SPEE
 
SPEE
   
План за действие за биомасата
Брюксел, 07.12.2005 г. COM(2005) 628 final
Пълен текст с приложения, - *.pdf

СЪДЪРЖАНИЕ
ВЪВЕДЕНИЕ .......................................................................................................................................................... 4
Потенциал на биомасата ....................................................................................................................................... 5
Разходи и ползи ................................................................................................................................................... 5
Използване на биомаса в транспортния сектор и за производство на електрическа и топлинна енергия ................... 6
БИОМАСА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ...................................................................................................................................... 7
Законодателство в областта на производството на топлинна енергия от ВЕИ ........................................................... 7
Обновление на общественото топлоснабдяване ..................................................................................................... 8
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ БИОМАСА..................................................................................... 8
ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИОГОРИВА В ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР......................................................................................... 9
Прилагане на директивата за биогоривата ............................................................................................................. 9
Пазар на превозни средства .................................................................................................................................. 9
Баланс между местното производство и вноса ...................................................................................................... 10
Стандарти............................................................................................................................................................ 11
Премахване на техническите бариери................................................................................................................... 11
Използване на етанол за намаляване потреблението на дизел .............................................................................. 11
ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ ВЪПРОСИ ............................................................................................................................. 12
Доставка на биомаса............................................................................................................................................. 12
Финансова подкрепа от ЕС за производство на енергия от биомаса ....................................................................... 14
Държавни помощи ................................................................................................................................................ 15
ПРОУЧВАНЕ ......................................................................................................................................................... 15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................................................................... 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – План за действие за биомасата: обобщение на мерките .............................................................. 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Потенциал за производство на биомаса в ЕС .............................................................................. 20
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – Сценарии за нарастване използването на енергия от биомаса чрез използване на наличните
технологии .......................................................................................................................................................... 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – Въздействие върху околната среда ........................................................................................... 23
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 – ВЕИ и директивата за енергийни характеристики на сградите ..................................................... 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – Производство на електрическа енергия от биомаса .................................................................... 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – Биогорива в транспорта: background .......................................................................................... 27
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 - Биогорива: прогрес на национално ниво…................................................................................... 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 – Прилагане на директивата за биогоривата: данъчна политика и задължения .............................. 29

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 2008-01-19
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign