SPEE
 
SPEE
   
Слънчева енергия
Слънчева енергия
Един от некласическите енергийни източници се явява слънчевата енергия, поради своята практическа неизчерпаемост.

Потенциалът на слънчевата радиация на територията на България е значителен, но се наблюдават значителни разлики в интензивността на слънчевото греене по региони. Анализа на данните показва, че териториално РБългария може да се раздели на три слънчеви зони, като средната годишна продължителност на слънце греенето е около 2150h и представлява около 49% от максималното възможно слънце греене.

• Централен – източен регион – заема 40% от територията на страната и 30% от населението. Областта покрива планински райони и се характеризира с променливост на микроклиматичните условия.
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене
За сезона 31. III - 31.Х - до 1640h
За сезона 31. III - 31.Х - до 400h
o Ресурс на слънчевата енергия –
4kWh/m2/дневно или 1450kWh/m2/ годишно

• Североизточен регион – заема 50% от територията на страната и 60% от населението. Областта покрива селскостопански райони и индустриалната зона, както и част от централната северна брегова ивица.
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене -
За сезона 31. III - 31.Х За сезона 31. III - 31.Х
до 1750h 400 - 500h
o Ресурс на слънчевата енергия –
4,25kWh/m2/дневно или 1450 -1500kWh/m2/ годишно
• Югоизточен и Югозападен – заема 10% от територията на страната и 10% от населението. Областта покрива южната брегова ивица
o Средна годишна продължителност на слънчевото греене -
За сезона 31. III - 31.Х За сезона 31. III - 31.Х
над 1750h над 500h
o Ресурс на слънчевата енергия –
повече от 4,25kWh/m2/дневно или 1550kWh/m2/ годишно
Икономическа целесъобразност и възможност за използване на потенциала на слънчевата енергия за производство на електрическа енергия

При анализиране перспективността на потенциала на слънчевата енергия за
производство на ел. енергия са взети предвид следните факти:

Териториални бариери - при разглеждане възможностите за производство на ел. енергия от слънчева енергия, в размери, които да са по – големи от необходимите мощности за задоволяване на собствените нужди и да позволяват на производителя участие на пазара за зелени сертификати с така произведената енергия, трябва да се отчете техническата възможност за инсталиране на системите за трансформиране.

При предположение, че 77% от територията на страната се заема от горския фонд и обработваемата земя, както и от територии защитени от закона като природни резервати, военни бази и др., можем да предположим, че около 3% от територията на страната теоретично може да бъде използвана.

Икономически и технически характеристики на системите за преобразуване на слънчевата в електрическа енергия Плоскопанелни фотоволтаични елементи

�� Приложение: производство на електро енергия
�� Мощност: 5 -10kWe
�� Ефективност: 10% при производство на ел. енергия
�� Производство от един модул: 200kWh/y / при ефективност 10% за 1m2 площ/
�� Цена на модулите: 4-5 USD/ на инсталиран W ( ако включим в цената допълните необходими съоръжения цената ще бъде 5-8 USD/на инсталиран W)
�� Заемана площ: 2.2ha/MWe ( 22 000m2/MWe)

При централизирана система (фотоволтаична електрическа централа) свързана с националната електрическа мрежа (само тънкослойните фотоволтаични елементи могат да се конкурират с конвенционалните системи)
цената на електрическата енергия произведена от такава система ще бъде приблизително 0.294USD/kWh – 0.245 USD/kWh при цена от конвенционална система 0.06 USD/kWh.

Следователно, потенциалът на фотоволтаичните системи е ограничен от цената на елементите й. Те могат да бъдат конкурентни и да имат принос в енергийния баланс на България ако се предвидят субсидии за тези технологии или цените на конвенционалните източници нарасне значително.
Статията, - *.pdf
http://www.mee.government.bg
МЕЕ
 
Възобновяем енергиен източник - слънце
Слънчева енергия
повече ...
Възобновяем енергиен източник - слънце
Слънчевата енергия като резултата от ядрено-съединителни реакции
повече ...
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign