SPEE
 
SPEE
   
 

Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема)

Схемата за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема) е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания от висши училища и научни организации („доставчици на знания”) към предприятия, с цел да се стимулира връзката между науката и бизнеса.

При реализацията на схемата държавата поема заплащането на труда на изследователските организации във връзка с решаването на въпрос, поставен от микро, малко или средно предприятие. Проектите, предложени от предприятията, трябва да съдържат решаването на проблем с приложен характер чрез придобиване на знания, свързани с иновация на продукти, процеси или услуги.

Предприятието, което кандидатства, трябва да е регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон и да е микро, малко или средно по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.

По финансовата схема ще се предоставят два типа субсидии – от 5000 и от 15000 лева. При кандидатстване за субсидия от 15000 лева, предприятието ще трябва да осигури съфинансиране в размер на 20 %.

Процедурата за кандидатстване изисква минимални усилия от страна на фирмите, като кандидатстването се извършва само чрез подаване на заявление по образец. Допълнителни документи ще се изискват само от кандидатите, одобрени за финансиране.

Пълният комплект от документи и Правилата за реализиране на финансовата схема са публикувани на следните интернет адреси www.mee.government.bg и www.sme.government.bg.

Заявленията за участие по схемата се подават в регионалните офиси на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и в София (пл.Света Неделя № 1).
Крайният срок за подаване на заявленията е 16.00 часа на 29 април 2008 г.
Правила за реализиране финансова схема, - *.doc
Заявление, - *.doc
Министерство на икономиката и енергетиката, 2008-03-27
 
 
Информация - европейски програми
Задават се 280 млн. евро за енергийна ефективност до 2020 година
Месечен Електронен бюлетин „Бизнес Панорама”
Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL
Оценяват по 7 критерия проектите за новия фонд за растеж и развитие
Централните администрации ще усъвършенстват услугите си със 7 млн. лв.
Европейска инициатива JEREMIE 01.01.2008 - 31.12.2013 | 23:59 В България JEREMIE е отделила 200 млн. евро (до началото на 2010 година)
Европейска инициатива JESSICA 31.12.2013 | 23:59 JESSICA финансира публично-частни проекти за градско развитие чрез предоставяне на заеми, банкови гаранции и дялово участие
Проектът „GoGreen”
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Етапи в процеса на изграждане на фотоволтаична централа
Бюлетин - българските общини в Европа
Юли 2008 г.
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Политики, схеми и източници за финансиране на програми и мерки от Националната програма за действие за УУЗ и борба с опустиняването
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”
Специализирани кредитни линии финансирани от МФК и ЕБВР
Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема)
Обява за набиране на проектни предложения по Норвежката програма за икономически растеж и устойчиво развитие в България
Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
Покана за предложения 2008 - "Интелигентна енергия за Европа"
Тази година бюджета на поканата е 46 милиона евро от които 2 милиона евро ще са за
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
 
ES
BP
ViaExpo
 
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
 
 
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign