SPEE
 
SPEE
   
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
Приета с ПМС № 19 от 2.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2007 г., в сила от 16.02.2007 г.
Документа, - *.pdf

Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление се събират следните такси:
1. на заявление за вписване в регистъра на лицата, извършващи услугата
дялово разпределение - 150 лв.;
2. на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, подлежащи
на вписване в регистъра - 50 лв.;
3. на заявление за заличаване от регистъра по реда на чл. 139а, ал. 11, т.
1 от Закона за енергетиката - 150 лв.
(2) Таксата за разглеждане на съответното заявление се заплаща преди
подаването му.
(3) Документът за платената такса се прилага към заявлението.
(4) При отказ за съответното вписване таксата по ал. 1 не се възстановява.
Чл. 2. (1) За вписване в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение на топлинна енергия, се събира такса 250 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на уведомяването на лицето за заповедта на министъра на икономиката и енергетиката за вписването му в регистъра.
Чл. 3. (1) Дължимите такси по тарифата се превеждат по банков път по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката.
(3) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 139а, ал. 13 от Закона за енергетиката .

 
Правна рамка - Тарифи
ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
повече ...
Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (загл. изм.-ДВ, бр.41 от 2007г.)
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign