SPEE
 
SPEE
   
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
Приета с ПМС № 266 от 4.10.2004 г., обн., ДВ, бр. 89 от 12.10.2004 г.
Документа, - *.pdf

Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление се събират следните такси:
1. на заявление за издаване на лицензия по глава четвърта, раздел I от закона и на заявление за издаване на лицензия по глава четвърта, раздел II от закона - 1000 лв.;
2. на заявление за изменение и/или допълнение на лицензия по глава четвърта, раздел III от закона - 1000 лв.;
3. на заявление за утвърждаване или изменение на цени по глава трета, раздел IV от закона - 1000 лв.;
4. на друго заявление по закона - 500 лв.
(2) Таксата за разглеждане на заявление се заплаща преди подаването му.
(3) Документът за платената такса се прилага към заявлението.
(4) При отказ таксата по ал. 1 не се възстановява.
Чл. 2. (1) За издаване на сертификат по закона се събират следните такси:
1. на сертификат за произход - 50 лв. за брой;
2. на зелен сертификат - 0,05 лв. за брой.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на уведомяването на лицето за решението на комисията за издаването на сертификата.
Чл. 3. (1) За издадена лицензия по закона се събират първоначална и годишни такси.
(2) За лицензия по чл. 39, ал. 1 от закона се събират следните такси:
1. първоначална - 15 000 лв.;
2. годишна - 2000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове
дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от закона .
(3) За лицензия, издадена при условията на чл. 39, ал. 3 от закона , се събират следните такси:
1. първоначална - 15 000 лв.;
2. годишна - 2000 лв. плюс 0,055 на сто от годишните приходи на дружеството за съответната лицензионна дейност съгласно годишния му финансов отчет за предходната година и отчетната информация по видове
дейности съгласно чл. 38, ал. 1 от закона и 0,02 на сто от стойността на инвестицията по условията на лицензията; размерът на частта от годишната такса от стойността на инвестицията по условията на лицензията не може да надвишава 50 000 лв.; стойността на инвестицията за съответната година се
определя съгласно утвърдената от комисията инвестиционна програма на дружеството.
(4) Таксите по ал. 2 и 3 се заплащат за всяка отделна лицензия.
(5) Първоначалната такса по ал. 2, т. 1 и ал. 3, т. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението.
(6) Годишната такса по ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 се заплаща за всяка календарна година от срока на действие на лицензията с изключение на календарната година, през която е издадена.
(7) Годишната такса се заплаща на две равни вноски, които се превеждат до 31 март и до 30 ноември на съответната година.
(8) При прекратяване на лицензията преди изтичане на календарната година дължимата годишна такса се изчислява като част от годишната сума, пропорционална на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на решението на комисията, с което се отнема или прекратява лицензията.
(9) В случаите по ал. 8 таксата се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението. Ако част от дължимата сума е внесена като годишна вноска по реда на ал. 7, тя се приспада от пълния размер на дължимата годишна такса. Надвнесени суми от годишни такси се възстановяват без лихва в едномесечен срок от датата на връчване на решението, но не по-късно от края на календарната година.
Чл. 4. (1) За изменение и/или допълнение на издадена лицензия по искане на лицензианта се събира такса 3000 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението.
Чл. 5. (1) За продължаване срока на издадена лицензия се събира такса 3000 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на връчване на решението.
Чл. 6. За предоставяне на комплект конкурсна документация за участие в конкурс по глава четвърта, раздел II от закона се събират следните такси:
1. на документация за участие в конкурс по чл. 46, ал. 1 от закона - 10 000 лв.;
2. на документация за участие в конкурс по чл. 46, ал. 2 от закона - 10 000 лв.
Чл. 7. (1) Дължимите такси по тарифата се превеждат по банков път по сметката на Държавната комисия за енергийно регулиране.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Държавната комисия за енергийно регулиране.
(3) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Годишните такси за 2004 г. по действащите лицензии се определят и събират по досегашния ред.
§ 2. Годишните такси за прекратените през 2004 г. лицензии се определят при условията на § 1 пропорционално на изтеклите дни от началото на календарната година до датата на решението на Държавната комисия за енергийно регулиране за прекратяване на лицензиите.
§ 3. (1) Размерите на първоначалните такси за издадените през 2004 г. лицензии на основание § 12, ал. 2 , § 15, ал. 2 и 3 , § 17, ал. 2 и 3, § 22, ал. 2, 3 и 4 и § 23, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за енергетиката се определят по тази тарифа.
(2) За издадените преди влизането в сила на тарифата лицензии на основанията, посочени в ал. 1, първоначалните такси се заплащат до 30 ноември 2004 г.
§ 4. Тарифата се одобрява на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за енергетиката .

 
Правна рамка - Тарифи
ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
повече ...
Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (загл. изм.-ДВ, бр.41 от 2007г.)
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign