SPEE
 
SPEE
   
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
по отношение на спецификацията на бензина, дизеловото гориво и на газьола и за въвеждане на механизъм за наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове и за изменение на директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на спецификацията на горивото, използвано от плавателни съдове по вътрешните водни пътища, и за отмяна на Директива 93/12/EИО
Пълен текст, - *.pdf

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 95 от него и член175 параграф 1 от него във връзка с член 1, параграф 5 и член 2 от настоящата директива, като взеха предвид предложението на Комисията, като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,
след консултация с Комитета на регионите, в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора2, като имат предвид, че:
(1) Директива 98/70/EО на Европейския парламент и Съвета от 13 октомври 1998 г. относно качеството на бензиновите и дизелови горива1 по здравни и екологични съображения въвежда минимални спецификации за бензиновите и дизеловите горива, предназначени за пътни и извънпътни транспортни приложения.
(2) Една от целите, посочена в Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда, установена с Решение № 1600/2002/ЕО2 от 22 юли 2002 г., е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които да нямат значително вредно въздействие или рискове за човешкото здраве и околната среда. В своето изявление
към Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа3 Комисията призна нуждата от намаляване на емисиите на вредни замърсители на въздуха, за да се постигне значителен прогрес към постигането на целите на Шестата програма за действие на Общността в областта на околната среда, и предвижда по-специално нови законодателни предложения за допълнително намаляване на разрешените от държавите-членки, на национално равнище, емисии на основни
замърсители и на емисиите, свързани с презареждането на бензинови автомобили на бензиностанции, както и за справяне с проблема относно съдържанието на сяра в горивата, включително корабните горива.
(3) Общността пое ангажимент по протокола от Киото за целеви нива на емисиите на парникови газове за периода 2008 - 2012 г. Освен това Общността пое ангажимент за намаляване с 30 % емисиите на парникови газове до 2020 г. в контекста на глобално споразумение и едностранно с 20 %. Всички сектори следва да допринесат за тези цели.
(4) Един от аспектите на емисиите на парникови газове от транспорта е разгледан от политиката на Общността за CO2 и автомобилите. Употребата на горива за транспорт има значителен принос към общите емисии на парникови газове в
Общността. Наблюдението и намаляването на емисиите на парникови газове от жизнения цикъл на горивата може да помогне на Общността да постигне своите цели за намаляване на парниковите газове чрез декарбонизация на горивата за транспорт.
(5) Общността прие регламенти за ограничаване на емисиите на замърсители от леки/лекотоварни и тежкотоварни пътни превозни средства. Спецификацията на горивата е един от факторите, които влияят върху възможността тези пределни нива на емисии могат да бъдат постигнати по-лесно.
(6) Дерогации от максималното за летния период налягане на парите следва да бъдат ограничени до онези държави-членки с ниски летни температури. Целесъобразно е следователно да се уточни в кои държави-членки следва да бъде позволена дерогация. По принцип, това са държавите-членки, в които средните температури за по-голямата част от тяхната територия са под 12º С най-малко през два от трите месеца юни, юли и август.

Европейски парламент, 2009-05-25
 
Правна рамка - Законодателство ЕС
Директива 2001/77/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 септември 2001 г. в подкрепа на произведената от възобновяеми енергийни източници електроенергия във вътрешния пазар на електроенергия.
повече ...
Директива 2003/30/ЕО на Европейския парламент и съвета от 8 май 2003г. относно насърчаването на използването на биогорива и други възобновяеми горива за транспорт
повече ...
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
повече ...
Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директива 98/70/ЕО
повече ...
Комюнике от комисията до съвета и Европейския парламент
повече ...
Насърчаване на електрическата енергия от възобновяеми енергийни източници, Оценка на въздействието
повече ...
План за действие за биомасата
повече ...
РЕШЕНИЕ №…/2009/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 април 2009 година
повече ...
Ролята на биоенергията на енергийния пазар на ЕС
повече ...
Стимулиране на производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници
повече ...
Стратегия на ЕС за биогоривата
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign