SPEE
 
SPEE
   
Как да спечелим от ВЕИ
България е обвързана с редица многостранни международни, включително и европейски, строги задължения по отношение опазване на околната среда и рязко увеличаване дела на електроенергията, произвежданата у нас от естествено възобновяеми енергоизточници.
Наред със задълженията, все повече субсидии и безвъзмездни помощи се предоставят на нашата страна, предимно от еврофондовете. Те включват не само средства, които се заделят цевтрализилано от ЕС, но и редица други грантове и субсидии пряко от редица западноевропейски държави, като например програмата на Холандското правителство за безвъзмездни инвестиции за екоенергетика, наречена PSO b2b (100% безвъзмездно) и Балканския гръцки еврофонд за субсидиране (30% безвъзмездно) на екопроекти, в който за България са насочени 50 милиона евро. Също толкова средства са планирани специално за субсидии (20% - 50% безвъзмездно) в екологично чиста енергетика от Европейската банка за възстановяване и развитие в четири основни сфери:
- ветроенерегетика
- биомаса и биогаз
- слънчева енергетика
- хидроенергетика
За да се получат тези помощи и субсидии, по изброените четири основни направления, следва проектите да отговорят на определени условия, както и технически, енергийни и икономически критерии, които се доказват с предварителни техникоикономически анализи и инвестиционни оценки.

Характерно за субсидиите е, че се изисква минимално или никакво самоучастие, а когато е необходим частичен кредит, то той е дългосрочен и се обезпечава със залог на доставеното инвестиционно оборудване и самия изграждащ се обект или строящатата се екоенергийна и инсталация в съществуващ такъв. Специално за агроенергийни проекти може да се ползва и популярната у нас програма САПАРД. Но при нея субсидията се изплаща след завършването и започването на експлоатацията на обекта, за разлика от горепосочените напълно или частично безвъзмездни помощи, които се предоставят при старта на реализацията на обекта.

Рискът на ветронергетиката е в трудната й предсказуемост. Единственият подход за минимизиране му е внимателното и детайлното предварително анализиране на ветровите условия, които зависят от релефа, ландшафта и редица други особености не само на конкретно избраното място, но и на голям район около него. Само така могат да се изберат подходящи ветрогенератори, за да се увеличат печалбите от този бизнес и да се скъси срокът за изкупуване на инвестицията. По предварителни дании, от анализа на ветростатистически рузултати, събирани от различни източници, и на основание на наши ветроизмервания можем да предложим определини райони у нас с висок ветроенергиен потенциал. При тях инвестициите във вятърната енергетика се възвръщат най-бързо, себестойността на произведената електроенергия е най-висока, и съответно печалбата е най-голяма. По-добри енерготехнически показатели имат иновативните турбини. Една такава възможност е двуроторният ветроегрегат.

За реализацията на висока печалба от безплатната ветрова енергия много допринасят шест нови съществени моменти в нормативните условия:
1. Изкупната цена на електроенергия, произведена от ВЕИ ще продължава да расте с ръста на цените на дребно. По закон е предвидено, че изкупната цена не може да бъде по-ниска от 80% от цената на дребно за бита.
2. За всеки произведен киловатчас от възобновяем енергиен източник ще се издава зелен сертификат, който ще се продава, независимо това на кого се доставя ветроелектроенергията. Печалбата от предвидените зелени сертифика е равна на приходите от цената им, защото за тях не се правят разходи. Всички разходи влизат в себестойността на електроенергията.
3. Съществена преференция за ветроенергийния бизнес е законовото задължение на НЕК да изкупува 100% произведената вятърна еленергия.
4. Законово задължение на НЕК е да изгражда или да заплаща изграждането на необходимата присъединителна мрежа до мястото на ветренергийното съоръжение.
5. Всички инвестиции за ветроенергетика, независимо дали става въпрос за свързани към националната електроенергийна система ветроагрегати или не, с изключение на земите, се амортизират с данъчно признати годишни квоти от 15 до 50%. Това е важно за ветроенергийния бизнес, защото ветрогенераторите се управляват от компютри със съответния софтуер и те работят напълно автоматично. Нямат постоянен персонал и нямат разходи за гориво, поради което приходите от продажби на ток и зелени сертификати са много големи и ако предварително не се структурират правилно активите на фирмата, ще се получават големи печалби, от които ще се плащат неприемливо високи данъци. Сега у нас данъците не са много високи, в сравнение с европейските, но с приемането ни в ЕС, те неизбежно ще се доближат до високите налози в еврозоната.
6. Преференциалното изкупуване ня ветроелектроенергията, по твърда цена, от НЕК дава възможност на производителите на ветроелектричество гъвкаво да планират своята консумация на ток (ако имат такава), така че да се възползват от тарифните намаления на НЕК за нощна енергия, например.
Посочените шест предимства не изчерпват всички такива за ветроенергийния бизнес у нас. Тези предимства са устойчиви и е малко вероятно да бъдат напълно или частично отменени, поради това, че са част от една международна система на стимули, в която България участва като страна, подписала Протокола от Киото и като бъдещ член на ЕС, където отдавна има по-големи преференции от шестте изброени по-горе. Това гарантира устойчивото покачване на стимулите за вятърната енергетика в България.

КРЕДИТИРАНЕ НА ПРОЕКТИ
Кредитна линия на ЕБВР за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Структура на кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
ЕБВР предоставя кредитни линии на български търговски банки, които от своя страна кредитират частни дружества за проекти за енергийна ефективност и проекти за ВЕИ. Чрез използването на местните финансови институции, ЕБВР осигурява ефективен механизъм за обединяването на тези енергийни проекти, а възможностите на участващите банки обезпечават включването на кредитоискатели с добри бизнес перспективи. Съществен елемент на кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници е осигуряването на консултантски услуги в помощ на кредитоискателите с квалифицируеми проекти и на финансиращите банки за разработване на Планове за рационално използване на енергията (REUP). Услугите включват енергиен одит, финансов анализ, структуриране на сделката, оценка на риска и разработване на бизнес планове според изискванията на финансиращите банки, както и формулиране на молба за кредит за представяне пред финансиращите банки.
Предимства и ползи за кредитоискателите:
• Намаляване на производствените разходи и подобряване на конкурентноспособността на предприятията и техните продукти.
• Подобряване на рентабилността.
• Реконструкция и модернизиране на активите.
• Създаване на кредитна история.
• Получаване на висококачествена експертна консултация за подготовката на REUP за намаляване на енергийните разходи или за реализиране на проекти за ВЕИ.
• Получаване на консултация при кандидатстване за кредитно финансиране от финансиращите банки.
Собствениците на избираеми проекти, чието изпълнение е одобрено от независимият енергиен експерт (НЕЕ), получават следните безвъзмездни помощи:
Проекти за енергийна ефективност - 7.5% от главницата на кредита;
Малки проекти за възобновяеми енергийни източници - 20% от главницата на кредита.
Избираеми проекти
Проектите по кредитната линия за енергийна ефективност и ВЕИ трябва да отговарят на определени критерии за квалифицируемост, включително съответствие с енергийната стратегия на българското правителство. В допълнение към това, квалифицируемите проекти за енергийна ефективност трябва да представляват инвестиции, които генерират паричен поток от икономии на енергия, достатъчен за обслужване на дълга.
Избираеми проекти по кредитна линия за ЕЕ и ВЕИ
Енергийна ефективност
• Малки мощности за комбинирано производство на топло и електроенергия;
• Реконструкция на енергийна инфраструктура;
• Оползотворяване на отпадъчна топлина;
• Автоматизация и управление на процеси и съоръжения;
• Оптимизация на процеси.
Възобновяеми енергийни източници
• ВЕЦ;
• Слънчеви инсталации;
• Вятърни централи;
• Биомаса;
• Геотермални инсталации;
• Инсталации с биогаз.
Идентифициране и разработване на проекта и финансова процедура:
1. Собственикът на проекта (потенциалният кредитоискател) установява контакт с финансиращата банка или консултанта и представя идея на проект.
2. Консултантът определя квалифицируемостта на проекта.
3. Собственикът на проекта подписва декларация, освобождаваща ЕБВР от отговорност.
4. Финансиращата банка извършва предварителен анализ на кредитоспособността на собственика на проекта.
5. Консултантът разработва енергиен одит и анализ на паричния поток на проекта.
6. Собственикът на проекта одобрява резултатите от енергийния одит и предложените технически мерки.
7. Консултантът, с помощта на собственика на проекта разработва план за рационално използване на енергията - REUP.
8. Собственикът на проекта предава молба за кредит и REUP във финансиращата банка.
9. Финансиращата банка разглежда молбата за кредит и REUP и взима решение за финансиране.
10. ЕБВР преглежда REUP и одобрява проектното финансиране.
11. Собственикът на проекта и финансиращата банка подписват договор за кредит.
12. Собственикът на проекта получава заема и изпълнява проекта.
13. Независим Енергиен Експерт на ЕБВР потвърждава изпълнението на проекта.
14. Собственикът на проекта получава от ЕБВР насърчителното плащане.
Финансиращи банки

Към момента ЕБВР предоставя кредитни линии за енергийна ефективност и ВЕИ на следните банки:
Обединена българска банка, Българска Пощенска банка, Юнионбанк, Булбанк и банка Биохим.
Обединена българска банка кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ при следните условия:
1.Кредитополучателите да бъдат юридически лица, ЕТ и други регистрирани съгласно нормативните разпоредби на Република България стопански субекти. Задължително условие е те да са с мажоритарна частна собственост.
2.Условие за класифициране на проектите като енергийно ефективни е, след извършването на инвестициите, размерът на кредита да се изплаща от спестените разходи и да се осъществи минимум 10 % намаление на консумираната енергия от подобрените активи. Приоритет се дава на проектите с най-голямо спестяване и социален ефект.

Кредит "Ефективност" - финансират се проекти за енергийна ефективност.
- Потенциалните проекти за финансиране са - реконструкции на комбинирани топло и електро инсталации; подобряване на системите за пренос; възстановяване на отоплителни системи; системи за автоматизация и контрол; оптимизация на производството и замяна на типа ползвано гориво.
Условията по кредита са :
1.Максимален размер - 1 500 000 евро;
2.Срок за погасяване на кредита - 6 години;
3.Лихвени условия - в диапазона 9 % до 12,5 % в зависимост от оценката на риска за всеки проект.
4.Обезпечението на кредита е залог върху вземане по субсидията от ЕБВР в размер на 7,5 % от размера на кредита или залог и/или ипотека на ДМА в размер на минимум 140 % от размера на кредита.
5.Размер на субсидията - до 7,5 % от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй.

Кредит "Феникс" - финансират се проекти за изграждане на ВЕИ
- Потенциалните проекти за финансиране са - изграждане на малки ВЕЦ; слънчеви генератори; вятърни генератори; инвестиции за биомаса и геотермални и биогаз генератори.
Условията по кредита са :
1.Максимален размер - 1 500 000 евро;
2.Срок за погасяване на кредита - 6 години;
3.Лихвени условия - в диапазона 9 % до 12,5 % в зависимост от оценката на риска за всеки проект.
4.Обезпечението на кредита е залог върху вземане по субсидията от ЕБВР в размер на 7,5 % от размера на кредита или залог и/или ипотека на ДМА в размер на минимум 120 % от размера на кредита.
5.Размер на субсидията - до 20 % от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй.
За контакти :
www.ubb.bg/bg/small_and_medium/
Велислава Бакова - тел.: 02 811 2283
bakova_v@ubb.bg

ТБ"Юнионбанк"АД кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и енергия от ВЕИ при следните условия:
Кредитополучателите да бъдат:
1.Юридически лица, еднолични търговци и други, регистрирани по българското законодателство, с дейност на територията на Р България.
2.Без мажоритарна държавна собственост, да са независими от политически, правителствени или административни органи, агенции или др. подразделения (т.е. не могат да участват държавни или общински фирми).
3.Предметът им на дейност да не включва производството, маркетинга или дистрибуцията на тютюневи изделия, твърд алкохол, алкохол, хазарт, оръжия и дейности включени в специален списък със изключените проекти от гледна точка на екологичната политика на EБВР.

Кредити за проекти за енергийна ефективност:
1. Размер на експозицията към един кредитополучател - от 20 000 до 500 000евро.
2. Собствено участие на кредитоискателя - не по-малко от 20% от размера на инвестицията без ДДС, както и пълният размер ДДС.
3. Срок за погасяване - до 6 години.
4. Обезпечение - съгласно правилата за кредитните сделки на ТБ"Юнионбанк"АД, като за обезпечение се учредяват и :
- залог върху вземане по субсидията от ЕБВР.
- залог и/или ипотека на ДМА, предмет на инвестицията.
5. Размер на субсидията - до 7,5% от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй, чрез ЕБВР.
6. Инвестиционен проект - задължително проверен и заверен със становище от консултанта по програмата.

Кредити за проекти за енергия от ВЕИ:
1. Размер на експозицията към един кредитополучател - от 20 000 до 500 000евро.
2. Собствено участие на кредитоискателя - не по-малко от 10% от размера на инвестицията без ДДС, както и пълният размер ДДС.
3. Срок за погасяване - до 6 години.
4. Обезпечение - съгласно правилата за кредитните сделки на ТБ"Юнионбанк"АД, като за обезпечение се учредяват и :
- залог върху вземане по субсидията от ЕБВР.
- залог и/или ипотека на ДМА, предмет на инвестицията.
5. Размер на субсидията - до 20% от размера на кредита, осигурява се от Международен Фонд Козлодуй, чрез ЕБВР.
6. Инвестиционен проект - задължително проверен и заверен със становище от консултанта по програмата.
За контакти:
http://www.unionbank.bg/branches_.htm
Кирил Чалтаков, тeл.: 02 9153385
ChaltakovK@unionbank.bg

Българска Пощенска банка кредитира проекти, одобрени по Програма на ЕБВР за енергийна ефективност и ВЕИ. Кредитополучателите е необходимо да бъдат юридически лица, еднолични търговци и други, регистрирани по българското законодателство. Необходимо условие е и проекта да се откупува сам. Стойността на отпусканите кредити са над 50 000 евро, като се кредитира в различна валута. Сроковете за погасяване на кредитите е по договаряне с банката, като се разработват гъвкави решения за кредитополучателите. Лихвените условия са базисния лихвен процент с надбавка до 6 %. Към всеки клиент се подхожда индивидуално с цел намиране на възможно най-доброто решение.
За контакти:
http://www.postbank.bg/
Марин Петров, тeл.: 02 8166461;
MPetrov@postbank.bg

HVB Bank Biochim
Банката отпуска специализирани заеми по проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници по програма на ЕБВР. Кредитната линия е в размер на 10 млн. евро.
Кредитите са инвестиционни, като кредитоискатели са частни предприятия.
Условия по кредитите:
1. Минималният размер на кредитите е 5 хил. евро, таванът - 1.5 млн. евро. Средствата могат да се използват при комбинирани централи, за подновяване на комунални системи, за оптимизация на процеси, за ВЕЦ-ове, слънчеви, вятърни централи и др.
Банката финансира приоритетно проекти за енергоспестяване. Кредитите могат да се усвояват еднократно, до един месец от датата на договора за кредит или съобразно договорен план за усвояване.
2.Срокът на погасяване е до 5 години като банката допуска гратисен период за главницата от 12 месеца.
3. Като обезпечение могат да се използват всички законово предвидени форми и активи.
4.Реализираните проекти могат да получат обратно до 7.5% от размера на кредита за енерго-спестяващи проекти и до 20% за проекти в областта на алтернативните енергийни източници.
За контакти :
02 9269 430, 9269 210
www.biochim.com
info@biochim.com

Булбанк
Банката отпуска кредити за енергийни проекти. Кредитите са по Програма на ЕБВР, по която българската банка получи кредитна линия от 7.5 милиона евро. Булбанк ще отпуска кредити на български частни предприятия, които планират подобряване на своята енергийната ефективност.
Условия по кредитите :
1. Кредитите са до 2 милиона евро и се отпускат за модернизиране на съществуващи мощности или строеж на малки съоръжения, които използват възобновяеми източници на енергия.
2. Проектите могат да включват преструктуриране, обновяване или модернизация на съществуващи съоръжения като включване на малки турбини за когенерация, модернизация на инфраструктурата, използване на технологична пара като вторичен продукт, автоматизация и контрол, оптимизиране на процесите или преминаване към друг, по-ефективен тип гориво.
Банката финансира и създаване на водно-електрически, слънчеви и вятърни централи, инсталации за използване на биогаз и геотермални мощности.
3.Максималната срочност на кредитите е 6 години.
4. Финансираните проекти ще могат да използват субсидия при експертната помощ и консултантските услуги на специализирани фирми. Инвеститорите ще могат да се възползват и от допълнителна субсидия при успешно приключване на изграждането на проекта в размер на 7.5% от главницата на кредита при проекти за подобрявяне на енергийната ефективност и 20% от главницата на кредита при строеж на мощности, които използват възобновяеми източници на енергия.
За контакти :
тел. 02/923 2111
www.bulbank.bg
corporate@bulbank.bg
Избраният от ЕБВР консултант е Bannock Consulting в сътрудничество с EnCon Services с адрес: гр. София - 1000, бул. Васил Левски № 3, ет.1, ап. 5 и телефони: 987 1903, 987 1927.

Програми,фондове
Цялостно или частично финансиране на инвестиционните програми може да бъде осигурено чрез национални или чужди фондове и международни програми.

По-важните националните фондове и програми, които предлагат възможности за кредитно или безвъзмездно финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ са:

- Предприятие за управление на дейностите за опазване на околната среда;
- Държавен фонд “Земеделие”;
- Национален доверителен екофонд и други.
- Програми на Европейския съюз, чрез които може да се получи безвъзмездна финансова помощ или ко-финансиране за изпълнение на проекти за ВЕИ са:
- ИСПА (за транспорт и околната среда),
- САПАРД;
- ФАР – “Трансгранично сътрудничество” и др.

Инвестиции за изпълнение на проекти могат да бъдат осигурени и чрез Програмата на правителството на Япония за отпускане на безвъзмездна помощ.
2008-02-06
 
not defined typeenergysql mysql_error(select * from article where article.language=2 AND article.typearticle=2 AND article.typeenergy= AND article.typeop=0 order by article.date DESC)