SPEE
 
SPEE
   
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
Приета с ПМС № 325 от 7.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.2004 г., в
сила от 14.12.2004 г.
Документа, - *.pdf

Раздел I
Видове такси
Чл. 1. (1) За издаване на удостоверение за вписване в съответния регистър се събират следните такси:
1. на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради - 100 лв.;
2. на лице, вписано в регистъра на лицата, извършващи обследване за енергийна ефективност - 100 лв.
(2) За вписване на промени в регистрираните обстоятелства се събира такса в размер 50 лв.
Чл. 2. За издаване на дубликат на удостоверение за вписване се събира такса в размер 75 лв.
Чл. 3. За извършване на справка за регистрираните обстоятелства се събира такса по 5 лв. на страница.
Раздел II
Ред за плащане
Чл. 4. Таксите по чл. 1 се заплащат при подаване на молбата за издаване на удостоверение за вписване.
Чл. 5. Таксите се заплащат по банков път по сметката на Агенцията по енергийна ефективност, което се удостоверява със заверен екземпляр от платежното нареждане.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 16, ал. 6 и чл. 18, ал. 3 от Закона за енергийната ефективност.

 
Правна рамка - Тарифи
ТАРИФА за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност
повече ...
Тарифа за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране по Закона за енергетиката (загл. изм.-ДВ, бр.41 от 2007г.)
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Държавната комисия за енергийно регулиране по Закона за енергетиката
повече ...
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign