SPEE
 
SPEE
   
Правна рамка
Внесено в ЧЕЗ Електроразпределение искане относно качеството на електроснабдяването
повече ...
ВЪЗРАЖЕНИЕ От “Съюз на Производителите на Екологична Енергия – BG”
повече ...
Доклад до г-н А.Самарджиев, председател на ДКЕВР
повече ...
Доклад на СПЕЕ-BG на Общото събрание, проведено на 21-22.03.2011г.
повече ...
Жалба от СПЕЕ-юг чрез Държавна комисия за енергийно и водно регулиране до Върховен Административен съд
повече ...
Жалба от СПЕЕ-юг до Върховен Административен съд срещу Наредба №6/09.06.2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
повече ...
Жалба Становище
повече ...
Заявление за достъп до обществена информация
повече ...
Заявление за достъп до обществена информация - Отговор от ДКВЕР
повече ...
Заявление за достъп до обществена информация - отговор от МИЕ
повече ...
Заявление за изключване на гора и/или земя от горския фонд
повече ...
Издаване на разрешително за водовземане, когато компетентен орган са Директорите на Басейновите дирекции
повече ...
Издаване на разрешително за ползване на воден обект, когато компетентния орган са директорите на Басейновите дирекции
повече ...
Изключване на гори и земи от горския фонд
повече ...
Искане за тълкуване на чл.19А от Наредбата за регулиране на цените на електроенергията
повече ...
Как да изготвим инвестиционно предложение?
повече ...
Критерии и изисквания за финансиране на изграждането на малки ВЕЦ със средства от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
повече ...
Молба до Върховен Административен съд по дело 7294/2009 V отделение
повече ...
Обява за набиране на проектни предложения по Норвежката програма за сътрудничество за икономически растеж и устойчива развитие в България
повече ...
Обява за набиране на проектни предложения по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
повече ...
Определяне и утвърждаване на площадки за строителство, трасета за линейни обекти и терени за включване на земеделски земи в границите на населените места и селищните образувания и в границите на горския фонд
повече ...
Отговор на Администрация на Министерски съвет
повече ...
Отговор от МИЕ относно Искане за тълкуване на чл.19а от Наредбата за регулиране на цените на електрическа енергия, приета с ПМС №35 от 2004г., (изм. и доп. бр.62 от 2007г) и предложение за нормативни промени
повече ...
Отчет за дейността за 2009г. и Проекто-Бюджет за 2010г. на СПЕЕ-ЮГ, Общо събрание - 27.11.2009г.
повече ...
Отчет за дейността на сдружението
повече ...
Отчет за дейността на СПЕЕ-ЮГ, Общо събрание - 13.02.2009г.
повече ...
Отчет за дейността на СПЕЕ-юг, Общо събрание - 27.11.2009г
повече ...
Пакет документи, необходим за реализиране на инвестиционно предложение за ВЕЦ
повече ...
Писмо до ДКЕВР за изменение на действащата цена за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, посредством руслови ведноелектрически централи а основание на чл.19А, ал.4 от Наредба за регулирае на цените на електроенергия
повече ...
Писмо искане за акредитация
повече ...
Писмо от Началник Кабинета на Народното събрание до Председателя на Съюза на производителите на екологична енергия-ЮГ, 03.11.2009г.
повече ...
Писмо отговор от МИЕ
повече ...
Писмо-отовор във връзка с постъпилата в Министерството на икономиката и енергетиката молба за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл.50 от Наредба №6 от 2004г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи
повече ...
Писмо-становище по необходимостта на започнати процедури по изменение на някои нормативни актове, които да доведат до прозрачност и предвидимост на инвестиционния процес в използване на ВЕИ.
повече ...
Показатели за качество на електроснабдяването
повече ...
ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия
повече ...
Предложение до ДКЕВР
повече ...
Предложение за определяне на цената от фотоволтаични модули
повече ...
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
повече ...
Предложение по проекта на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници
повече ...
Презентации, Общо събрание - 27.11.2009г
повече ...
Преференциално сключване на застраховки
повече ...
Промяна на предназначението на земеделска земя, собственост на физически и юридически лица, за собствени неземеделски нужди
повече ...
Протокол и дневен ред от заседание на УС на "Съюз на производителите на екологична енергия-ЮГ" от 17.09.2009Г.
повече ...
Протокол от заседане на УС на Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия - ЮГ" от 04.07.2008г
повече ...
Протокол от заседание на "Съюз на производителите на екологична енергия - юг" от 15.01.2009г.
повече ...
Протокол от заседание на "Съюз на производителите на екологична енергия - юг" от 19.11.2008Г.
повече ...
Протокол от Заседание на УС и Работната група на "Съюз на производителита на екологична енергия - ЮГ"от 23.07.2008г.
повече ...
Протокол от заседание на УС на „Съюз на производителите на екологична енергия -ЮГ” от 10.12.2009Г.
повече ...
Протокол от заседание на УС на "Съюз на производителите на екологична енергия - ЮГ" от 26.02.2009Г.
повече ...
Протокол от заседание на УС на "Съюз на производителите на екологична енергия - ЮГ" от 23.10.2008Г.
повече ...
Протокол от заседание на УС на "Съюз на производителите на екологична енергия-ЮГ" от 29.07.2009г.
повече ...
Протокол от заседание на УС на "Съюз на производителите на екологична енергия-ЮГ” от 06.04.2009г.
повече ...
Протокол от Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на екологична енергия-Юг”/СПЕЕ-ЮГ/, 13.02.2009 година
повече ...
Протокол от Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Съюз на производителите на екологична енергия-Юг”/СПЕЕ-ЮГ/, град Благоевград
повече ...
Протокол от Общото събрание на СПЕЕ-BG, Бюджет за 2010 и Проектобюджет за 2011
повече ...
ПРОТОКОЛ от Първата работна среща на подгрупите по „Производство на електроенергия” и „Финансови механизми” по разработването на нов Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
Процедура за издаване на решение по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
Процедура за преценка необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
Процедура по изготвяне и оценка на качеството на доклад по ОВОС на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии
повече ...
РЕШЕНИЕ № С-10 от 03.10.2011 г. на ДКЕВР относно сертификатите за произход на енергия, произведена от възобновяеми източници.
повече ...
Решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране от 30.03.2009г.
повече ...
Решение № Ц - 36 от 07.11.2011г. на ДКЕВР за определяне на цените на електрическата енергия произведена от възобновяеми източници, при които инвестицията за изграждането на енергийния обект се подпомага със средства от национална или европейска схема за подпомагане
повече ...
Становище
повече ...
Становище
повече ...
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за енергия от възобновяеми източници
повече ...
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи
повече ...
Становище спее-юг до МИЕ
повече ...
Строителство в горите и земите в горския фонд
повече ...
Финансов отчет за периода 01-05. 2008г. НА СПЕЕ-ЮГ
повече ...
 
 
Информация
Писмо до Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев
ОТ Сдружение „Съюз на производителите на екологическа енергия – BG”, регистрирано по фирмено дело №2053/2007г. на ОС-Благоевград със седалище и адрес на управление - гр. Благоевград,ул.”Тодор Александров” №23; Булстат 101786
Писмо относно: Предоставяне на информация във връзка с балансиращия пазар
ПИСМО относно:Проект на постановление от август 2014 година за създаване на енергиен борд
Жалба на СПЕЕ - BG и дружества производители на ВЕИ против Решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР за определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на ел.енергия от ВИ, ползващи преференциални цени
Становище на СПЕЕ-BG във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници съгласно § 8, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби от ЗЕВИ.
ВЪЗРАЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия - BG
Предложение от СПЕЕ - БГ, във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажбата на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници.
СТАНОВИЩЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Становище на СПЕЕ-BG, относно проекто-закона за енергия от Възобновяеми енергийни източници
ЖАЛБА От „Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG”
Предложение до ДКЕВР
Във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници съгласно с чл. 21. ал.1. от ЗВАЕИБ.
Становище до Председателя на ДКЕВР
Относно: Доклад от дирекции „Електроенергетика”, „Икономически анализи и работа с потребителите” и „Правна” към ДКЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотовол
Предложение за определяне на цената от фотоволтаични модули
Становище
Относно: Проект “Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”
Планове за управление на речните басейни и във връзка с постигане националната цел за използване на ВЕИ
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за енергия от възобновяеми източници
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"
Конференцията "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия" може да се превърне във важна платформа за обмен на идеи и знания в тази посока.
Протокол от проведена работна среща между СПЕЕ-ЮГ и ЧЕЗ на 9.03.2009г.
Решение № Ц-14 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
Решение № Ц-15 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
RETScreen за анализ на проекти с използване на чиста енергия
Калкулатор на енергийния потенциал
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Четвърта Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) Инструменти и финансиране на устойчиви енергийни общности
Предложение в ДКВЕР за увеличаване на преференциалната цена за продажба на електрическа енергия
Зелените тарифи
Доклад на Република България пред Европейскаа Комисия за прилагането на Директива 2001/77/EO на Европейския Парламент и Съвета от 27 септември 2001г.
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Доклад на дирекция “Електроенергетика”, дирекция “Икономически анализи и работа с потребителите” и дирекция “Правна”
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Покана за посещение на щанда на ПроСтрийм Груп
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Инвестиционни процеси при вятърни централи
 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign