SPEE
 
SPEE
   
Закон за енергетиката
Обн. ДВ. бр.107 от 9 Дек. 2003г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2004г., изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.65 от 11 Авг. 2006г., изм. ДВ. бр.74 от 8 Септ. 2006г., изм. ДВ. бр.49 от 19 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г.
Закон - пълен текст, - *.doc
Закон - пълен текст 2, - *.zip

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.) Този закон урежда обществените отношения, свързани с осъществяването на дейностите по производство, внос и износ, пренос, транзитен пренос, разпределение на електрическа и топлинна енергия и природен газ, пренос на нефт и нефтопродукти по тръбопроводи, търговия с електрическа и топлинна енергия и природен газ, както и правомощията на държавните органи по определянето на енергийната политика, регулирането и контрола.

Чл. 2. (1) Основните цели на този закон са създаване на предпоставки за:
1. качествено и сигурно задоволяване потребностите на обществото от електрическа и топлинна енергия и природен газ;
2. енергийно развитие и енергийна сигурност на страната при ефективно използване на енергията и енергийните ресурси;
3. създаване и развитие на конкурентен и финансово стабилен енергиен пазар;
4. енергийни доставки при минимални разходи;
5. (отм. - ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
6. насърчаване на комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия;
7. (нова - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) развитие на инфраструктури за пренос на електроенергия, природен газ, нефт или нефтопродукти на територията на страната и през нея.
(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 74 от 2006 г., в сила от 08.09.2006 г.) Производството, вносът, износът, преносът, транзитният пренос, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси.

Глава втора.
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Раздел I.
Държавно управление в енергетиката


Раздел II.
Енергийно прогнозиране и планиране


Глава трета.
РЕГУЛИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ЕНЕРГЕТИКАТА
Раздел I.
Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2005 г., в сила от 20.01.2005 г.)

Раздел II.
Правомощия на комисията


Раздел III.
Финансиране на комисията. Такси


Раздел IV.
Ценово регулиране


Раздел V.
Разделно счетоводство


Глава четвърта.
ЛИЦЕНЗИИ
Раздел I.
Издаване на лицензии

Раздел II.
Конкурс

МИЕ, 2008-01-20
 
Правна рамка - Закони
ЗАКОН за биологичното разнообразие
повече ...
Закон за водите
повече ...
Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
повече ...
ЗАКОН за горите
повече ...
Закон за горите - ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за горите
повече ...
Закон за енергетиката
повече ...
Закон за енергийната ефективност
повече ...
Закон за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за енергията от възобновяеми източници
повече ...
ЗАКОН за защитените територии
повече ...
Закон за Опазване на околната среда
повече ...
Закон за устройство на територията
повече ...
Проектозакона за изменеие и допълнение на Закона за енергията и възобновяемите източници
повече ...
Търговски закон
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign