SPEE
 
SPEE
   
 

Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ

Съдържание:
1.Защо инвестираме в производството на енергия от ВЕИ
2. Основни видове ВЕИ технологии
3. От инвестиционни намерения към проекти
4. Специфики при финансирането
5. Кредитно финансиране от търговски банки – предимства и недостатъци
6. Други схеми на кредитно финансиране
6.1. Без финансов риск за инвеститора
6.2. Странични приходи от инвестиционния проект
7. Структурни фондове на ЕС
Достъп САМО за регистрирани потребители
Министерство на икономиката и енергетиката, 2008-05-21
 
 
Информация - европейски програми
Задават се 280 млн. евро за енергийна ефективност до 2020 година
Месечен Електронен бюлетин „Бизнес Панорама”
Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL
Оценяват по 7 критерия проектите за новия фонд за растеж и развитие
Централните администрации ще усъвършенстват услугите си със 7 млн. лв.
Европейска инициатива JEREMIE 01.01.2008 - 31.12.2013 | 23:59 В България JEREMIE е отделила 200 млн. евро (до началото на 2010 година)
Европейска инициатива JESSICA 31.12.2013 | 23:59 JESSICA финансира публично-частни проекти за градско развитие чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие
Проектът „GoGreen”
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
Бюлетин - българските общини в Европа
Юли 2008 г.
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Политики, схеми и източници за финансиране на програми и мерки от Националната програма за действие за УУЗ и борба с опустиняването
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Специализирани кредитни линии финансирани от МФК и ЕБВР
Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема)
Обява за набиране на проектни предложения по Норвежката програма за икономически растеж и устойчиво развитие в България
Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Покана за предложения 2008 - "Интелигентна енергия за Европа"
Тази година бюджета на поканата е 46 милиона евро от които 2 милиона евро ще са за
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign