, се амортизират с данъчно признати годишни квоти от 15 до 50%. Това е важно за ветроенергийния бизнес, защото ветрогенераторите се управляват от компютри със съответния софтуер и те работят напълно автоматично. Нямат постоянен персонал и нямат разходи за гориво, поради което приходите от продажби на ток и зелени сертификати са много големи и ако предварително не се структурират правилно активите на фирмата, ще се получават големи печалби, от които ще се плащат неприемливо високи данъци. Сега у нас данъците не са много високи, в сравнение с европейските, но с приемането ни в ЕС, те неизбежно ще се доближат до високите налози в еврозоната.
6. Преференциалното изкупуване ня ветроелектроенергията, по твърда цена, от НЕК дава възможност на производителите на ветроелектричество гъвкаво да планират своята консумация на ток (ако имат такава), така че да се възползват от тарифните намаления на НЕК за нощна енергия, например.
Посочените шест предимства не изчерпват всички такива за ветроенергийния бизнес у нас. Тези предимства са устойчиви и е малко вероятно да бъдат напълно или частично отменени, поради това, че са част от една международна система на стимули, в която България участва като страна, подписала Протокола от Киото и като бъдещ член на ЕС, където отдавна има по-големи преференции от шестте изброени по-горе. Това гарантира устойчивото покачване на стимулите за вятърната енергетика в България.

КРЕДИТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Структура на кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
ЕБВР предоставя кредитни линии на български търговски банки, които от своя страна кредитират частни дружества за проекти за енергийна ефективност и проекти за ВЕИ. Чрез използването на местните финансови институции, ЕБВР осигурява ефективен механизъм за обединяването на тези енергийни проекти, а възможностите на участващите банки обезпечават включването на кредитоискатели с добри бизнес перспективи. Съществен елемент на кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е осигуряването на консултантски услуги в помощ на кредитоискателите с квалифицируеми проекти и на финансиращите банки за разработване на Планове за рационално използване на енергията (REUP). Услугите включват енергиен одит, финансов анализ, структуриране на сделката, оценка на риска и разработване на бизнес планове според изискванията на финансиращите банки, както и формулиране на молба за кредит за представяне пред финансиращите банки.
Предимства и ползи за кредитоискателите:
• Намаляване на производствените разходи и подобряване на конкурентноспособността на предприятията и техните продукти.
• Подобряване на рентабилността.
• Реконструкция и модернизиране на активите.
• Създаване на кредитна история.
• Получаване на висококачествена експертна консултация за подготовката на REUP за намаляване на енергийните разходи или за реализиране на проекти за ВЕИ.
• Получаване на консултация при кандидатстване за кредитно финансиране от финансиращите банки.
Собствениците на избираеми проекти, чието изпълнение е одобрено от независимият енергиен експерт (НЕЕ), получават следните безвъзмездни помощи:
Проекти за енергийна ефективност - 7.5% от главницата на кредита;
Малки проекти за възобновяеми енергийни източници - 20% от главницата на кредита.
Избираеми проекти
Проектите по кредитната линия за енергийна ефективност и ВЕИ трябва да отговарят на определени критерии за квалифицируемост, включително съответствие с енергийната стратегия на българското правителство. В допълнение към това, квалифицируемите проекти за енергийна ефективност трябва да представляват инвестиции, които генерират паричен поток от икономии на енергия, достатъчен за обслужване на дълга.
Избираеми проекти по кредитна линия за ЕЕ и ВЕИ
Енергийна ефективност
• Малки мощности за комбинирано производство на топло и електроенергия;
• Реконструкция на енергийна инфраструктура;
• Оползотворяване на отпадъчна топлина;
• Автоматизация и управление на процеси и съоръжения;
• Оптимизация на процеси.
Възобновяеми енергийни източници
• ВЕЦ;
• Слънчеви инсталации;
• Вятърни централи;
• Биомаса;
• Геотермални инсталации;
• Инсталации с биогаз.
Идентифициране и разработване на проекта и финансова процедура:
1. Собственикът на проекта (потенциалният кредитоискател) установява контакт с финансиращата банка или консултанта и представя идея на проект.
2. Консултантът определя квалифицируемостта на проекта.
3. Собственикът на проекта подписва декларация, освобождаваща ЕБВР от отговорност.
4. Финансиращата банка извършва предварителен анализ на кредитоспособността на собственика на проекта.
5. Консултантът разработва енергиен одит и анализ на паричния поток на проекта.
6. Собственикът на проекта одобрява резултатите от енергийния одит и предложените технически мерки.
7. Консултантът, с помощта на собственика на проекта разработва план за рационално използване на енергията - REUP.
8. Собственикът на проекта предава молба за кредит и REUP във финансиращата банка.
9. Финансиращата банка разглежда молбата за кредит и REUP и взима решение за финансиране.
10. ЕБВР преглежда REUP и одобрява проектното финансиране.
11. Собственикът на проекта и финансиращата банка подписват договор за кредит.
12. Собственикът на проекта получава заема и изпълнява проекта.
13. Независим Енергиен Експерт на ЕБВР потвърждава изпълнението на проекта.
14. Собственикът на проекта получава от ЕБВР насърчителното плащане.
Финансиращи банки

Към момента ЕБВР предоставя кредитни линии за енергийна ефективност и ВЕИ на следните банки:
Обединена българска банка, Българска Пощенска банка, Юнионбанк, Булбанк и банка Биохим.
Обединена българска банка кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ при следните условия:
1.Кредитополучателите да бъдат юридически лица, ЕТ и други регистрирани съгласно нормативните разпоредби на Република България стопански субекти. Задължително условие е те да са с мажоритарна частна собственост.
2.Условие за класифициране на проектите като енергийно ефективни е, след извършването на инвестициите, размерът на кредита да се изплаща от спестените разходи и да се осъществи минимум 10 % намаление на консумираната енергия от подобрените активи. Приоритет се дава на проектите с най-голямо спестяване и социален ефект.

Кредит "Ефективност" - финансират се проекти за енергийна ефективност.
- Потенциалните проекти за финансиране са - реконструкции на комбинирани топло и електро инсталации; подобряване на системите за пренос; възстановяване на отоплителни системи; системи за автоматизация и контрол; оптимизация на производството и замяна на типа ползвано гориво.
Условията по кредита са :
1.Максимален размер - 1 500 000 евро;
2.Срок за погасяване на кредита - 6 години;
3.Лихвени условия - в диапазона 9 % до 12,5 % в зависимост от оценката на риска за всеки проект.
4.Обезпечението на кредита е залог върху вземане по субсидията от ЕБВР в размер на 7,5 % от размера на кредита или залог и/или ипотека на ДМА в размер на минимум 140 % от размера на кредита.
5.Размер на субсидията - до 7,5 % от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй.

Кредит "Феникс" - финансират се проекти за изграждане на ВЕИ
- Потенциалните проекти за финансиране са - изграждане на малки ВЕЦ; слънчеви генератори; вятърни генератори; инвестиции за биомаса и геотермални и биогаз генератори.
Условията по кредита са :
1.Максимален размер - 1 500 000 евро;
2.Срок за погасяване на кредита - 6 години;
3.Лихвени условия - в диапазона 9 % до 12,5 % в зависимост от оценката на риска за всеки проект.
4.Обезпечението на кредита е залог върху вземане по субсидията от ЕБВР в размер на 7,5 % от размера на кредита или залог и/или ипотека на ДМА в размер на минимум 120 % от размера на кредита.
5.Размер на субсидията - до 20 % от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй.
За контакти :
www.ubb.bg/bg/small_and_medium/
Велислава Бакова - тел.: 02 811 2283
bakova_v@ubb.bg

ТБ"Юнионбанк"АД кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ при следните условия:
Кредитополучателите да бъдат:
1.Юридически лица, еднолични търговци и други, регистрирани по българското законодателство, с дейност на територията на Р България.
2.Без мажоритарна държавна собственост, да са независими от политически, правителствени или административни органи, агенции или др. подразделения (т.е. не могат да участват държавни или общински фирми).
3.Предметът им на дейност да не включва производството, маркетинга или дистрибуцията на тютюневи изделия, твърд алкохол, алкохол, хазарт, оръжия и дейности включени в специален списък със изключените проекти от гледна точка на екологичната политика на EБВР.

Кредити за проекти за енергийна ефективност:
1. Размер на експозицията към един кредитополучател - от 20 000 до 500 000евро.
2. Собствено участие на кредитоискателя - не по-малко от 20% от размера на инвестицията без ДДС, както и пълният размер ДДС.
3. Срок за погасяване - до 6 години.
4. Обезпечение - съгласно правилата за кредитните сделки на ТБ"Юнионбанк"АД, като за обезпечение се учредяват и :
- залог върху вземане по субсидията от ЕБВР.
- залог и/или ипотека на ДМА, предмет на инвестицията.
5. Размер на субсидията - до 7,5% от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй, чрез ЕБВР.
6. Инвестиционен проект - задължително проверен и заверен със становище от консултанта по програмата.

Кредити за проекти за енергия от ВЕИ:
1. Размер на експозицията към един кредитополучател - от 20 000 до 500 000евро.
2. Собствено участие на кредитоискателя - не по-малко от 10% от размера на инвестицията без ДДС, както и пълният размер ДДС.
3. Срок за погасяване - до 6 години.
4. Обезпечение - съгласно правилата за кредитните сделки на ТБ"Юнионбанк"АД, като за обезпечение се учредяват и :
- залог върху вземане по субсидията от ЕБВР.
- залог и/или ипотека на ДМА, предмет на инвестицията.
5. Размер на субсидията - до 20% от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй, чрез ЕБВР.
6. Инвестиционен проект - задължително проверен и заверен със становище от консултанта по програмата.
За контакти:
http://www.unionbank.bg/branches_.htm
Кирил Чалтаков, тeл.: 02 9153385
ChaltakovK@unionbank.bg

Българска Пощенска банка кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ. Кредитополучателите е необходимо да бъдат юридически лица, еднолични търговци и други, регистрирани по българското законодателство. Необходимо условие е и проекта да се откупува сам. Стойността на отпусканите кредити са над 50 000 евро, като се кредитира в различна валута. Сроковете за погасяване на кредитите е по договаряне с банката, като се разработват гъвкави решения за кредитополучателите. Лихвените условия са базисния лихвен процент с надбавка до 6 %. Към всеки клиент се подхожда индивидуално с цел намиране на възможно най-доброто решение.
За контакти:
http://www.postbank.bg/
Марин Петров, тeл.: 02 8166461;
MPetrov@postbank.bg

HVB Bank Biochim
Банката отпуска специализирани заеми по проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по програма на ЕБВР. Кредитната линия е в размер на 10 млн. евро.
Кредитите са инвестиционни, като кредитоискатели са частни предприятия.
Условия по кредитите:
1. Минималният размер на кредитите е 5 хил. евро, таванът - 1.5 млн. евро. Средствата могат да се използват при комбинирани централи, за подновяване на комунални системи, за оптимизация на процеси, за ВЕЦ-ове, слънчеви, вятърни централи и др.
Банката финансира приоритетно проекти за енергоспестяване. Кредитите могат да се усвояват еднократно, до един месец от датата на договора за кредит или съобразно договорен план за усвояване.
2.Срокът на погасяване е до 5 години като банката допуска гратисен период за главницата от 12 месеца.
3. Като обезпечение могат да се използват всички законово предвидени форми и активи.
4.Реализираните проекти могат да получат обратно до 7.5% от размера на кредита за енерго-спестяващи проекти и до 20% за проекти в областта на алтернативните енергийни източници.
За контакти :
02 9269 430, 9269 210
www.biochim.com
info@biochim.com

Булбанк
Банката отпуска кредити за енергийни проекти. Кредитите са по Програма на ЕБВР, по която българската банка получи кредитна линия от 7.5 милиона евро. Булбанк ще отпуска кредити на български частни предприятия, които планират подобряване на своята енергийната ефективност.
Условия по кредитите :
1. Кредитите са до 2 милиона евро и се отпускат за модернизиране на съществуващи мощности или строеж на малки съоръжения, които използват възобновяеми източници на енергия.
2. Проектите могат да включват преструктуриране, обновяване или модернизация на съществуващи съоръжения като включване на малки турбини за когенерация, модернизация на инфраструктурата, използване на технологична пара като вторичен продукт, автоматизация и контрол, оптимизиране на процесите или преминаване към друг, по-ефективен тип гориво.
Банката финансира и създаване на водно-електрически, слънчеви и вятърни централи, инсталации за използване на биогаз и геотермални мощности.
3.Максималната срочност на кредитите е 6 години.
4. Финансираните проекти ще могат да използват субсидия при експертната помощ и консултантските услуги на специализирани фирми. Инвеститорите ще могат да се възползват и от допълнителна субсидия при успешно приключване на изграждането на проекта в размер на 7.5% от главницата на кредита при проекти за подобрявяне на енергийната ефективност и 20% от главницата на кредита при строеж на мощности, които използват възобновяеми източници на енергия.
За контакти :
тел. 02/923 2111
www.bulbank.bg
corporate@bulbank.bg
Избраният от ЕБВР консултант е Bannock Consulting в сътрудничество с EnCon Services с адрес: гр. София - 1000, бул. Васил Левски № 3, ет.1, ап. 5 и телефони: 987 1903, 987 1927.

Програми,фондове
Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми.

По-важните националните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ са:

- Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда;
- Държавен фонд “Земеделие”;
- Национален доверителен екофонд и други.
- Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ВЕИ са:
- ИСПА (за транспорт и околната среда),
- САПАРД;
- ФАР – “Трансгранично сътрудничество” и др.

Инвестиции за изпълнение на проекти могат да бъдат осигурени и чрез Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.
2008-02-06
 
 
Информация - статии
Verizon ще инсталира 10,2 MW слънчеви панели из САЩ
Кристално прозрачни слънчеви панели превръщат всеки телефон в соларен генератор
Телекомуникациите развиват хибридните електроцентрали в отдалечените райони
Новите космически соларни масиви се сгъват като оригами
Вятърна турбина, отпечатана на 3D принтер, произвежда по 300 вата
Многослойни соларни клетки постигат над 50% ефективност
Енергетика К100: Точка на замръзване
CSP централите могат да работят при 80% капацитет целогодишно
Адаптивен материал може да намали соларните разходи наполовина
В Германия фотоволтаиката е по-изгодна в сравнение с наземните вятърни турбини
Тънка соларна клетка достигна 21% ефективност
Соларни клетки се пръскат като спрей и имат 19% ефективност
Великобритания с 1 GW нови соларни инсталации през първата половина на 2014
Френският енергиен закон ще гони 32% дял на ВЕИ до 2030 г.
Стойнев: Нямаме финансови ангажименти по VII блок на АЕЦ "Козлодуй"
Има и добри новини от Украйна: построиха нова 8 MW PV електроцентрала
160 kW слънчеви централи ще захранват обществените сгради в Луксор
10 нови PV завода ще изникнат в югозападния район на Русия
Нов рекорд в соларните системи: роувърът на Марс измина 40 километра
Потреблението на електроенергия е скочило с 6%
Графитена гъба преобразува слънчевата енергия в пара
Китай, Япония, Индия и Австралия ще отбележат бум на фотоволтаиката
Соларните приходи ще се удвоят до 2020 г.
България е последна по енергийна сигурност в ЕС
Супермаркет генерира 100% от необходимия си ток от собствените си отпадъци
От КНСБ искат финансирането на енергийни проекти да става с консенсус в НС
Франция си поставя цел: 30% увеличение на енергийната ефективност до 2030
Американци искат да изнасят дървесни пелети за Европа
Глобалните инвестиции в чиста енергия са скочили с 33% през Q2
Високоефективни соларни панели
Снимка на деня: ВЕИ и селско стопанство в Сакар планина
Ще остане ли само теория кръговата икономика?
Як робот от Саудитска Арабия почиства прашните слънчеви панели без вода
Термалните слънчеви колектори трябва да са изработени от качествени материали
Естествено охлаждане и модерно електро-резервиране правят зелен центъра за данни на Fujitsu в Лондон
Соларни пейки в Бостън ще зареждат мобилни устройства
Най-голямата соларна електроцентрала в Япония блести сред морето
IRENA субсидира мащабна соларна електроцентрала в Сиера Леоне
Bulb турбини
Германия намалява субсидиите за ток от ВЕИ
Органична, евтина презареждаема батерия може да промени бъдещето на ВЕИ
Грийнпийс предлага затваряне на няколко ТЕЦ-а у нас
Немска провинция иска да достигне 100% възобновяема енергия още тази година
Графика на деня: Бурното развитие на ВЕИ през последните 9 години
Система за съхранение на ВЕИ енергия от комунален мащаб използва камъни и газ
Възможен ли е енергийно автономният дом у нас? Вижте сами
Вятърна турбина прави 1000 литра чиста вода на ден насред пустинята
Соларни клетки надскачат 25% в ефективността на преобразуване на светлината
Слънчеви клетки във вид на боя могат да направят възобновяемата енергия по-достъпна
Батерия от желязо може да съхранява възобновяема енергия икономически изгодно
Продажбите на системи за съхранение на соларна енергия ще скочат в Германия
Слънчевата енергия регистрира рекордна година: 38GW нов капацитет през 2013 г.
ДКЕВР обитава паралелна реалност
Портативна сгъваема вятърна турбина тежи по-малко от 2 кила
Тиха покривна вятърна турбина може да покрие половината от енергийните нужди на домакинство
Нов модел на обществено финансиране за соларни проекти набира скорост
Многослойна слънчева клетка поглъща целия спектър на светлината
Домашните PV инсталации в САЩ надминаха комерсиалните проекти
