SPEE
 
SPEE
   
Правна рамка - Документи
Доклад до г-н А.Самарджиев, председател на ДКЕВР
повече ...
Енергийна стратегия на Република България до 2020г.
повече ...
Жалба Становище
повече ...
Заявление за достъп до обществена информация - Отговор от ДКВЕР
повече ...
Заявление за изключване на гора и/или земя от горския фонд
повече ...
Издаване на разрешително за водовземане, когато компетентен орган са Директорите на Басейновите дирекции
повече ...
Издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато компетентния орган са директорите на Басейновите дирекции
повече ...
Как да изготвим инвестиционно предложение?
повече ...
Критерии и изисквания за финансиране на изграждането на малки ВЕЦ със средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
повече ...
Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители
повече ...
Националeн план за действие за енергията от възобновяеми източници
повече ...
Национална дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяемите енергийни източници 2005-2015 година
повече ...
Обява за набиране на проектни предложения по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчива развитие в България
повече ...
Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
повече ...
Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд
повече ...
Пакет документи, необходим за реализиране на инвестиционно предложение за ВЕЦ
повече ...
Показатели за качество на електроснабдяването
повече ...
Правна рамка за използването на БИОМАСАТА в страните от Европейския съюз и Република България
повече ...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
повече ...
Предложение по проекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
повече ...
Проект на енергийната стратегия на България до 2020год.
повече ...
Промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на физически и юридически лица, за собствени неземеделски нужди
повече ...
Процедура за издаване на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
Процедура за преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
Процедура по изготвяне и оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г.
повече ...
Р Е Ш Е Н И Е № С – 01 от 31.08.2009г.
повече ...
РЕШЕНИЕ № С-10 от 03.10.2011 г. на ДКЕВР относно сертификатите за произход на енергия, произведена от възобновяеми източници.
повече ...
Решение на ДКЕВР за определяне на преференциална цена на електрическата енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотоволтаични модули и чрез директно изгаряне на биомаса
повече ...
Решение № Ц - 36 от 07.11.2011г. на ДКЕВР за определяне на цените на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане
повече ...
Строителство в горите и земите в горския фонд
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign