SPEE
 
SPEE
   
Регионалният първенец е вятърът, биогазът го следва
Какви са дейностите на GE Energy в България и какви са очакванията ви за пазара там?
- GE има портфолио от 120 години инвестиции в знание, особено в енергетиката. Навсякъде по света сме се посветили на това да помагаме на нашите клиенти с добри продукти и услуги, като започнем от ежедневните дейности до подобряване ефективността на нови инсталации и технологии от XXI в. В момента на българския пазар сме с нашите OC (optimization and control) продукти за много електроцентрали и индустриални клиенти. При нашия OC продукт фокусът е в няколко посоки. Първо когенерацията, която може да постигне по-добра ефективност на горивото. Не само за електроенергия, но и за топлоенергия, особено за топлофикационни централи. Предлагаме малки когенерации и когенерации на биогаз. Също в момента имаме проект за биогаз с 3 когенерационни приложения и едно приложение по отношение на парниковите емисии.
Разглеждаме и потенциала на вятърната енергия. Представихме нашата 2.5 MW вятърна турбина на семинар на Асоциацията на производителите на екологична енергия в България. Изглежда, турбината предизвика много интерес, защото е проектирана специално за ветровете в Европа.

Каква е оценката ви за ветровия потенциал на България – кога ще се достигне максималният капацитет?
- Това е предмет на анализ, който НЕК прави в момента. Ние сме подкрепяли с глобалния си опит и с експертиза подобни проучвания преди. Готови сме да предоставим информация и опит на НЕК и за такъв анализ. Според представения анализ на НЕК и българската асоциация на производителите от вятърна енергия през лятото на тази година, изглежда максималният потенциал в момента е около 1000 MW – това е лимитът без допълнителни инвестиции или подкрепа на този етап. Но са необходими по-задълбочени и специализирани анализи, които да покажат точната нужда от инвестиции, за да се достигне технически използваемият капацитет на вятъра в България.

Кога очаквате да бъде достигнат лимитът от 1000 MW?
- Това зависи от процеса по издаване на разрешителни за нови централи. Засега, времето е достатъчно дълго. В момента има и други проблеми, които се нуждаят от решение. Например, предприемачите с вятърни проекти имат проблеми с опазването на околната среда. Площите с най-много вятър са много близо до някои от защитените зони по Натура 2000. Процесът по издаването на разрешителни също е текущ. Засега е много трудно да се оцени и предскаже кога ще се достигне максималният капацитет за генериране на електроенергия от ватъра.

Кои от възобновяемите енергийни източници очаквате да растат по-бързо в България и Румъния?
- Според мен регионалният първенец в момента е вятърът. Съществуващите условия за вятърна енергетика са добри, тъй като и законовата рамка я има. Много е важно за този нов вид технологии да имат ясна и стабилна регулаторна рамка за достатъчен период от време. Възвращаемостта от инвестицията е много важна и зависи от рамката. Въпреки че рамката и моделът в Румъния и България са различни, те са налице вече 10 години. Това е причината вятърът да стане първенец.
Като втора възможност разглеждам приложенията на биогаза, защото те са една от технологиите, подкрепяни от фондовете на ЕС. Дори рамката за биогаза да не е толкова добре развита като тази за вятъра, подкрепата на структурните фондове е важна.

Какъв капацитет от биогазови инсталации може да бъде достигнат в България?
- Отговорът на този въпрос се нуждае от точна оценка за точното количество биогаз. А то зависи главно от развитието на земеделските стопанства. Например, колко ферми ще бъдат развити по земеделски програми с подкрепата на ЕС. Това условие ще направи възможни приложенията на биогаз. Най-важното е да се знае, че ще е жалко, ако не се използва биогазът на ниво страна и община.
Всеки регион, всеки град има и сметища и сметищни газове. Нашите продукти са с мощност от 300 kW до 4 MW – различни приложения на биогаза. По този начин можем да обслужваме от малки до общински проекти. Това е голяма възможност, която трябва да се разглежда сериозно от общинските администрации. Освен това е мулти-секторна – отпадъци, земеделие и др. А има и едно специфично предимство на нашите решения – възможността да се ползва природен и друг газ и така да има голям брой приложения.

Следователно очаквате от общините и правителството да идентифицират възможностите и проектите?
- Да. Има асиметрия на публичния и частния опит, особено в местната администрация. Те трябва да бъдат подкрепени, за да поставят приоритети на своите проекти. Ние сме готови да предоставим опит и подкрепа за този процес, като споделим опита си и добрите практики от други страни. На Втория регионален енергиен форум в Будапеща направихме контакти с властите от различни страни и ще е жалко, ако не ги подкрепим.

===============================
Кармен Нягу е родена в Букурещ, Румъния. Учи в Техническия университет на Букурещ и завършва през 1982 г. като магистър-инженер по топлоенергетика. После започва да работи като инженер-проектант в Института за изследвания и енергийно инженерство в Букурещ. През 1996 г. се присъединява към екипа на румънската Национална електрическа компания, където работи по стратегическото развитие на румънската енергийна система и заема различни висши мениджърски позиции в областта на стратегията, изследванията и международното сътрудничество в електропроизводството по време на преструктурирането на румънския енергиен сектор. През 1998 г. става експерт по програма PHARE на ЕС в управлението на енергийни инвестиции. Работи и като преподавател в Техническия университет в Букурещ. Член е на съвета на директорите на Румънския комитет на Световния енергиен съвет и на различни научни асоциации. Присъединява се към екипа на GE Infrastructure – Energy през септември 2005 г. и е назначена за регионален мениджър на Румъния България и Молдова, като отговаря за целия спектър продукти на GE Energy в тези страни.
2009-01-07
 
not defined typeenergysql mysql_error(select * from article where article.language=2 AND article.typearticle=2 AND article.typeenergy= AND article.typeop=0 order by article.date DESC)