SPEE
 
SPEE
   
Закон за енергийната ефективност
Обн. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г.
Закон - пълен текст, - *.doc
Закон - пълен текст 2, - *.pdf

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда обществените отношения, свързани с провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност и осъществяване на енергоефективни услуги.

Чл. 2. Законът има за цел насърчаване на енергийната ефективност чрез система от мерки и дейности на национално, отраслово, областно и общинско равнище като основен фактор за повишаване конкурентоспособността на икономиката, сигурността на енергоснабдяването и опазването на околната среда.

Глава втора.
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I.
Органи на управление

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се провежда от министъра на икономиката и енергетиката и е съставна част от енергийната политика на страната.
(2) Мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност се осъществяват от изпълнителния директор на Агенцията по енергийна ефективност, наричана по-нататък "агенцията", съвместно с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) внася за приемане от Министерския съвет по предложение на изпълнителния директор на агенцията националната дългосрочна и краткосрочните програми за енергийна ефективност, както и обобщената годишна целева програма по чл. 11, и контролира тяхното изпълнение;

2. издава подзаконовите нормативни актове, отнасящи се до енергийната ефективност, предвидени в този закон;

3. осъществява взаимодействие с другите държавни органи по отношение на провеждането на държавната политика по повишаване на енергийната ефективност;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира подготовката на мерки за хармонизиране на българското законодателство в областта на енергийната ефективност с правото на Европейските общности;

5. осъществява международното сътрудничество на Република България в областта на енергийната ефективност;

6. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) предоставя на компетентните институции на Европейските общности информацията, предвидена в правото на Европейските общности;

7. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) в съответствие с правомощията си отправя до компетентните институции на Европейските общности искания и уведомления за предоставяне на временно освобождаване от прилагането на разпоредби от правото на Европейските общности и на преходни периоди в областта на енергийната ефективност в случаите, предвидени в правото на Европейските общности;

8. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) разработва и внася за приемане от Министерския съвет национални индикативни цели за енергийни спестявания, включително междинна индикативна цел, и планове за действие по енергийната ефективност;

9. (нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) утвърждава методика за изчисление на общата национална индикативна цел за енергийни спестявания;

10. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) осъществява и други правомощия в областта на енергийната ефективност, възложени му с други нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Министърът на икономиката и енергетиката може да възложи изпълнението на програмите и мерките по чл. 4, ал. 2, т. 9 от Закона за енергетиката, включително и създаване, поддържане на информационна система и популяризиране на мерките по използване на възобновяеми енергийни източници, на изпълнителния директор на агенцията.

(3) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Съдържанието, структурата, условията и редът за предоставяне на информацията по т. 6 се определят с наредбата по чл. 9, ал. 4 от Закона за енергетиката.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Изпълнителният директор на агенцията се назначава от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министър-председателя.
(2) Изпълнителният директор:

1. ръководи, управлява и представлява агенцията;

2. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) изготвя и представя за одобряване от министъра на икономиката и енергетиката, наблюдава и координира националните дългосрочна и краткосрочни програми по чл. 10, както и целевите програми по чл. 11;

3. (изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) представя ежегодно на министъра на икономиката и енергетиката отчет за изпълнението на националната дългосрочна програма, както и отчети за изпълнението на краткосрочната програма и на целевите програми по чл. 11, ал. 1;

4. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира изпълнението на проекти и мерки по националните дългосрочна и краткосрочни програми по енергийна ефективност;

5. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) предлага за одобрение на министъра на икономиката и енергетиката изпълнението на проекти за развитие на енергийната ефективност;

6. осъществява контрол в предвидените от закона случаи;

7. организира и участва в разработването на проекти на подзаконови нормативни актове в областта на енергийната ефективност;

8. предлага разработването и усъвършенстването на стандарти в областта на енергийната ефективност с цел хармонизирането им с европейските норми и стимулиране повишаването на енергийната ефективност при потребителите на енергия;

9. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) взаимодейства с централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи, със сдружения на работодатели, с браншови организации, сдружения на потребители и с юридически лица с нестопанска цел по провеждането на мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност;

10. (доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) организира създаването и поддържането на национална информационна система за състоянието на енергийната ефективност, включително и информация относно мерките за постигане на национални индикативни цели за енергийни спестявания;

11. разработва указания за създаването и поддържането на информационни системи за състоянието на енергийната ефективност при централните и териториалните органи на изпълнителната власт;

12. организира създаването и актуализирането на публичните регистри по чл. 16 и чл. 18, както и издаването на удостоверенията на лицата, отговарящи на изискванията по чл. 16, ал. 4 и чл. 18, ал. 1;

13. организира оказването на експертно съдействие на централните и териториалните органи на изпълнителната власт и другите държавни органи при изпълнението на функциите им по този закон;

14. организира популяризиране на мерките по енергийна ефективност;

15. организира създаването и поддържането на списък на обектите, които следва да бъдат привеждани в съответствие с изискванията за енергийна ефективност;

16. съдейства за развитието на обучение по енергийна ефективност;

17. изпълнява и други правомощия, възложени му с други нормативни актове.

Чл. 6. (1) При осъществяването на функциите си изпълнителният директор се подпомага от агенцията.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, със седалище София и има статут на изпълнителна агенция към министъра на икономиката и енергетиката.

(3) Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.

(4) Агенцията е администратор на приходите от:

1. субсидии от републиканския бюджет;

2. собствена дейност;

3. дарения, помощи и други привлечени средства от местни и чуждестранни физически и юридически лица;

4. международни програми и споразумения;

5. други приходи, определени с нормативен акт.

Чл. 7. Министрите разработват и осъществяват програми по енергийна ефективност в съответния отрасъл.

Чл. 8. Областните управители организират разработването и изпълнението на областни програми по енергийна ефективност и осъществяват взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация.

Чл. 9. (1) Общинските съвети приемат програми за енергийна ефективност по чл. 10, ал. 4 и 5, както и за:
1. (изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) обновяване на сградния фонд, административните и стопанските сгради на територията на общината с цел осъществяване на мерки по енергийна ефективност;

2. въвеждане на енергоспестяващи уредби за външно осветление на населените места и в обществените сгради;

3. други мерки за повишаване на енергийната ефективност.

(2) Кметовете организират и изпълняват мерките, предвидени в общинските програми за енергийна ефективност, като предвиждат целеви средства за реализацията им в бюджетите си.


Раздел II.
Програми по енергийна ефективност

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Държавната политика по повишаване на енергийната ефективност се осъществява въз основа на национални дългосрочна и краткосрочни програми, приети от Министерския съвет.
(2) Програмите съдържат целите, мерките по енергийна ефективност, дейностите на изпълнителната власт, източниците на финансиране, сроковете за изпълнение, индикаторите за постигане на резултатите, както и други необходими данни.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националната дългосрочна програма се разработва от агенцията и представлява обща концепция за развитието на енергийната ефективност с определяне на дългосрочните цели и средствата за тяхното постигане.

(4) Националните краткосрочни програми се съставят от агенцията въз основа на националната дългосрочна програма и програмите, изготвени на отраслово, областно и общинско равнище.

(5) Отрасловите, областните и общинските програми се разработват и осъществяват от централните и териториалните органи на изпълнителната власт и се представят в агенцията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Отчетите за изпълнението на отделните дейности на програмите по ал. 5 се представят в агенцията ежегодно, не по-късно от месец април на годината, следваща годината на изпълнение на съответните дейности.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., предишна ал. 6, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националните дългосрочна и краткосрочни програми се внасят за приемане в Министерския съвет от министъра на икономиката и енергетиката по предложение на изпълнителния директор на агенцията на всеки три години за краткосрочните програми и на всеки 10 години за дългосрочната програма.

(8) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Програмите по ал. 5 се представят в агенцията на всеки три години за обобщаване и изготвяне на краткосрочните програми по ал. 4.

(9) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Агенцията огласява публично резултатите от изпълнението на мерките и дейностите по повишаване на енергийната ефективност в издаван от нея специален бюлетин.

(10) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Бюлетинът се издава ежегодно и се публикува и на страницата на агенцията в Интернет.

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Централните органи на изпълнителната власт, областните управители и другите държавни органи съставят всяка година до месец април целеви годишни програми за осъществяване на мерки по енергийна ефективност за следващата година и ги предоставят за обобщаване от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Средствата за изпълнението на програмите по ал. 1 се предвиждат в републиканския бюджет.

Раздел III.
Национални индикативни цели за енергийни спестявания (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.)

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Държавната политика за повишаване на ефективността при крайното потребление на горива и енергия се осъществява чрез развитие на пазара за енергоефективни услуги и създаване на условия за прилагане на енергоспестяващи мерки.

Чл. 11б. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) Националната индикативна цел за повишаване на ефективността при крайното потребление на горива и енергия се определя съгласно инструкция на министъра на икономиката и енергетиката и е процент от общото крайно потребление на горива и енергия в страната с изключение на потреблението на лицата по чл. 131а, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда, въз основа на данни за предишния 5-годишен период и се изразява в абсолютна стойност GWh или съответен еквивалент.

Чл. 11в. (Нов - ДВ, бр. 55 от 2007 г., в сила от 06.07.2007 г.) (1) За постигане на националната индикативна цел министърът на икономиката и енергетиката внася за приемане от Министерския съвет планове за действие по енергийната ефективност. Плановете за действие съдържат мерки за постигане на националната индикативна цел, срокове за изпълнение, възложени отговорности и финансово осигуряване.
(2) Плановете по ал. 1 съдържат подробен анализ и оценка на предходния план за действие, данни за крайните резултати от изпълнението на индикативните цели, информация за очаквания ефект от изпълнението на допълнителни мерки, в случай че такива са предвидени за съществуващо или евентуално неизпълнение на индикативните цели.

---------------------------------------------------------------------------

Глава трета.
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ


Глава пета.
КОНТРОЛ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТГлава шеста.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИДопълнителни разпоредби


Преходни и Заключителни разпоредби


Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 19 февруари 2004 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГЕТИКАТА
(ОБН. - ДВ, БР. 74 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 08.09.2006 Г.)
§ 139. В Закона за енергийната ефективност (ДВ, бр. 18 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. Навсякъде в закона думите "министърът на енергетиката и енергийните ресурси", "министъра на енергетиката и енергийните ресурси" и "Министерството на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министърът на икономиката и енергетиката", "министъра на икономиката и енергетиката" и "Министерството на икономиката и енергетиката".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 141. Този закон влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
(ОБН. - ДВ, БР. 55 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 06.07.2007 Г.)
§ 24. (1) Междинната индикативна цел за енергийни спестявания по чл. 4, ал. 1, т. 8 се определя за срок до 2010 г.

(2) Плановете за действие по енергийната ефективност по чл. 11в се приемат в следните срокове:

1. първият план - до 30 май 2007 г.;

2. вторият план - до 30 май 2011 г.;

3. третият план - до 30 май 2014 г.

(3) Плановете за действие по ал. 2 се актуализират по реда на тяхното приемане, както следва:

1. първият план - до 30 ноември 2007 г.;

2. вторият план - до 30 ноември 2011 г.;

3. третият план - до 30 ноември 2014 г.


§ 25. Лицата, завършили курс за обучение и придобили квалификация за обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, удостоверена с документи за професионална квалификация или други валидни документи за квалификация, се ползват с правата на лицата по чл. 16, ал. 4, т. 4, буква "б" и чл. 18, ал. 1, т. 4, буква "б".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


§ 29. (1) Министерствата, ведомствата и общините са задължени до 31 декември 2011 г. да осигурят енергийно обследване на всички сгради - публична държавна, съответно публична общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление.
(2) Министерствата, ведомствата и общините са задължени до 31 декември 2013 г. да осигурят енергийно обследване на всички сгради - частна държавна, съответно частна общинска собственост, предоставени им за стопанисване и управление.

(3) Юридическо лице, подлежащо на задължително обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 17, ал. 1, с изключение на лицата по ал. 1 и 2, е задължено да осигури енергийно обследване на притежаваните от него обекти в срок до 31 декември 2009 г.

§ 30. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се приемат и привеждат в съответствие с него в срок 6 месеца от влизането му в сила.

§ 31. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на разпоредбите на § 26, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6, които влизат в сила от 1 юли 2007 г., и на разпоредбата на § 27, която влиза в сила от 1 януари 2008 г.

Релевантни актове от европейското законодателство
ДИРЕКТИВА 2002/91/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от 16 декември 2002 година относно енергийната ефективност на сградния фонд
ДИРЕКТИВА 93/67/EИО НА КОМИСИЯТА от 20 юли 1993 година относно принципите за оценка на рисковете за хората и околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета

ДИРЕКТИВА 92/42/ЕИО НА СЪВЕТА от 21 май 1992 година относно изискванията за ефективност на нови бойлери за топла вода с течно или газово гориво

ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА 78/170/ЕИО от 13 февруари 1978 година за ефективността на топлогенераторите за отопление на помещения и за производство на топла вода в нови или съществуващи непромишлени сгради и за топлоизолацията и разпределението на топла вода за домакински нужди в нови непромишлени сгради

МИЕ, 2008-01-20
http://www.mie.government.bg
 
Правна рамка - Закони
ЗАКОН за биологичното разнообразие
повече ...
Закон за водите
повече ...
Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за горите
повече ...
Закон за горите - ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите
повече ...
Закон за енергетиката
повече ...
Закон за енергийната ефективност
повече ...
Закон за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за защитените територии
повече ...
Закон за Опазване на околната среда
повече ...
Закон за устройство на територията
повече ...
Проектозакона за изменеие и допълнение на Закона за енергията и възобновяемите източници
повече ...
Търговски закон
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign