SPEE
 
SPEE
   
Стратегия на ЕС за биогоривата
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА {SEC(2006) 142}
Брюксел, 8.2.2006 COM(2006) 34, окончателен
Пълен текст с приложения, - *.pdf

СЪДЪРЖАНИЕ
1. УВОД .............................................................................................................................................3
2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ГОРИВАТА – СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ........................................5
2.1. Биогорива от първо поколение......................................................................................................5
2.2. Второ поколение биогорива и след тях......................................................................................... 6
2.3. Биогоривата в развиващите се страни............................................................................................7
3. СТРАТЕГИЯТА ЗА БИОГОРИВАТА – СЕДЕМ ПОЛИТИЧЕСКИ ОСИ...........................................................8
3.1. Стимулиране на търсенето на биогорива........................................................................................8
3.2. Извличане на ползи за околната среда.........................................................................................10
3.3. Развитие на производството и дистрибуцията на биогорива...........................................................12
3.4. Разширяване на снабдяването със захранващи суровини..............................................................13
3.5. Увеличаване на търговските възможности.....................................................................................15
3.6. Подпомагане на развиващите се страни.........................................................................................17
3.7. Подкрепа за научни изследвания и развойна дейност...................................................................18
Приложение 1: Речник на понятия във връзка с биогоривата................................................................20
Приложение 2: Биогорива: напредък на национално ниво....................................................................21
Приложение 3: Политики за популяризиране на биогоривата в държави, не членуващи в ЕС ................22
Приложение 4: Ситуация на пазара на биогорива................................................................................ 24
Приложение 5: Търговия с биогорива...................................................................................................27

Европейски парламент, Съвет Европейски съюз, 2008-01-20
http:www.mi.government.bg/gzakon/gzakonEU.html
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign