SPEE
 
SPEE
   
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
COM(2005) 627 окончателен доклад
Пълен текст с приложения, - *.pdf

СЪДЪРЖАНИЕ
1. Въведение .....................................................................................................................................3
2. Оценка на съществуващите схеми за стимулиране ...........................................................................4
3. Вътрешен пазар и търговия .............................................................................................................8
4. Съвместно съществуване или хармонизация ...................................................................................11
5. Административни пречки ................................................................................................................12
6. Достъп до мрежата .........................................................................................................................14
7. Гаранции за произход ....................................................................................................................15
8. Заключения ...................................................................................................................................16
Приложение 1 – Настоящ дял на електроенергията от ВЕИ ..................................................................19
Приложение 2 – Описание на съществуващите схеми за стимулиране ..................................................22
Приложение 3 – Разходи и ефективност на съществуващите схеми за стимулиране ..............................24
Приложение 4 – Методология за перспективите на инвеститорите ........................................................41
Приложение 5 – Прекъснатост на производството и балансираща мощност: необходимост от съгласуваност
между разпоредбите за вътрешния пазар и ВЕИ .................................................................................44
Приложение 6 – Административни пречки ...........................................................................................46
Приложение 7 – Гаранции за произход ...............................................................................................48

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 2008-01-20
Брюксел, 07.12.2005
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign