SPEE
 
SPEE
   
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
Пълен текст с приложение, - *.pdf

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
Зачитайки Договора, основаващ Европейската Общност и по-специално Чл. 175(1) от него,

Зачитайки предложението на Европейската Комисия (О.В. С311Е, стр. 320/31.10.2000 г. и О.В. С154Е, стр. 89/29.05.2001 г.),

Зачитайки мнението на Икономическия и Социален Комитет на Европейската Комисия (О.В. С367, стр. 5/20.12.2000 г.),

Зачитайки мнението на Регионалния Комитет на Европейската Комисия (О.В. С22, стр. 27/24.01.2001 г.),

Действайки в съответствие с процедурата в Чл. 251 на Договора ((Становище на Европейския Парламент от 16 Ноември 2000 г. (О.В. С223, стр. 294/08.08.2001 г.), Общата позиция на Съвета на Европа от 23 Март 2001 г. (О.В. С142, стр. 5/15.05.2001 г.) и Решението на Европейския Парламент от 4 Юли 2001 г. (още не публикувано в О.В.). Решение на Съвета на Европейския Съюз от 7 Септември 2001 г.),

Вземайки предвид, че:

(1) Възможностите за използване на възобновяемите енергийни източници в Европейската Общност сега са неоползотворени. Общността приема нуждата от подкрепа за възобновяемите енергийни източници като приоритетна мярка предвид факта, че тяхното използване допринася за опазването на околната среда и за устойчиво развитие. Освен това, те могат да създават местна заетост, да имат положително въздействие върху обществото, да допринасят за сигурност при снабдяването с енергия и за по-бързото осъществяване на целите на Протокола от Киото. По тези причини, необходимо е да се осигури по-добро използване на тези възможности в рамките на вътрешния пазар на електроенергия.

(2) Подкрепата за произведената от възобновяемите енергийни източници електроенергия е висок приоритет за Общността, както е изложено в Бялата Книга за Възобновяеми Енергийни Източници (отсега тук назовавана "Бялата Книга"), тя се основава на сигурността и алтернативите при снабдяването с енергия, на опазването на околната среда и на социалното и икономическо обвързване. Това бе потвърдено в решенията на Европейския Съвет от 8 Юни 1998 г. по възобновяемите източници на енергия (О.В. С198, стр. 1/24.06.1998 г.) и на Европейския Парламент по Бялата Книга (О.В. С210, стр. 215/06.07.1998 г.).

(3) Увеличеното използване на електроенергията, произведена от възобновяемите енергийни източници е важна част от необходимия пакет от мерки за изпълняване на Протокола от Киото към Рамковата Конвенция по промените в климата на ООН, а и от всеки политически пакет за изпълняване на бъдещи задължения.

(4) Европейските Съвет, в своите изводи от 11 Май 1999 г. и Парламент, в своето решение от 17 Юни 1998 г. относно електроенергията от възобновяемите енергийни източници (О.В. С210, стр. 143/06.07.1998 г.), приканиха Европейската Комисия да представи конкретно предложение по структура на Общността за достъп на електроенергията, произведена от възобновяемите енергийни източници, във вътрешния пазар. Нещо повече, Европейския Парламент в решението си от 30 Март 2000 г., относно електроенергията от възобновяеми енергийни източници и вътрешния пазар на електричество (О.В. С378, стр. 89/29.12.2000 г.) подчертава, че обвързващи и амбициозни цели за възобновяема енергия на национални нива, са от съществено значение за получаване на резултати и за постигане на целите на Общността.

(5) За осигуряване на нарастващо пазарно проникване на електроенергията, произведена от възобновяеми енергийни източници в средносрочен план, от всички Страни-членки следва да бъде изискано поставянето на национални указателни цели за потреблението на електроенергия от възобновяеми енергийни източници.

(6) Тези национални указателни цели следва да бъдат в съгласие със всички национални задължения, поети като част от задълженията по промените в климата и приети от Общността по Протокола от Киото.

(7) Европейската Комисия следва да прецени до каква степен Страните-членки са напреднали в постигането на техните национални указателни цели и до каква степен националните указателни цели са в съгласие с глобалната указателна цел от 12% за брутно вътрешно енергийно потребление към 2010 г. имайки предвид, че указателната цел на Бялата книга от 12% към 2010 г. за Общността като цяло, дава полезно ръководство по увеличените усилия на нива Европейска Общност и Страни-членки, то отчита и необходимостта от отразяване на различните национални статукво. За постигане на тези цели и при необходимост, Комисията следва да представи съответни предложения пред Европейските Парламент и Съвет, които могат да включват и задължителни цели.

(8) При използване на отпадъците като енергиен източник, Страните-членки трябва да се съобразяват със съществуващото законодателство на Общността по управление на отпадъците. Прилагането на тази Директива не нарушава определенията в Приложения 2а и 2b към Директива 75/442/ЕЕС от 15 Юли 1975 на Европейския Съвет по отпадъците (О.В. L194, стр. 39/25.07.1975 и последните промени на Директивата чрез решение 96/350/ЕС на Комисията(О.В. L135, стр.32/06.06.1996 г.)). Помощта за възобновяемите енергийни източници следва да е в съгласие с останалите цели на Общността и особено във връзка с йерархията при третирането на отпадъците. Затова, изгарянето на несортирани битови отпадъци не следва да се подкрепя в рамките на бъдещата система за подпомагане на възобновяемите енергийни източници, ако това подпомагане нарушава тази йерархия.

(9)Определението за биомаса, използвано в тази Директива, не предрешава използването на различно определение в националните законодателства за други цели, освен за целите на тази Директива.

(10)Тази Директива не изисква от Страните-членки да приемат закупуването на гаранция за произход от други Страни-членки или съответстващото закупуване на електричество като принос към изпълнението на задълженията по националните квоти. Все пак, за улесняване на търговията на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и за увеличаване на прозрачността при избора на потребителя между електричеството, произведено от не-възобновяеми и електричеството, произведено от възобновяеми енергийни източници, гаранция за произход на възобновяемо електричество е необходима. Схемите за гаранции за произход сами по себе си не съдържат право за ползване на националните подпомагащи механизми, установени в различните Страни-членки. От значение е всички форми на електричество, произведено от възобновяеми енергийни източници, да бъде покрито от гаранции за неговия произход.

(11) Важно е, ясно да се разграничават гаранциите за произход от разменните зелени удостоверения / атестати.

(12) Необходимостта от обществена подкрепа в полза на възобновяемите енергийни източници е залегнала в указанията на Общността към Държавно помагало в защита на околната среда (О.В. С37, стр.3/03.02.2001 г.) които, освен другите възможности вземат под внимание и необходимостта от включване на външните разходи при производството на електроенергия. Все пак, правилата на Договора и в частност на Членове 87 и 88 от него, ще продължават да се прилагат за такава обществена подкрепа.

(13) Необходимо е да се създаде законодателна рамка за пазара на възобновяемите енергийни източници.

(14) В Страните-членки действат различни механизми в подкрепа на възобновяемите енергийни източници на национално ниво, включващи зелени атестати, инвестиционни помощи, данъчно освобождаване, облекчение или възстановяване и схеми за пряко ценово подпомагане. Едно важно средство за постигане целта на тази Директива е да се гарантира правилното функциониране на тези механизми - до задействане на съответната структура на Общността, за да може да се поддържа доверието на инвеститорите.

(15) Все-още е твърде рано да се реши структурата на схемите за подпомагане за цялата Общност, предвид ограничения опит с националните схеми и сегашния относително нисък дял на ценово подпомаганата електроенергия, произведена в рамките на Общността от възобновяеми енергийни източници.

(16) Все-пак е необходимо да се приспособят, след достатъчен преходен период от време, схеми за подпомагане на развиващия се вътрешен пазар на електричество. За целта е подходящо Комисията да контролира положението и да представи доклад за натрупания опит по прилагането на националните схеми. В светлината на изводите от този доклад и при необходимост, Комисията следва да направи предложение за структура на Общността по схемите за подпомагане на електричеството, произведено от възобновяеми енергийни източници. Това предложение следва да допринася за постигането на националните указателни цели, да е съвместимо с принципите на вътрешния пазар на електричество и да взема под внимание особеностите на различните източници и технологии на възобновяема енергия, както и географските различия. То следва също да подкрепя по ефективен начин използването на възобновяемите енергийни източници, да не бъде сложно, но същевременно максимално ефективно, особено по отношение на цена и да включва достатъчни преходни периоди от най-малко седем години, да поддържа доверието на инвеститорите и да избягва страничните разходи. Такава структура позволява на електричеството от възобновяеми енергийни източници да се конкурира с електричеството, произведено от не-възобновяеми енергийни източници и да ограничава цената му за потребителя, като същевременно намалява нуждата от обществена подкрепа в средносрочен план.

(17) Увеличеното пазарно проникване на електричеството, произведено от възобновяеми енергийни източници ще позволи икономии от по-голямото производство на електричество, намалявайки по този начин цените.

(18) Важно е да се използва силата на пазарните механизми на вътрешния пазар и да се прави електричеството, произведено от възобновяеми енергийни източници, конкурентно и привлекателно за Европейските граждани.

(19) Когато се поощрява развитието на пазара за възобновяеми енергийни източници, необходимо е да се държи сметка и отчита положителното им въздействие върху възможностите за регионално и локално развитие, перспективите за износ, социалното обвързване и създаване на допълнителна заетост, особено що се отнася до малките и средни предприемачи и независимите производители на електроенергия.

(20) Следва да се държи сметка за специфичната структура на сектора възобновяеми енергийни източници, особено при преразглеждане и преоценка на административните процедури за получаване на строително разрешение за съоръжения за електричество, произвеждано от възобновяеми енергийни източници.

(21) При някои обстоятелства не е възможно де се осигури цялостния пренос и разпределение на електричеството, произведено от възобновяеми енергийни източници, без да се наруши надеждността и безопасността на системата на съответните мрежи и гаранциите за избягване на това могат да включват и финансови компенсации.

(22) Цените за включване на нови производители на електричество от възобновяеми енергийни източници следва да бъдат обективни, прозрачни и не-дискриминационни и заслужено да отчитат ползите, които включените производители носят на мрежата.

(23) Ако главните цели на предложените тук действия не могат да бъдат задоволително постигнати от Страните-членки но могат, във връзка с мащаба и ефектите от тях, да бъдат реализирани по-успешно на ниво Общност, Общността може да приеме мерки в съответствие с принципа на допълването от Чл. 5 на Договора. Тяхното подробно реализиране, обаче, следва да бъде предоставено на Страните-членки, позволявайки така на всяка сама да избира начина, подхождащ най-добре на конкретното й състояние. В съответствие с принципа за пропорционалността в посочения Член, обхвата на тази Директива не се простира отвъд необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА ТАЗИ ДИРЕКТИВА.
...........................

Директивата се адресира към страните членки

Подписано в Брюксел, 27-9-2001-12-27

Подписано в Брюксел, 27-9-2001-12-27, 2008-01-20
http://www.mi.government.bg/gzakon/gzakonEU.html
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign