SPEE
 
SPEE
   
Съществуващи мерки и механизми за насърчаване на енергийната ефективност в промишлеността
Цели на правителството и страната:
- Намаляване на енергоемкостта на БВП
- Намаляване на енергийната зависимост на страната
- Увеличаване на конкурентноспособността на българската икономика
- Постигане на устойчиво развитие
Статията - пълен текст, - *.pdf
Райна Ангелова, 2008-02-10
ESD Bulgaria
 
not defined typeenergysql mysql_error(select * from article where article.language=2 AND article.typearticle=2 AND article.typeenergy= AND article.typeop=0 order by article.date DESC)