SPEE
 
SPEE
   
 

Правна уредба и инвестиции в сектор Енергетика

Развитието на технологичното общество в последните 10 години поставя нови отговорности пред световния бизнес за опазване и съхраняване на природните дадености на планетата. Самото технологично развитие следва да бъде регулирано и планирано така, че да не оставя вредни последици за Земята. Енергийните източници са основа и предпоставка за развитието на технологията през ХХ ти век и днес. Добивът на енергия е свързан пряко с всяка една технология и опазването на природната среда. Следователно световната икономика трябва да заработи така, че с най–малък разход на ресурси и енергия да бъдат постигнати по–високи икономически резултати.

Това обяснява приоритета на енергийната ефективност. Този е пътят за овладяване на глобалните екологични проблеми и постоянно нарастващия енергиен дефицит. Мащабността на тези проблеми е на вниманието и на международната общност. Приети са редица международни актове, договори и споразумения, които поставят юридическата регламентация в световен, европейски и национален мащаб по темата за енергийната ефективност. Целта на всички тях е да се създадат условия, при които интересите на бизнеса и обществото да съвпадат по такъв начин, че да стане икономически рентабилно инвестирането в нови производства и модернизирането на старите такива, като се спазват критериите на енергийната ефективност.

Една от най-бързо развиващите се страни в областта на ВЕИ е Германия. Страната още през 1998г. либерализира енергийния си пазар, като всеки, който желае, може да произвежда и продава ток, а не само държавните монополни концерни. От осемте производители на ток в Германия само четири успяха да се задържат и да си разпределят пазара - E.on, RWE, EnBW и Vattenfall. Понастоящем им принадлежат 90% от немските електроцентрали. Тенденция е все повече енергоснабдители да се сдружават. Освен Германия скандинавските държави, Англия, Австрия и Испания също отвориха 100% пазара си. До 2009 се предвижда целият европейски енергиен пазар да се либерализира напълно, като се вземат мерки за въвеждането на ВЕИ, които да изместят постепенно конвенционалното производство на ток.

Германия подпомага развитието на пазара на ВЕИ чрез въвеждането на различни механизми. Най-важните от тях са:
�� Закона за ВЕИ в сферата на пазара на електричество
�� на топлинния пазар – въвеждането на различни стимулиращи програми; планира се приемането на Закон за добиването на топлина от ВЕИ
�� в сферата на горивния пазар – данъчни облекчения за биогоривата в сферата на данъците за минерални масла в рамките на екологичната данъчна реформа
Доклад - пълен текст, *.pdf
адв.Кристина Кенарова, адв.Никола Янков, 2008-02-04
 
 
Информация - доклади
Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"
Конференцията "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия" може да се превърне във важна платформа за обмен на идеи и знания в тази посока.
Форум Възобновяеми енергийни източници - Възможности и перспективи
Презентации - част 1
Форум Възобновяеми енергийни източници - Възможности и перспективи
Презентации - част II
Четвърта Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) Инструменти и финансиране на устойчиви енергийни общности
Доклад на Република България пред Европейскаа Комисия за прилагането на Директива 2001/77/EO на Европейския Парламент и Съвета от 27 септември 2001г.
Доклад на дирекция “Електроенергетика”, дирекция “Икономически анализи и работа с потребителите” и дирекция “Правна”
Правна уредба и инвестиции в сектор Енергетика
Заседание на работна група
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign