SPEE
 
SPEE
   
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
Инвеститорският интерес към възобновяемата енергия нарасна значително. На какво се дължи това според вас?
- Ще посоча само някои от причините, като например запазването на тенденциите за стабилен икономически растеж през последните 8-9 години и особено приемането на България за пълноправен член на ЕС и свързаните с това ангажименти да постигне 16% дял от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) до 2020 г., да намали емисиите от парникови газове с 20% и да достигне 10% дял на биогоривата. Към това бих добавил и добре работещите кредитни линии на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за финансиране на проекти по възобновяеми енергии, както и някои положителни законодателни промени, насърчаващи инвестициите в сектора на ВЕИ. Аз вярвам в бъдещето на възобновяемата енергия, нещо повече - това е бързо развиващ се пазар, привличащ все повече инвеститорския интерес.

Къде интересът е по голям: вятърна енергия, ВЕЦ, биомаса или фотоволтаици?
- Ако вземем под внимание броя на разработените бизнес планове от "ЕнКон сървисис" за възобновяеми енергии, мога да кажа, че най-голям интерес има все пак към изграждането на вятърни паркове - 24 проекта с обща инсталирана мощност 24 MW. Процедурите, свързани с подобни проекти, са доста обезкуражаващи, но въпреки това интересът не спада. На второ място по брой проекти са тези, свързани с изграждането на мини-ВЕЦ-ове - общо 20 с обща инсталирана мощност 45 MW. Интересът към този тип възобновяема енергия се запазва, но с намаляващи темпове. Причина за това е, че потенциалните източници на водна енергия, подходящи за изграждане на мини-ВЕЦ са почти на изчерпване. Интересни за инвеститорите са проекти с използване на биомаса. За последните 4 години бяха разработени 11 проекта, чиито инсталации в преобладаващата си част са в редовна експлоатация. През 2007 г. бяха гласувани нови преференциални цени за изкупуване на електроенергия, произведена от централи, работещи на биомаса, което засили интереса на инвеститорите към изграждане на когенерационни инсталации. В момента такава централа се изгражда в "Хартиена фабрика" - гр. Стамболийски. През последната година се наблюдава много засилен интерес към изграждането на фотоволтаични централи. Броят на финансираните по кредитната линия на ЕБВР е скромен - само 4, но до края на месеца ще приключим още 2 нови проекта. Кандидатите за този тип проекти са много и се надявам 2009 г. да стане годината на фотоволтаиците. За целта обаче е необходимо финансиране, и то задължително по грантови схеми. Проектите за фотоволтаични инсталации се характеризират с по-дълъг срок на откупуване на инвестициите и затова без допълнително субсидиране тези проекти имат влошени финансови показатели. Може би това е сигнал към институциите, които определят преференциалните цени на електроенергията. Така например в съседна Македония само преди около два месеца бяха приети значително по-атрактивни цени на изкупуване на енергия, произведена от фотоволтаични модули, в сравнение с нашите цени.
Според проектодиректива на ЕС за електроенергия от алтернативни енергоизточници до 2013 г. около 11% от енергията у нас трябва да бъдат с екопроизход. През 2020 г. този дял трябва да бъде 16%. В момента едва 9.1% от електроенергията у нас е от ВЕИ, като от ВЕЦ идва 9 процента. В останалите 0.1% влизат производството от всички ветрогенератори, фотоволтаици и биомаса.

Подходяща ли е политиката на държавата за развитие на възобновяемите енергийни източници?
- Като експерт към комисията по енергетика към Народното събрание следя внимателно всички законодателни инициативи. Така например в Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата, приет на 30 октомври 2008 г., в §3, ал.1 беше направена изключително важна промяна, предвиждаща значително увеличение на срока на задължителното изкупуване на електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия - от 12 на 25 години; за ВЕЦ с инсталирана мощност до 10 MW - от 12 на 15 години, както и за електрическа енергия, произвеждана от други видове ВЕИ.
Ако приемем например, че срокът на откупуване на една фотоволтаична инсталация е около 10 години, инвеститорът можеше да печели от инвестицията в оставащите 2 години до изчерпване на срока на преференциалните цени, по които се изкупува произведената електроенергия. В почти всички европейски страни срокът на задължителното изкупуване на електрическата енергия, произведена от геотермална и слънчева енергия, е 20 или 25 години. С направената хармонизация на закона инвестициите в проектите станаха значително по-атрактивни. Мога да посоча и много други законодателни инициативи, които стимулират инвеститорския интерес към ВЕИ, но не и в рамките на това интервю.

В кои региони на България има силен интерес за изграждане на вятърни паркове и кои са основните определящи фактори за това?
- Най-подходящи региони за изграждане на ветрови паркове са тези, в които преобладава ветрови ресурс със средна скорост на вятъра над 7 м/сек. В България има няколко зони, отговарящи на тези условия: регионът около нос Калиакра, Балчик, Каварна, около Сливен, билото на Средна и Западна Стара планина и др. С по-малък потенциал се характеризират някои зони по поречието на река Дунав. В Австрия например голям брой ветрови паркове са изградени именно по поречието на Дунав.
Общата тенденция, която се забелязва за територията на България като цяло за последните няколко десетилетия, е увеличаването на силата на ветровете и спад на количеството на валежите. Това се обяснява с по-големите температурни диспропорции (които всъщност предизвикват движението на въздушните маси) поради глобалното затопляне и прогресивното обезлесяване у нас, което е особено изразено в полупланинските и планинските зони, където силата на ветровете става по-голяма заради обезлесения ландшафт.
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в световната енергетика през последните години. Това се дължи на безплатната вятърна енергия, екологичните й предимства и намаляващите цени на вятърните електроцентрали, приведени към единица инсталирана мощност (kW). Сега и в бъдеще себестойността и инвестициите за електричество от вятъра се очаква да бъдат най-ниски в сравнение с всички други производства на електроенергия от екологичните и напълно възобновяеми енергоизточници. Конкуренция на вятърната енергетика би могла да бъде само хидроенергетиката, но при много високи водни падове и целогодишен голям воден дебит, каквито у нас вече почти няма. Подчертаната тенденция за трайно засушаване през последните десетилетия у нас контрастира на фона на увеличаващата се сила на ветровете. Но по-важно е да се знае, че изборът на място за изграждането на ветрови паркове трябва да е съобразен с "Натура 2000". Проектите, които влизат в списъка на защитените територии съгласно "Натура 2000", не са квалифицируеми за финансиране по КЛЕЕВЕИ (Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници) и експертите на "ЕнКон сървисис" строго следят за недопускане на подобни проекти.

По какви проекти, свързани с вятърна енергия, работи "ЕнКон сървисис" в момента?
- В момента екипът от специалисти в областта на вятърната енергия работи над два проекта. Единият ветрови парк ще бъде изграден през март 2009 г. в района на с. Байкал, до поречието на река Дунав. Проектът предвижда изграждането на два вятърни генератора с обща инсталирана мощност 1 MW. По наша експертна оценка вятърният парк ще генерира годишно по 1400 MWh електрическа енергия и ще допринася за намаляването на въглеродните емисии с 1800 т годишно.
Вторият проект е свързан с изграждането на вятърен генератор с мощност 250 kW, който ще произвежда по 470 MWh електрическа енергия годишно. Проектът се предвижда да бъде изграден и пуснат в експлоатация през февруари 2009 г. в региона на с. Сини рид, Бургаско.
На картата са показани локациите на ветрови проекти, разработени от "ЕнКон сървисис" ООД и финансирани по КЛЕЕВЕИ на ЕБВР за периода 2004 - 2008 г. За цитирания период "ЕнКон сървисис" е разработил общо 24 ветрови проекта за финансиране по кредитната линия, в които са включени 37 вятърни турбини с обща инсталирана мощност 24.15 MW. За мое най-голямо съжаление само 12 от турбините са нови, останалите са втора употреба с неизвестен ресурс на експлоатация, което крие риск както за инвеститора, така и за финансиращата институция.

Каква част от определения размер за финансиране на проекти по кредитните линии на ЕВБР за ВЕИ е за вятърна енергия?
- Кредитната линия не поставя ограничения между отделните видове ВЕИ. Всяка от участващите в кредитната линия банки разполага с определен финансов ресурс за проекти, свързани с енергийна ефективност, и за ВЕИ. По сега действащата схема от общо 105 млн. евро за проекти, свързани с ВЕИ, са отпуснати над 60 млн. евро. Лошата новина е, че средствата за този тип проекти най-бързо се изчерпват. Много се надяваме да има и добра новина, а именно, че ще има продължение на кредитната линия, и то с превес на ВЕИ проектите.

Как "ЕнКон сървисис" разпознава добрите бизнес проекти в тази област?
- В нашата фирма работят висококвалифицирани експерти, които могат да разпознаят добрия от лошия проект. Критериите, по които оценяваме, са инженерни и финансови. Възможно е един проект да изглежда много добре от инженерна гледна точка, а в същото време да се окаже, че финансовите показатели на проекта са негативни. В такива случаи ние не препоръчваме на банката да отпусне кредит за реализацията на проекта. Разбира се, тези случаи са рядкост, но все пак съществуват. За последните 5 години ние сме разработили над 60 проекта за възобновяеми енергии по програмата на ЕБВР и в известен смисъл сме имаме богат опит в оценяването на подобни проекти. Репутацията на нашата фирма се гради на базата на качествения продукт, който предлагаме, на безпристрастната оценка и на непримиримост към корупционните практики. За нас е в сила девизът "Грам репутация струва повече от килограм работа".

-------------------------------------------------------------------
Доц. Илия Илиев е управител на "ЕнКон сървисис" ООД от октомври 2007 г. Защитил е докторат в областта на енергоспестяващите технологии през 1993 г. От 1996 г. е редовен доцент в катедра "Топлотехника и хидравлика" на Русенския университет, където за кратко време е бил ръководител катедра. В периода 1998 - 2007 г. е заемал следните длъжности: главен експерт в "ТОТЕМА инженеринг" ООД, гл. инженер в "ЕнКон сървисис" ООД, управител на "Ексергия макс" ЕООД. От 2005 г. е експерт към Комисията по енергетика на Народното събрание. Автор е на 14 патента и над 70 научни публикации у нас и в чужбина в областта на топлоенергетиката, ВЕИ и ЕЕ. Работил е съвместно с международни екипи като консултант по ЕЕ на ЕБВР в Украйна, Румъния, Черна гора, Македония и др. Съавтор на технология с "топлинни тръби" и на контактен топлообменник с "активен пълнеж" приложени многократно в ТЕЦ "Марица-изток 2", ТЕЦ "Република" и др. промишлени обекти. Специализирал е в САЩ, Русия, Австрия, Италия, Норвегия, Швеция и Латвия в областта на енергоспестяващите технологии и ВЕИ. Носител на много престижни награди като: "Златен Икар" и Златен медал на EXPO за 7 изобретения в областта на енергоспестяващите технологии; изобретател на годината - удостоен от Патентното ведомство на България. Златен медал на East-West Intellect за изобретения в областта на енергоспестяващите технологии и др.
2009-01-07
 
Информация - вятър
Вятърната енергетика в Гърция се развива въпреки кризата
Ветротурбини и използване на енергията на вятъра
Генерална статистика 2009 - EWEA - Wind in power
Обновената вятърната турбина 2.5xl на GE Energy
Тя е пригодена за работа при изключително студено време в инсталации в Северна Америка и Европа
До 2020 година 100 GW офшорни вятърни централи край бреговете на Европа
Устойчиви във вихъра
Вятърната енергия повежда в Европа
САЩ стана световен лидер във вятърната енергетика
Вятър в града
Вятърни паркове край бреговете на Шотландия
НЕК предупреди за поскъпване на тока заради вятърните централи
Вятърните електроцентрали са най-бързо развиващият се отрасъл в енергетиката
70 000 мегавата от вятърна енергия в Европа до 2030 г.
Безшумни и красиви градски ветрогенератори
Най-голямата вятърна турбина и най-големият вятърен парк
Първият плаващ ветрогенератор
Японски инвеститор получи клас за вятърна централа
Проектът е за 92 млн. лв. и ще бъде изпълнен до 2008 г.
Инвестиционни процеси при вятърни централи
Европа поведе света в ерата на вятърната енергия
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign