SPEE
 
SPEE
   
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
1. Въведение

Земята получава за 20 дни повече енергия отколкото енергията съдържаща се в цялото количество органични горива (въглища, нефт и газ) в недрата й. Въпреки огромните ресурси, слънчевата енергия има много по-ниска интензивност (концентрация) в сравнение с конвенционалните енергоизточници. Това означава, че за получаване на определена мощност е необходимо големи площи от земната повърхност да се покрият с активни (абсорбиращи) елементи.

Така например, система за термично преобразуване на слънчева радиация в електрическа енергия изисква около 1 км2 за получаване на електрическа мощност от 20 – 60 МW. Практиката през последните години показа, че използване на слънчевата енергия в системи с голяма мощност (големи слънчеви електроцентрали) е технически неефективно и напоследък все по-рядко се използва дори и за експериментални цели. Малките системи за оползотворяване на слънчева енергия са по-ефективни. При тях могат да се използват незаети повърхности, каквито са например покривите и фасадите на сградите, неизползваеми терени и площадки и др.

Поради влиянието на географската ширина, климатичните условия и локалната топография на местността, различните райони от земната повърхност получават различни количества слънчева енергия. Разликата в интензивността на слънчевата радиация обаче, отнесена за равнина перпендикулярна на слънчевите лъчи, не е голяма за различните географски ширини. Това означава, че при подходящ избор на наклона на приемните повърхнини, слънчева енергия може да се оползотворява в кой да е район от Земята.

В процеса на преобразуване на енергията, участвуват и други климатични фактори, като температура на въздуха, скорост на вятъра, влажност и др., които определят различна ефективност на преобразуване на слънчевата енергия. Това се отнася в много по-голяма степен за термичните способи на преобразуване на енергията в сравнение с фотоволтаичните.
България се намира в географска област с относително благоприятни условия за използване на слънчева енергия. Годишната сума на слънчевата енергия, която попада върху единица повърхност (хоризонтална равнина) варира от 1450 до 1600 kWh/m2, в зависимост от района [4]. Климатичните условия (температура на въздуха, скорост на вятъра и др.) са благоприятни както за фотоволтаично така и за термично преобразуване на слънчевата енергия.

От друга страна в България съществува производствено-техническа база и натрупан опит в технологиите за използване на слънчева енергия. Ресурсите от слънчева енергия се използват от дълбока древност, най вече за сушене на селскостопански продукти. Традиционната българска архитектура от стотици години използва предимствата на някои елементи на пасивното слънчево отопление на сградите, установени от дългогодишния опит на
българските строители през вековете. От 1977 година стартира държавна програма за използване на слънчева енергия, насочена предимно в областта за затопляна на вода за битови и индустриални цели. В резултат на тази програма до 1990 година в България бяха изградени слънчеви инсталации с около 50000 м2 колекторна площ. Наред с това беше извършена голяма проучвателна и развойна дейност във всички области на оползотворяването на слънчева енергия, както и технологиите за другите възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

В настоящия момент състоянието на технологиите за ВЕИ се различава твърде много от периода преди 1990 година. На българският пазар съществуват производители на оборудване за ВЕИ. Някои от тях произвеждат качествени елементи за слънчеви инсталации, но се срещат и елементи с много ниски показатели, които компрометират цялостното развитие на технологиите за оползотворяване на ВЕИ. Също така, липсва достатъчно информация за технико-икономическите показатели на инсталациите, което не позволява да се направи точен разчет за икономическите изгоди от използването на тези модерни технологии. Много често, за привличане на клиенти се преувеличават потенциалните възможности на слънчевите системи и се предлагат неоптимизирани варианти на слънчеви инсталации, което след известна експлоатация показва разочароващите за консуматора резултати. Запознатите с технологиите за оползотворяване на слънчева енергия, знаят че икономическите параметри са най-често на границата на рентабилността и едно недобре обмислено решение често довежда до отрицателен икономически ефект в процеса на експлоатацията на съоръженията.
Потенциалните приложения за оползотворяване на слънчева енергия в нашата страна могат да се групират в две основни направления – производство на топлинна енергия и електроенергия. Към първата група се отнасят: затопляне на вода за битови и промишлени нужди, пасивни слънчеви системи (енергоефективна архитектура) и сушене на продукти (с въздушни слънчеви колектори). За производство на електроенергия обикновено се използват фотоволтаични преобразуватели. Получаването на електроенергия чрез термично преобразуване на енергията няма потенциално приложение за нашата страна. Другите приложения на слънчевата енергия (слънчево охлаждане, опресняване на морска вода, слънчеви басейни, разлагане на вода и др.) засега имат само теоретично значение за условията в нашата страна.
Използване на слънчева енергия в България , Статията - пълен текст
доц. д-р Ст.Щраков, А. Стоилов, 2008-02-04
Югозападен университет
 
Информация - слънце
Производството на соларни клетки се удвои през 2010 г.
Силен интерес за изграждане на фотоволтаици по ПРСР
Фасада „Злато & Камък“
МАЕ: четвърт от електричество в света може да се произвежда чрез слънце
Нов онлайн наръчник ще помага на инвеститорите в слънчева енергия
По-ефективни и евтини соларни клетки
Производство на енергия от слънцето
Пред фотоволтаичната индустрия стоят възможности и предизвикателства
400 милиарда евро за ток от слънцето в Сахара
Слънчевата енергия - предпоставка за по-икономичен живот
Пазарът на фотоволтаици през 2009 г.
Фотоволтаичен парк в България
Домове, които винаги гледат към слънцето
Главния олимпийски стадион в Пекин - Гнездо на птиците
Най-голямата /до момента/ слънчева електроцентрала в света започна производството на електроенергия
Прозрачни соларни стъкла могат да генерират достатъчно енергия за дома
2 милиарда инвестиция за производство на тънкослойни фотоволтаици
Соларни дървета
Договориха реализацията на най-мащабния соларен парк в света
Регулаторна рамка, лицензионна процедура и цена на електрическа енергия, произведена от фотоволтаични централи
Влияние на децентрализираната генерация върху разпределителната мрежа
Потенциал за производство на електроенергия от фотоволтаични централи в България
Фотоволтаични технологии – развитие и особености
Прилагане европейският опит в развитието на фотоволтаични системи в България: нека да не преоткриваме колелото
“Слънчева енергия и фотоволтаични централи - Възможности и реализация”
Инвестиционен процес при използване на слънчевата енергия
Изкуствени острови захранват света с енергия
Слънчевите централи - ток без пари или ток за много пари
Въпреки рисковете, нова "мода" пази природата и облагодетелства човека
Използване на слънчева енергия в България - технико-икономически условия
Електроенергия от слънцето
Технологии, принципи, приложения
Фотоволтаиците
 
BG   Eng
Вход регистриран
потребител СПЕЕ-BG

Регистрация за
член на СПЕЕ-BG
Interreg-pr
Project
learning
learning
learning
 
Добави във FAVORITES
ES
BP
ViaExpo
Alex-EK
BNNS
VAP-Hydro
Elettrocom
Elprom_ZEM
energy
HOBAS-logo-SPEE
solaren_park
DUKTUS
 
 
 
 
   
© SPEE 2008, All rights reserved
| Начало | Сдружението | Събития | Информация | Правна рамка | Оферти | Галерия | Форум | Карта на сайта |
LogiDesign