Tesla вижда себе си като „компания за иновации в енергетиката“, а не като фирма за коли
74% от енергийните нужди на Германия бяха покрити от ВЕИ в неделя
В Китай производителите на соларни панели все по-агресивно „ухажват“ индивидуални клиенти
Еленко Божков: Няма причини да поскъпне токът
Новите евро-регулации за трансформаторите ще доведат до спестяването на 16TWh годишно
И добре развитите икономики не се справят добре с обществените ВЕИ
Зелените работни места във ВЕИ сектора достигат 6,5 млн.
Испанците си правят колективи за възобновяема енергия
Нигерия гради 3000 MW соларни електроцентрали
САЩ инвестира 10 милиона долара в проект за енергия от морските вълни
Фотоволтаични пътища и магистрали? Технологията е готова
Създадоха първото в света соларно гориво за реактивни двигатели от вода и CO2
Соларно устройство превръща всеки прозорец в зарядно за мобилни джаджи
16 енергийни заблуди
Solar Impulse 2: соларният самолет е готов за околосветска обиколка
Барбадос преминава на отопление със слънчева енергия
Учени и воени превръщат морската вода в гориво
Законът за кредитните институции - повече политика, отколкото икономически разум
Британска общност, център на фракинг-протести, избра да стане 100% соларно село
Германия притиска ЕК за отстъпките за зелена енергия
Най-голямата в Латинска Америка соларна ферма ще замени въглищна електроцентрала
Goldman Sachs: соларната енергия скоро ще достигне паритет
Концентрираната слънчева енергия ще достигне 1GW капацитет до 2020 г.
Слънчевите панели вече са „ширпотреба“ в САЩ
Vestas измести GE като топ инсталатор на вятърни турбини през 2013 г.
Учени от Харвард конвертират земната инфрачервена енергия в чисто електричество
ЕС: България, Естония и Швеция вече са постигнали своите ВЕИ цели за 2020 г.
Нова промяна в ЗЕВИ ще позволи по-лесно изграждане на малки ВЕИ мощности?
До 2050 година основната енергия в ЕС ще е от възобновяеми източници
Големите енергийни дружества пренебрегват възможностите за растеж от зелени източници
Вятърните турбини са ефективни в продължение на най-малко 25 години
Apple ще захранва завод само от ВЕИ
ЕС подпомага с 55 млн. евро възобновяемата енергия в Кабо Верде
Google пусна най-големия соларен парк в света
Най-голямата в света соларна електроцентрала вече произвежда ток
Пазарът на кули за вятърни турбини ще достигне 19,3 млрд. долара до 2020 г.
Глобалните вятърни мощности достигнаха 12,4% през 2013 г
Кои са най-ефективните вятърни паркове в България
Intel и Microsoft сред най-големите потребители на зелена енергия в САЩ
LED лампа достига рекордно висока яркост
Нова технология за управление на батериите може да вдигне капацитета им с 40%
„Енергоспестяващи митове“ подкопават енергийната ефективност на Острова
4 знака, че Африка може да направи „жабешкия скок“ при горивата
Китай внедри повече слънчев капацитет през 2013 г. от коя да е друга страна
Слънчева батерия с графен постигна рекорден КПД
Deutsche Bank: глобалният PV пазар почти ще се удвои в периода 2012-2015
Вятърът се очертава като доминиращ източник на енергия в Испания
Шотландската соларна индустрия достигна 100MW и расте още
DIY домашна топлоелектроцентрала
20% такса върху приходите на ВЕИ централите ще изгони инвеститорите
Интелигентните технологии имат пазар в България
Съвременните изолации били с коефициент на енергийна ефективност нула, твърди „изобретател“
Могат ли черните вятърни турбини да предотвратят сблъсъците с птици?
Нов метод за производство на водород може да даде тласък на колите с горивни клетки
Нова технология позволява развитието на 4G слънчеви клетки
Ефективно осветление спестява на Бристол 500 000 лири годишно
Германия: кранчето със соларните пари спира на 52 гигавата
Stella – първата соларна семейна кола
ВЕИ ще надминат природния газ и ядрената енергия до 2016
5 грешки на прохождащите зелени компании
Как соларна централа произвежда ток и след залез?
Фотоволтаичният пазар у нас и проектът PV GRID
Вятърната енергетика изпревари ядрения сектор в Китай
Германия показва на света ползите от отказа от ядрена енергия
Намалява ли енергийната ефективност проблема с парниковите емисии и върховота консумация
За цената на зелената енергия и смъртта на зелените проекти
Инвестиции във ВЕИ за рекордните 260 млрд. долара са били направени през 2011 г.
Вятърната енергетика в Гърция се развива въпреки кризата
Костадинка Тодорова, председател на Българската асоциация за устойчива енергия: Новият закон максимално елиминира зелената енергия у нас
Заплашва ни санкция от Европа, защото не смесваме биогоривата
Какво е бъдещето на зелената енергия в България?
Предизвикателства има, но ВЕИ секторът ще продължи да се развива, смята Валентин Стоянов, главен експертен сътрудник в парламентарната Комисия по икономика и енергетика
Ванадиеви батерии за по-добро съхранение на енергията от ВЕИ
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Икономически растеж и нови работни места в резултат на 30% съкращаване на парниковите емисии
Как се правят биогоривата ?
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Геотермичният каталог на България
Геотермалната енергия – колосален ресурс, който слабо използваме
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 23.01.2011г.
Мониторинг на публикациите в секторите енергетика и екология за 24.01.2011г.
ЕС ще осигурява повече от 20% от енергията си от ВЕИ през 2020 година
Най-интересното за 2010 в областта на новите материали
Global Cleantech 100 за 2010 година
Ветротурбини и използване на енергията на вятъра
Консултанти: Европа може да пести повече енергия
Трайков представи предимствата на свободния енергиен пазар
Европа отново първа по инсталирани слънчеви панели
Китай стана най-атрактивната страна за "зелени" инвестиции, сочи доклад
Националните планове за действие за възобновяемите енергии чертаят пътя към целите за 2020 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Генерална статистика 2009 - EWEA - Wind in power
Доклад на Евростат показва повишаващия се дял на енергията от ВЕИ през 2009 година
Колко енергия можем да извлечем от подводните вулканични рифове?
Старите черти на новата енергийна стратегия
Включване на ВЕИ в мрежата - според оферираната цена на тока
Инвеститорите ще внасят депозит като гаранция за изпълнението на проектите си
Фасада „Злато & Камък“
Министерства си прехвърлят топката за картата на ВЕИ обектите
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
Германски дипломат: Развивайте екоенергия от вятър и слънце
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Производство на пелети и брикети от биомаса
Увеличават се субсидиите за ВЕИ и енергийна ефективност в земеделието
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
Възобновяеми енергийни източници. Мястото им в енергийния микс на България
Обновената вятърната турбина 2.5xl на GE Energy
Тя е пригодена за работа при изключително студено време в инсталации в Северна Америка и Европа
До 2020 година 100 GW офшорни вятърни централи край бреговете на Европа
Енергийна ефективност и рационално използване на енергията
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
НЕК се опитва да ограничи чуждите инвеститори в екоенергия
България трябва да изгради нови 2000 мегавата зелени централи за 10 години
Биомасата – бъдещата енергийна алтернатива!
Лидерите в използването на екологична енергия
Кои са компаниите - световни лидери в купуването и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници?
Обама: Ще развиваме възобновяемите източници на енергия
Истинският потенциал на слънчевата енергия
Хибридни улични лампи
ДКЕВР: Цената за изкупуване на екоенергия трябва да се запази за настоящите инвеститори
Конференция Инвестиции във вятърни и водно-електрически централи", 14.04..2009г. хотел Шератон София
Предстоят нови промени в енергийните закони
Мрежовите компании, ДКЕВР и МИЕ търсят нови начини за разпределяне на разходите, свързани с използването на ВЕИ
Развитие на технологиите за ВЕИ
Очакват се промени в енергийните закони на България преди края на 2009 г.
Калкулатор за смяна статута на земята
Работодатели: Енергийните алтернативи са ключов приоритет за икономиката
Зелената енергия е донесла рекордни приходи през 2008 г.
Устойчиви във вихъра
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Вятърната енергия повежда в Европа
САЩ стана световен лидер във вятърната енергетика
Вятър в града
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Вятърни паркове край бреговете на Шотландия
Възобновяемите енергоизточници в България - обзор
Неизползван потенциал
НЕК предупреди за поскъпване на тока заради вятърните централи
Зелените тарифи
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
Да направиш ток от вятъра
Регионалният първенец е вятърът, биогазът го следва
България вече има голяма регионална енергийна компания
Фотоволтаичен парк в България
ЗЕЕ – Закон за енергетиката (и ефективността)
Енергийното обследване - най-голямата тесла за годината
Политиката на Република България в областта на изменението на климата. Нормативна база за развитието на ВЕИ
70 000 мегавата от вятърна енергия в Европа до 2030 г.
Чистите технологии са приоритет за шведския бизнес
Мощна подкрепа от Брюксел за възобновяемата енергия в Европа
Италия – следващият голям пазар на слънчеви панели
Нов начин за производство на биогорива
Евтини биогорива от синъо-зелени водорасли
Икономически потенциал - водна енергия
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Помощ за подобряване на енергийната ефективност на МСП
Технологии за използване на водна енергия
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
"Гнездо на птици" - в десятката на най-добрите архитектурни съоръжения в началото на XXI век
“Анаконда” генерира енергия от вълните
Mitsubishi строи мрежа за зареждане на електрически автомобили от възобновима енергия
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Биогоривата в България - новите приоритети
Безшумни и красиви градски ветрогенератори
Национална политика за възобновяемите енергийни източници и биогорива
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
Най-голямата вятърна турбина и най-големият вятърен парк
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Първият плаващ ветрогенератор
Приливно-хидравлична система произвежда електроенергия на рекордно ниски цени
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Токът от вятъра и водата поскъпва
"Боинг" тества биологично гориво в самолетите си
Извличане на горива от въздуха с помощта на технологията Green Freedom
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Турбина подсилена с дифузери Venturi
Уискито се превръща в биогориво
България – Справка за възобновяемите енергийни източнци
Финансиране за ВЕИ - мит или реалност
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Риболовен кораб открива ерата на водорода
Проект за алтернативна енергия подготвят за София
Предвижда се изграждане на когенерационна централа на дървесна биомаса
Орязването на квотите за емисии е вредно за икономиката ни
Портал ЕВРОПА предлага на читателите си интервю с изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност г-н Таско Ерменков.
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Възобновяеми енергийни източници на енергия
Балканско биогориво се задава на хоризонта
Токът от централите на биомаса ще е с най-висока цена
Енергия /все/ в бъдеще време
Енергия от биомаса - непознатата суровина
Японски инвеститор получи клас за вятърна централа
Проектът е за 92 млн. лв. и ще бъде изпълнен до 2008 г.
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Производството от ВЕЦ остава атрактивно за инвеститорите
Някои актуални проблеми при инвестирането в малки ВЕЦ в България
Как да спечелим от ВЕИ
Затоплянето ни гълта по 3 евро
До 2020 г. България минава на ток от слънце и вятър
Инвестиционни процеси при вятърни централи
Градско отопление на биомаса в Кардасова Речице, Чехия
Биогоривата
Ще извличаме водородно гориво от канализацията
Учени предлагат по-икономична технология за добиване на продукта, от който се очаква да реши глобално енергийния проблем
Водород в автомобила.
Първият водороден град скоро ще отвори врати
Екогорива и хибридни автомобили
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
Бели сертификати за енергийна ефективност
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Биодизелът е по-екологично биогориво от етанолът
Acura атакува ”Льо Ман” с водородно гориво
Фотоволтаиците
Европа поведе света в ерата на вятърната енергия
Биогоривата в България – проблем с добри очаквания за практиката
Алтернативните източници на енергия – стратегията на бъдещето
Транспортни биогорива: изследване на връзките с енергийния и селскостопанския сектор
Пътна карта за възобновяемите енергийни източници в Европа
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign