SPEE
 
SPEE
   
Основни цели на СДРУЖЕНИЕТО


1.Да развива и реализира инициативи в областта на енергийното производство чрез разработване и предлагане на екологични и икономически изгодни решения на основата на прилагането на програми за развитие на енергетиката;

2.Да съдейства за постигане на икономическа ефективност при производството на екологична енергия;

3.Да съдейства за опазването на околната среда и развитието на социалната възприемчивост;

4.Да популяризира дейността по проучване, проектиране и експлоатация на енергийните съоръжения;

5.Да защитава правата и интересите, авторитета и доброто име на своите членове като осъществява сътрудничество между тях и други професионални и обществени организации и органи на местна и държавна власт, медии и граждански организации;


Сдружението си поставя и следните конкретни цели:

1. Да подпомага научно, развойно и методологично дейността на специализираните български фирми в областта на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници;
2. Да осъществява проучване, лансиране и защита на икономическите, социалните и професионалните интереси на членовете на сдружението във връзка с развитието на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, както и да популяризира дейността на членовете си посредством медиите, печата и широката общественост;
3. Да осигурява квалифицирана правна защита в полза на членовете си;
4. Да събира, обобщава и предлага идеи за промяна за действащото законодателство, както и да се установяват контакти с органите на изпълнителната и законодателната власт в страната и Европейския съюз, с цел активно участие в разработката на предложения за нормативни актове и техните алтернативни проекти в областта на възобновяемите източници на енергия;
5. Да осъществява сътрудничество между членовете на сдружението и органите на държавната и местната власт и управление във връзка с развитието на производството на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, както и да съдейства и участва при разработване на проекти в бранша;
6. Да съдейства за приобщаване на българските фирми към Европейските и световните икономически структури, чрез осъществяване на международно сътрудничество със сходни организации.
7. Да проучва и предлага програми за стимулиране и финансиране на дейността по производство на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, предлагани от местни и чуждестранни лица.
8. Да повишава техническата, правната и икономическа квалификация на своите членове в областта на производството и експлоатацията на екологична енергия от възобновяеми енергийни източници, като организира курсове, семинари, презентации и др. за запознаване с нови технологии и постижения в областта на възобновяемите енергийни източници.

За постигането и изпълнението на своите цели и задачи сдружението използва следните средства:

1. Осигурява на членовете си периодична икономическа, техническа и нормативна информация по актуални въпроси;

2. Координира и организира създаването, включването и използването на наши и международни системи и стандарти, бази данни за фирмена, браншова, икономическа и търговска информация;

3. Подготвя и прави предложения за промяна в нормативните актове на всички равнища, насърчаващи инициативата, както и премахването на такива;

4. Организира, стимулира и финансово осигурява срещи, симпозиуми, курсове, семинари, конференции и други, с които да съдейства за повишаване на квалификацията;

5. Осигурява информационни, маркетингови и други услуги на своите членове, съдейства при кандитатстване за участие в програми насърчаващи предприемачите в различните браншове;

6. Създава и поддържа контакти и системно обменя икономическа и друга информация със сходни български и чуждестранни организации, компетентни държавни органи и органите на Европейския съюз;

7. Координира дейността на членовете на сдружението, както в търговско и правно отношение, така и в изработването на общи становища по въпроси, засягащи общи интереси;

8. Разменяне на информационни материали между членовете на сдружението;

 
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign