SPEE
 
SPEE
   
 

Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения

СЕМИНАР
Насърчаване на публичното-частното партньорство за внедряване на мерки за енергийна ефективност и оползотворяване на възобновяемите енергийни източници и когенерацията
Достъп САМО за регистрирани потребители
2008-05-22
 
 
Информация - европейски програми
Задават се 280 млн. евро за енергийна ефективност до 2020 година
Месечен Електронен бюлетин „Бизнес Панорама”
Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL
Оценяват по 7 критерия проектите за новия фонд за растеж и развитие
Централните администрации ще усъвършенстват услугите си със 7 млн. лв.
Европейска инициатива JEREMIE 01.01.2008 - 31.12.2013 | 23:59 В България JEREMIE е отделила 200 млн. евро (до началото на 2010 година)
Европейска инициатива JESSICA 31.12.2013 | 23:59 JESSICA финансира публично-частни проекти за градско развитие чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие
Проектът „GoGreen”
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
Бюлетин - българските общини в Европа
Юли 2008 г.
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Политики, схеми и източници за финансиране на програми и мерки от Националната програма за действие за УУЗ и борба с опустиняването
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Специализирани кредитни линии финансирани от МФК и ЕБВР
Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема)
Обява за набиране на проектни предложения по Норвежката програма за икономически растеж и устойчиво развитие в България
Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Покана за предложения 2008 - "Интелигентна енергия за Европа"
Тази година бюджета на поканата е 46 милиона евро от които 2 милиона евро ще са за
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign