SPEE
 
SPEE
   

Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"

Конференцията "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия" може да се превърне във важна платформа за обмен на идеи и знания в тази посока.
Достъп САМО за регистрирани потребители
2009-11-15
 
Информация
Писмо до Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев
ОТ Сдружение „Съюз на производителите на екологическа енергия – BG”, регистрирано по фирмено дело №2053/2007г. на ОС-Благоевград със седалище и адрес на управление - гр. Благоевград,ул.”Тодор Александров” №23; Булстат 101786
Писмо относно: Предоставяне на информация във връзка с балансиращия пазар
ПИСМО относно:Проект на постановление от август 2014 година за създаване на енергиен борд
Жалба на СПЕЕ - BG и дружества производители на ВЕИ против Решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР за определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на ел.енергия от ВИ, ползващи преференциални цени
Становище на СПЕЕ-BG във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници съгласно § 8, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби от ЗЕВИ.
ВЪЗРАЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия - BG
Предложение от СПЕЕ - БГ, във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажбата на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници.
СТАНОВИЩЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Становище на СПЕЕ-BG, относно проекто-закона за енергия от Възобновяеми енергийни източници
ЖАЛБА От „Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG”
Предложение до ДКЕВР
Във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници съгласно с чл. 21. ал.1. от ЗВАЕИБ.
Становище до Председателя на ДКЕВР
Относно: Доклад от дирекции „Електроенергетика”, „Икономически анализи и работа с потребителите” и „Правна” към ДКЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотовол
Предложение за определяне на цената от фотоволтаични модули
Становище
Относно: Проект “Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”
Планове за управление на речните басейни и във връзка с постигане националната цел за използване на ВЕИ
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за енергия от възобновяеми източници
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"
Конференцията "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия" може да се превърне във важна платформа за обмен на идеи и знания в тази посока.
Протокол от проведена работна среща между СПЕЕ-ЮГ и ЧЕЗ на 9.03.2009г.
Решение № Ц-14 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
Решение № Ц-15 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
RETScreen за анализ на проекти с използване на чиста енергия
Калкулатор на енергийния потенциал
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Четвърта Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) Инструменти и финансиране на устойчиви енергийни общности
Предложение в ДКВЕР за увеличаване на преференциалната цена за продажба на електрическа енергия
Зелените тарифи
Доклад на Република България пред Европейскаа Комисия за прилагането на Директива 2001/77/EO на Европейския Парламент и Съвета от 27 септември 2001г.
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Доклад на дирекция “Електроенергетика”, дирекция “Икономически анализи и работа с потребителите” и дирекция “Правна”
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Покана за посещение на щанда на ПроСтрийм Груп
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Инвестиционни процеси при вятърни централи
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign