SPEE
 
SPEE
   
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
Делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС
Пълен текст, - *.pdf

СЪДЪРЖАНИЕ
Изпълнително резюме....................................................................................................................4
1. ВЪВЕДЕНИЕ.............................................................................................................................8
1.1. Глобални предизвикателства .............................................................................................8
1.2. Ролята на Европа .................................................................................................................9
1.3. Обхват на настоящото Комюнике ...................................................................................12
1.4. Нови държави-членки.......................................................................................................13
2. ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ПОСТИГНАТИЯ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
НАПРЕДЪК ПО ПОСОКА НА ЦЕЛИТЕ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО, ПРОИЗВЕДЕНО ОТ
ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ (ВЕИ-E)......................................................14
2.1. Използвани източници на информация...........................................................................14
2.2. Цялостна картина ..............................................................................................................15
2.3. Оценка на напредъка на национално ниво .....................................................................17
2.4. Практически изисквания, заложени в Директива 2001/77/EC.....................................18
2.5. Гаранции за произхода .....................................................................................................20
2.6. Пояснение за ролята на гаранциите за произход при изчисляване на напредъка по
посока на националните цели .................................................................................................21
2.7. Процедури при нарушение...............................................................................................22
2.8. Развитие на електричеството от вятърни централи, биомаса и слънчева енергия .....22
2.8.1.......................................................................................................................................23
2.8.2. Енергия от биомаса ...................................................................................................24
2.8.3. Енергия от слънчеви фотоволтаици (ФВ) ..............................................................26
2.9. Заключения относно развитието на енергията от възобновяеми енергийни източници
...................................................................................................................................................26
3. УСИЛИЯ И РЕЗУЛТАТИ ЗА 2010 г......................................................................................27
3.1. Правна рамка, разработена от 2000 г. насам ..................................................................27
3.2. Действия на държавите-членки .......................................................................................29
3.3. Инструменти на Общността за подкрепа........................................................................29
3.3.1. Програми на Общността за подкрепа ....................................................................29
3.3.2. Разпространение – Кампании за осведомяване на обществеността .................31
3.4. Постигане на заложената цел 12% – въздействието на законодателството на
Общността................................................................................................................................32
3.4.1. Законодателство за енергийната ефективност ..................................................32
3.4.2. Законодателство за енергията от възобновяеми енергийни източници ............35
3.4.3. Биогорива ....................................................................................................................35
3.5. Възобновяеми източници за производството на топлинна енергия.............................37
3.5.1. Тенденция при геотермалната енергия ...................................................................38
3.5.2. Топлина от слънчева енергия. ...................................................................................38
3.5.4. Дървесна биомаса.......................................................................................................40
3.5.5. Обобщение ..................................................................................................................40
3.6. Заключение: Сценарий за дела на енергията от възобновяеми източници през 2010
г. ................................................................................................................................................41
4. КОНКРЕТНИ ДЕЙСТВИЯ......................................................................................................42
4.1. Нови инициативи за укрепване на финансирането за енергия от възобновяеми
източници – действия от страна на държавите-членки ........................................................42
4.2. Нови инициативи за укрепване на енергията от възобновяеми източници и
енергийната ефективност – действия на европейско равнище............................................44
4.3. Други мерки .......................................................................................................................46
4.3.1. План на Общността за биомасата .........................................................................46
4.3.2. Развитие на енергията от възобновяеми източници в отоплението .................46
4.3.4. Енергия от слънчево лъчение ...................................................................................48
4.3.5. Научни изследвания и технологично развитие .......................................................48
4.3.6. Използване на основните инструменти за финансиране от Общността..........49
4.3.7. Пускане на биогоривата на пазара ..........................................................................49
4.3.8. Навременни данни ......................................................................................................50
5.2. Конференцията в Йоханесбург и нейното продължение ..............................................51
5.3. Роля на целите на ниво ЕС ...............................................................................................54
6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ........................................................................................................................55

КОМИСИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ, 2008-01-20
Брюксел, 26.05.2004 г.
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign