SPEE
 
SPEE
   
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
Пълен текст, - *.pdf

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175 от него,
като взе предвид предложението на Комисията([1]),
като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет([2]),
като взе предвид становището на Комитета за регионите([3]),
в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (4)
като има предвид, че:

(1) Срещата на Европейският съюз в Гьотенбург на 15 и 16 юни 2001 г. постигна съгласие за стратегия на Общността за устойчиво развитие, което се състой в серия от мерки , които включват разработването на биогорива.

(2) Естествените ресурси и тяхното благоразумно и рационално използване, както е посочено в член 174, параграф 1 на Договора, включват нефт, природен газ и твърди горива, които са основни източници на енергия, но също така и основни източници на емисии на въглероден диоксид.

(3) Въпреки това, съществува широк спектър от биомаси, които биха могли да бъдат използвани за производството на биогорива, получени от земеделски и горски продукти, както и от остатъци и отпадъци от гори и от горска индустрия и производство на храни от селскостопанска продукция.

(4) Транспортният сектор представлява повече от 30% от крайното потребление на енергия в Общността и нараства, тенденция, която е свързана с паралелно нарастване на емисиите на въглероден диоксид , и това нарастване ще е още по-голямо в процентно изражение в страните -кандидатки, след тяхното членство в Европейския съюз.

(5) Бялата книга на Комисията " Европейска транспортна политика за 2010 г.: време за решения’ , прогнозира, че емисиите на СО2 от транспорта ще се увеличат с 50% между 1990 г. и 2010 г. , до около 1113 милиона тона, като основната отговорност за това е на автомобилния транспорт, който произвежда 84% от емисиите на СО2 , свързани с транспорта. От екологична гледна точка, Бялата книга следователно апелира зависимостта от нефта ( в настоящия момент 98%) в транспортния сектор да се намали, като се използват алтернативни горива като биогоривата.

(6) По-широкото използване на биогоривата за транспорта е част от пакет мерки , необходими , за прилагане на Протокола от Киото, както и на всеки пакет мерки, които имат за цел изпълнението на допълнителни ангажименти в тази насока.

(7) Нарасналата употреба на биогорива в транспорта, без да се отхвърлят други възможни алтернативни горива , включително автомобилни ТНГ и ЦНГ , е един от инструментите , чрез които Общността може да намали използването на внасяните енергия и влияние от пазара на горивата за транспорта и оттук сигурност на енергийните доставки в средносрочен и дългосрочен план.

(8) В резултат на технологичния напредък, повечето транспортни средства в движение , в Европейския съюз , могат да използват ниско-биогоривна смес без проблеми. Последните технологични достижения направиха възможно използването на по-висок процент биогориво в смес. Някои страни вече използват биогоривни смеси, които съдържат 10% биогориво и повече.

(9) Затворените транспортни паркове предлагат потенциал за използване на високи концентрации от биогорива. В някои градове затворените транспортни паркове вече работят с чисто биогориво и в някои случаи това е спомогнало да се подобри качеството на въздуха в градските райони. Поради това държавите - членки биха могли да насърчават използването на биогорива в градския транспорт.

(10) Насърчаването на употребата на биогорива в транспорта, представлява стъпка напред към по-широкото приложение на биомасите, което ще даде възможност биогоривото да се развива по-мащабно в бъдеще, като не се изключват други възможности и по-специално възможността да се използва водород.

(11) Изследователската политиката, провеждана от държавите - членки е свързана с увеличаване на употребата на биогорива трябва да включи водородния сектор в значителна степен и да насърчава тази възможност, като се вземе под внимание съответната рамкова програма на Общността.

(12) Чистото растително масло от маслодайни растения, което е получено чрез пресоване, извличане или подобни процедури, нерафинирано или рафинирано, но химически непроменено също може да се използва за биогориво в специални случаи, когато неговата употреба е съвместима с типа на съответния двигател и съответстващите изисквания за емисиите.

(13)Нови видове горива трябва да са в съответствие с признатите технически стандарти , ако трябва да бъдат възприети в по-голяма степен от потребителите и производителите на превозни средства и по този начин да проникнат на пазара. Техническите стандарти също формират основата за изискванията, които касаят емисиите и мониторинга на емисиите. Могат да се срещнат трудности при гарантирането на съответствието на новите типове горива с настоящите технически стандарти, които до голяма степен са били развити за конвенционалните изкопаеми горива. Комисията и органите за стандартизиране трябва да наблюдават и контролират развитието, приспособяването и активното разработване на стандарти , по-специално по отношение на летливостта, така че новите типове гориво да бъдат въведени, като същевременно отговарят на същите изискванията за околната среда.

(14) Биоетанолът и биодизелът, когато се използват за превозни средства в чиста форма или като смеси трябва да трябва да отговарят на стандартите за качество, които са определени с цел да гарантират оптималното действие на двигателя. Отбелязано е, че в случаи на биодизел за дизелови двигатели, където преработвателният процес е естерификация, могат да се приложат стандарт prEN14214 на Европейския комитет по стандартизация (ЕКС) за метилови естери на мастни киселини и (МЕМК). Съответно ЕКС трябва да утвърди подходящи стандарти за други транспортни биогоривни продукти в Европейския съюз.

(15) Насърчаването на използването на биогорива, като се следват устойчивите практики в земеделието и лесовъдството, посочени в правилата, които регламентират общата селскостопанска политика, може да създаде нови възможности за устойчиво селско развитие в рамките на една обща селскостопанска политика, която е ориентирана в по-голяма степен към пазара, по-конкретно към Европейския пазар, и към уважаване на процъфтяващия живот в селото и мултифункционалното земеделие и може да създаде нов пазар за иновационни земеделски продукти на настоящите и бъдещите държави - членки.

(16) В резолюцията си от 8 юни 1998(1), Съветът одобри Стратегия и план за действие на Комисията и за възобновяеми енергийни ресурси и изискваните специални мерки за биогоривата.

(17) Зелената книга на Комисията "Към европейска стратегия за сигурност на енергийните доставки" определя целта за 20% заместване на конвенционалните горива с алтернативни горива за пътно транспортния сектор до 2020 г.

(18) Алтернативните горива ще могат да пробият на пазара, само ако се предлагат широко и са конкурентни.

(19) В Резолюцията от 18 юни 1998(2) , Европейският парламент апелира за увеличаване на пазарния дял на биогоривата до 2% за пет години чрез пакет мерки, които включват освобождаване от данъци, финансова помощ за преработвателната промишленост и утвърждаването на задължителен процент на биогорива за петролните компании.

(20) Оптималният метод за увеличаване на дяла на биогоривата на националните пазари и пазарите на Общността зависи от наличността на ресурсите и суровините, от националната политика и политиката на Общността за насърчаване на биогоривата и на данъчните разпоредби и на целесъобразното включване на всички заинтересовани лица/страните.

(21) Националните политики за насърчаване на употребата на биогоривата не трябва да водят до забрани за свободното движение на горива, което отговаря на хармонизираните спецификации за околната среда, които са определени в законодателството на Общността.

(22) Насърчаването на производството и употребата на биогорива може да допринесе за намаляването на зависимостта от вноса на енергия и емисиите на парникови газове. Освен това, биогоривата в чиста форма или като смеси могат по принцип да бъдат използвани в съществуващи превозни средства и да използват настоящата разпределителна система за гориво на моторните превозни средства. Смесването на биогориво със изкопаеми горива може да улесни намаляването на потенциалните разходи в дистрибутивната система в Общността.

(23) Тъй като целта на предложеното действие, а именно въвеждането на общи принципи, които предвиждат минимален процент биогорива да се търгуват и разпространяват, не може да се постигне в достатъчна степен в държавите - членки поради мащаба на действието и поради това може да се постигне в по-голяма степен на равнище на Общността, Общността може да приемем мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, както е определен в член 5 на Договора . В съответствие с принципа за пропорционалност, както е посочено в настоящия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на целта.

(24) Следва да се насърчават проучванията и технологичното развитие в областта на устойчивостта на биогоривата.

(25) Увеличаване на използването на биогоривата трябва да бъде съпроводено от подробен анализ на въздействието върху околната среда, икономиката и обществото, за да се реши дали е препоръчително да се увеличи дела на биогоривата спрямо конвенционалните горива.

(26)Трябва да се предвиди възможността за бързо привеждане в съответствие на списъка с биогорива, процента на възобновяеми компоненти и графика за въвеждане на биогорива на пазара на горива за транспорта към техническия прогрес и към резултатите от оценката на въздействието върху околната среда на първата фаза от въвеждането.

(27)Трябва да бъдат въведени мерки бързо разработване на стандартите за биогоривата, за да се използват в автомобилния сектор, както като чисти биогорива, така и като компоненти от смеси в конвенционални горива. Въпреки, че биологично разграждаща се част от отпадъците е потенциално полезен източник за производство на биогориво, в стандарта за качество трябва се вземе под внимание възможното наличие на замърсители в отпадъците с цел да се избегне специфичните компоненти, да увредят превозното средство или да предизвикат влошаване на емисиите.

(28) Мерките, които имат за цел да се насърчи използването на биогорива трябва да бъдат съвместими с целите, свързани със сигурността на доставките и опазването на околната среда, както и с целите и мерките на различните държави-членки в свързани области. За тази цел, държавите членки могат да разгледат финансово ефективни начини за популяризиране на възможностите за използване на биогоривата.

(29)Необходимите мерки за прилагането на настоящата директива следва да бъдат приети съгласно Решение 1999/468/ ЕО на Съвета от 28.06.1999 г. относно установяването на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията1 ,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА

Адресати на настоящата директива са държавите -членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2003 година

Европейски парламент, Съвет Европейски съюз, 2008-01-20
http://www.mi.government.bg/gzakon/gzakonEU.html
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign