SPEE
 
SPEE
   

Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници

Резюме
През последните години нараства интересът към получаване на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Това се дължи основно на способността им за енергопроизводство, което не води до замърсяване на околната среда, зa създаване на заетост и осигуряване на местни ресурси. Съвременен механизми за стимулиране използването на ВЕИ е въвеждането на системата на зелените сертификати (ЗС).
ЗС са в състояние да подкрепят развитието на ВЕИ и финансирането им чрез програми за зелен маркетинг и при въвеждане на стандарт за портфейл от възобновяеми източници в дадена страна. Зеленият маркетинг използва желанието на потребителите на електричество да плащат за продукти, които осигуряват едновременно обществени екологични ползи и частни ползи (напр. стабилност на цената на електричеството). Стандартът за портфейл от възобновяеми източници е известен още като изисквания за минимална покупка на енергия от ВЕИ и позволява на регулаторните органи да фиксират определен процент от националното годишно потребление на енергия да бъде от възобновяеми ресурси.
Достъп САМО за регистрирани потребители
Икономически институт на БАН, 2008-06-16
 
Информация
Писмо до Ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България, г-н Огнян Златев
ОТ Сдружение „Съюз на производителите на екологическа енергия – BG”, регистрирано по фирмено дело №2053/2007г. на ОС-Благоевград със седалище и адрес на управление - гр. Благоевград,ул.”Тодор Александров” №23; Булстат 101786
Писмо относно: Предоставяне на информация във връзка с балансиращия пазар
ПИСМО относно:Проект на постановление от август 2014 година за създаване на енергиен борд
Жалба на СПЕЕ - BG и дружества производители на ВЕИ против Решение Ц-33/14.09.2012 на ДКЕВР за определяне на временни цени за достъп до преносната и разпределителните мрежи за производителите на ел.енергия от ВИ, ползващи преференциални цени
Становище на СПЕЕ-BG във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми енергийни източници съгласно § 8, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби от ЗЕВИ.
ВЪЗРАЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия - BG
Предложение от СПЕЕ - БГ, във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажбата на електрическа енергия, произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници.
СТАНОВИЩЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG
Инвестиционен процес при използване на геотермална енергия
Становище на СПЕЕ-BG, относно проекто-закона за енергия от Възобновяеми енергийни източници
ЖАЛБА От „Съюз на Производителите на Екологична Енергия-BG”
Предложение до ДКЕВР
Във връзка с предстоящото определяне на цени от ДКЕВР за продажба на електрическа енергия произведена от възобновяеми или алтернативни енергийни източници съгласно с чл. 21. ал.1. от ЗВАЕИБ.
Становище до Председателя на ДКЕВР
Относно: Доклад от дирекции „Електроенергетика”, „Икономически анализи и работа с потребителите” и „Правна” към ДКЕВР за определяне на преференциална цена на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи, вятърни генератори, фотовол
Предложение за определяне на цената от фотоволтаични модули
Становище
Относно: Проект “Закон за изменение и допълнение на Закона за водите”
Планове за управление на речните басейни и във връзка с постигане националната цел за използване на ВЕИ
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделски земи
Становище на СПЕЕ по Проекто-закон за енергия от възобновяеми източници
ПРЕДЛОЖЕНИЕ От Съюз на Производителите на Екологична Енергия-ЮГ
Конференция "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия"
Конференцията "Проекти за производство и пазар на фотоволтаична енергия" може да се превърне във важна платформа за обмен на идеи и знания в тази посока.
Протокол от проведена работна среща между СПЕЕ-ЮГ и ЧЕЗ на 9.03.2009г.
Решение № Ц-14 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
Решение № Ц-15 от 12.05.2009 г. на ДКЕВР
RETScreen за анализ на проекти с използване на чиста енергия
Калкулатор на енергийния потенциал
Възможности за финансиране на дейности в областта на ВЕИ
Четвърта Национална конференция на Асоциацията на българските енергийни агенции (АБЕА) Инструменти и финансиране на устойчиви енергийни общности
Предложение в ДКВЕР за увеличаване на преференциалната цена за продажба на електрическа енергия
Зелените тарифи
Доклад на Република България пред Европейскаа Комисия за прилагането на Директива 2001/77/EO на Европейския Парламент и Съвета от 27 септември 2001г.
Предложение за Директива на Европейския парламент и Съвета за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници
Главни стъпки за реализирането на хидро енергиен проект
Финансова оценка - водна енергия
Доклад на дирекция “Електроенергетика”, дирекция “Икономически анализи и работа с потребителите” и дирекция “Правна”
Финансиране на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници
Роля на зелените сертификати при стимулиране използването на възобновяеми енергийни източници
Възвръщаемост на инвестиции във ФЕЦ - Фотоелектрични централи
Процедури и механизми по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционни предложения
Покана за посещение на щанда на ПроСтрийм Груп
Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика - 2007-2013”
Финансиране на инвестиционни проекти по ВЕИ
Специализирани кредитни линии - финансирани от МФК и ЕБВР
Програма “Енергийна ефективност” на Европейската Инвестиционна Банка и Международен фонд “Козлодуй”
Кандидатстване за Европейски фондове и Интелигентна енергия
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Инвестиционен процес при източници на възобновяема енергия от биомаса и биогаз
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Инвестиционен процес при МВЕЦ - до 10MW
Инвестиционни процеси при вятърни централи
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign