SPEE
 
SPEE
   
Закон за горите - ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите
Приет с ПМС № 80 от 6.04.1998 г., обн., ДВ, бр. 41 от 10.04.1998 г., изм. и доп., бр. 74 от 30.07.2002 г., попр., бр. 79 от 16.08.2002 г., изм., бр. 31 от 4.04.2003 г., бр. 48 от 23.05.2003 г., в сила от 23.05.2003 г., изм. и доп., бр. 101 от 18.11.2003 г., изм., бр. 39 от 12.05.2004 г., изм. и доп., бр. 98 от 6.12.2005 г., изм., бр. 54 от 4.07.2006 г., в сила от 1.07.2006 г.
Правилника, - *.pdf

Гори и горски фонд
Чл. 1. Правилникът регламентира условията и реда за стопанисването, управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите и земите от горския фонд, както и отношенията, свързани с правото на собственост върху тях.
Чл. 2. (1) (Отм. - ДВ, бр. 101 от 2003 г.).
(2) Земи за залесяване са голините, невъзобновените сечища, пожарищата, както и предвидените за биологична рекултивация горски площи.
(3) Недървопроизводителните земи включват: поляни, ливади, ниви, нелесопригодни голини и площи, ерозирани почви (терени), горски пътища, просеки, скали, морени, грохоти, сипеи, пясъци, ями, кариери, табани, застроени площи, дворни места, временни складове, горски разсадници, водни течения и площи и други негодни за залесяване горски площи.

 
Правна рамка - Закони
ЗАКОН за биологичното разнообразие
повече ...
Закон за водите
повече ...
Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за горите
повече ...
Закон за горите - ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите
повече ...
Закон за енергетиката
повече ...
Закон за енергийната ефективност
повече ...
Закон за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за защитените територии
повече ...
Закон за Опазване на околната среда
повече ...
Закон за устройство на територията
повече ...
Проектозакона за изменеие и допълнение на Закона за енергията и възобновяемите източници
повече ...
Търговски закон
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign