SPEE
 
SPEE
   
Правна рамка - Наредби
Наредба за издаване на сертификати за произход на електречиска енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници
повече ...
НАРЕДБА за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
повече ...
НАРЕДБА за образуване и прилагане на цените и тарифите на електрическата енергия
повече ...
НАРЕДБА за регулиране на цените на електрическата енергия
повече ...
Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участвуващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове
повече ...
НАРЕДБА за условията и реда за достъп на привилегировани потребители и независими производители на електрическа енергия до електропреносната и електроразпределителните мрежи
повече ...
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
повече ...
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони
повече ...
НАРЕДБА за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)
повече ...
НАРЕДБА за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.)
повече ...
Наредба за формата, съдържанието, условията и реда за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и/или по комбиниран начин
повече ...
НАРЕДБА № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ
повече ...
Наредба № 16 - 27 ОТ 22 януари 2008 Г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциял на ресурса за производствона енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
повече ...
НАРЕДБА № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
повече ...
Наредба № 16-28 от 22 януари 2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за преддоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените
повече ...
НАРЕДБА № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
повече ...
НАРЕДБА № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредб
повече ...
НАРЕДБА № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
повече ...
Постановление № 8 от 25 януари 2008 г. за изменение и допълнение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката, приета с Постановление №124 на Министерски съвет от 2004 Г. (ДВ, БР. 53 ОТ 2004 Г.)
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign